settings icon
share icon
Pangutana

Unsay dagway sa langit?

Tubag


Ang langit usa ka tinuod nga dapit nga gihulagway diha sa Biblia. Ang pulong nga “langit” makita 276 ka higayon sa Bag-ong Tipan lang. Ang Kasulatan nagtumbok sa tulo ka mga langit. Ang apostol nga si Pablo “gibayaw hangtod sa ikatulong langit,” apan gidid-an siya sa pagpadayag sa iyang nasinati didto (Ikaduhang Corinto 12:1 – 9).

Kon anaay ikatulong langit, naa gyud po laing duha ka mga langit. Ang unsa maoy sagad nga ginatumbok sa Daang Tipan isip “kawanangan” o ang “hawan.” Kini ang langit nga adunay mga panganod, ang dapit diin ang mga langgam molupad. Ang ikaduhang langit mao ang tunodbitoon/gawas sa kawanangan, nga maoy nahimutangan sa mga bitoon, mga planeta (mga lawangitan), ug ubang mga langitnong mga butang (Genesis 1:14 – 18).

Ang ikatulong langit, kansang dapit wala mapadayag, maoy pinuy-anan sa Dios. Misaad si Hesus pag-andam ug dapit sa langit alang sa tinuod nga mga Cristohanon (Juan 14:2). Ang langit usa usab ka padulngan sa mga gipakabalaan sa Daang Tipan nga namatay nga nagasalig sa saad sa Dios mahitungod sa Manunubos (Efeso 4:8). Si bisan kinsa nga motoo kang Cristo dili malaglag apan makabaton ug kinabuhing dayon (Juan 3:16).

Ang apostol Juan gikatugotan makita ug maibalita ang langitnong dakbayan (Pinadayag 21:10 – 27). Nasaksihan ni Juan ang maong langit (ang bag-ong kalibotan) nga nagbaton sa “himaya sa Dios” (Pinadayag 21:11), ang pinaka presensya sa Dios. Tungod kay ang langit walay kagabhion ug ang GINOO Mismo mao ang kahayag, ang adlaw ug bulan wala na gikinahanglan (Pinadayag 22:5).

Ang dakbayan napuno sa silaw sa mahalong mga bato ug tin-aw kaayo nga haspe. Adunay napulo’g duha ka mga ganghaan ang langit (Pinadayag 21:12) ug napulo’g duha ka mga sukaranan (Pinadayag 21:14). Ang Paraiso sa Tanaman sa Eden napasig-uli: ang suba sa tubig sa kinabuhi nagadagayday nga walay babag ug ang kahoy sa kinabuhi anaa na usab, nagapamunga sa binulan uban sa mga dahoon nga “moayo sa mga nasud” (Pinadayag 22:1 – 2). Apan bisan unsa ka batid mosulti si Juan sa iyang paghulagway sa langit, ang kamatuod sa langit lapas sa kakayahan sa tawo nga may kinutoban aron ihulagway (Unang Corinto 2:9).

Ang langit usa ka dapit sa “mga wala na.” wala nay mga luha, wala nay kasakit, ug wala nay kagul-anan (Pinadayag 21:4). Wala nay panagbulag, tungod kay pagabuntogon na ang kamatayon (Pinadayag 20:6). Ang labing maayo sa langit mao ang presensya sa atong GINOO ug Manluluwas (Unang Juan 3:2). Mag-atubangay unya kita sa Karnero sa Dios nga nahigugma kanato ug nagsakripisyo sa Iyang kaugalingon aron atong matagamtaman ang Iyang presensya sa langit sa walay kataposan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay dagway sa langit?
© Copyright Got Questions Ministries