settings icon
share icon
Pangutana

Aduna bay nagkalahilahi nga mga ang-ang sa silot sa impiyerno?

Tubag


Ang alinghuna nga adunay managlahing mga ang-ang sa silot sa impiyerno gikuha gikan sa The Divine Comedy, nga gisulat ni Dante Alighier sulod sa 1308 ug 1321. Sa maong balak, ang Romanhong magbabalak nga si Virgilio gigiyahan si Dante ngadto sa siyam ka mga sirkulo (alidong) sa impiyerno. Ang mga sirkulo konektado sa usa’g-usa, nagarepresentar sa nag-anam nga pag-usbaw sa pagkadaotan, ug mosangpot sa kinatung-an sa kalibotan, diin gigapos si Satanas. Ang matag sikulo sa mga makasasala gisilotan sa paagi nga angayan sa ilang mga krimen. Ang matag makasasala gisakit sa tibuok eternidad sa kinadak-ang sala nga ilang nahimo. Sumala kang Dante, ang mga sirkulo magsugod sa unang sirkulo, diin nagpuyo ang mga wala mabunyagi ug maligdong nga mga pagano, sa kinatung-ang bahin sa impiyerno gitagan alang niadtong nakahimo ug hilabihang sala – ang pagbudhi batok sa Dios.

Bisan tuod wala espisipikong nagsulti ang Biblia, daw nagtumbok nga adunay managlahing mga ang-ang sa silot sa impiyerno. Sa Pinadayag 20:11 – 15, ang mga tawo gihukman “sumala sa ilang nabuhat ingon nga natala kin isa mga balasahon” (Pinadayag 20:12). Hinuon, ang tanang katawhan niini nga paghukom, gitambog sa lawa sa kalayo (Pinadayag 20:13 – 15). Busa, tingali, ang katuyoan sa paghukom mao ang pagtino unsa ka bug-at ang silot unya didto sa impiyerno. Bisan unsa pay kahimtang, ang matambog sa dili kaayo init nga bahin sa lawa sa kalayo dili kaayo matawag nga kahupayan alang niadtong malaglag sa kahangtoran.

Laing timailhan nga lagmit adunay managlahing mga ang-ang sa silot sa impiyerno makita sa mga pulong ni Hesus: “Ang ulipon nga wala masayod sa kabubot-on sa agalon ug wala nag-andam o wala nagbuhat unsay kabubot-on sa agalon pagabunalan sa daghang mga latos. Apan kadtong wala masayod ug nagbuhat sa mga butang nga angayan sa silot pagabunalan sa diyutay nga mga latos. Kay sa matag-usa nga gihatagan ug daghan, daghan ang paaboton; ug gikan kaniya nga gisaligan sa daghan, daghan ang pangayoon” (Lucas 12:47 – 48).

Busan unsay mga ang-ang sa silot ang anaa sa impiyerno, tin-aw nga ang impiyerno usa ka dapit nga angay likayan.

Subo pamalandungon, ang Biblia nagpahayag nga daghang katawhan ang maimpiyern: “Halapad ang ganghaan ug luag ang dalan nga mosangpot sa kalaglagan, ug daghan ang nagsubay niini. Apan gamay ang ganghaan ug sigpit ang dalan nga mosangpot ngadto sa kinabuhi, ug diyutay lamang ang nakakaplag niini” (Mateo 7:13 – 14). Ang pangutana nga angay ipangutanan mao “asa nga dalan ako nahimutang?” Ang “daghan” sa luag nga dalan adunay managsamang butang – ilang gisalikway ni Cristo isip nag-inusara ug bugtong dalang ngadto sa langit. Miingon si Hesus, “Ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas pinaagi kanako” (Juan 14:6). Sa dihang Siya miingon Siya ang bugtong dalan, mao gayud kana ang Iyang buot ipasabot. Ang tanan nga nagasunod sa laing “dalan” gawas ni Hesu Cristo ana sa luag nga dalan padulong sa kalaglagan, ug, kon aduna man o walay managlahing silot sa impiyerno, ang pag-antos makalilisang, kuyaw, walay kataposan, ug dili kalikayan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Aduna bay nagkalahilahi nga mga ang-ang sa silot sa impiyerno?
© Copyright Got Questions Ministries