settings icon
share icon
Pangutana

Makita ba nato ug mailhan ang atong mga higala ug mga sakop sa panimalay sa langit?

Tubag


Daghang mga tawo nag-ingon nga ang unang butang nga buot nilang buhaton inig-abot nila sa langit mao ang pagpakigkita sa ilang mga higala ug mga hinigugma nga mitaliwan sa ilang atubangan. Sa kahangturan, adunay daghan nga panahon sa pagtan-aw, pagkahibalo, ug paggahin og panahon uban sa atong mga higala ug mga sakop sa pamilya. Bisan pa niana, dili kana ang atong pangunang tumong sa langit. Mahimo kita nga labi pang okupado sa pagsimba sa Dios ug pagtagamtam sa mga kahibulongan sa langit. Ang atong gumpanagti uban sa mga minahal lagmit mapuno sa paghinubay sa grasya ug himaya sa Dios sa atong kinabuhi, sa Iyang katingalahang gugma, ug sa Iyang gamhanang mga buhat. Mas magkalipay kita kay kita makadayeg ug makasimba sa Ginoo diha sa pagpakig-uban sa ubang mga magtutuo, ilabi na kadtong atong hinigugma sa kalibutan.

Unsay giingon sa Biblia mahitungod kung makaila pa ba kita sa mga tawo sa sunod nga kinabuhi? Si Haring Saulo nakaila ni Samuel sa dihang ang barangan sa Endor nagpatawag kang Samuel gikan sa gingharian sa mga patay (1 Samuel 28: 8-17). Sa dihang namatay ang masuso nga anak ni David, si David mipahayag, "Ako moadto kaniya, apan siya dili makabalik kanako" (2 Samuel 12:23). Nagtuo si David nga siya makaila sa iyang anak nga lalaki sa langit, bisan sa katinuoran nga siya namatay sa pagkabata. Sa Lukas 16: 19-31, si Abraham, Lazaro, ug ang adunahan nga tawo nailhan human sa kamatayon. Sa paghimaya sa may-ong, si Moises ug Elias nailhan (Mateo 17: 3-4). Niini nga mga pananglitan, ang Kasulatan daw nagpakita nga kita mailhan human sa kamatayon.

Ang Kasulatan nagpahayag nga sa pag-abot ta sa langit, kita "mahisama Kaniya [si Hesus]; kay ato Siyang makita sa Iyang pagkasiya"(Unang Juan 3:2). Ingon nga ang atong yutan-ong mga lawas susama sa unang tawo nga si Adan, mao usab ang atong lawas sa pagkabanhaw mahisama sa kang Kristo (Unang Korinto 15:47). “Maingon nga kita nagasul-ob sa dagway sa tawo nga hinimog abog, kita usab managsul-ob unya sa dagway niya nga gikan sa langit. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, ug kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay.” Daghang mga tawo ang nakaila ni Jesus human sa Iyang pagkabanhaw (Juan 20:16, 20; 21:12; Unang Korinto 15: 4-7). Kon si Hesus mailhan sa Iyang mahimayaong lawas, kita usab mailhan sa atong mahimayaong mga lawas. Ingon nga makahimo kita nga makakita sa atong mga minahal usa ka mahimayaon nga aspeto sa langit, apan ang langit mahitungod gayud sa Dios, ug dili kaayo mahitungod kanato. Pagkadako nga kalipay nga mahiusa pag-usab sa atong mga minahal ug magsimba sa Dios uban kanila hangtud sa kahangturan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Makita ba nato ug mailhan ang atong mga higala ug mga sakop sa panimalay sa langit?
© Copyright Got Questions Ministries