settings icon
share icon
Pangutana

Tinuod ba ang impyerno? Ang impyerno ba walay katapusan?

Tubag


Makapaikag nga mas taas nga porsyento sa mga tawo nagtuo nga anaay sa langit kay sa nagtuo nga adunay impyerno. Bisan pa sumala sa Kasulatan, ang impiyerno ingon ka tinuod sama sa langit. Ang Kasulatan tin-aw ug tino nga nagtudlo nga ang impiyerno tinuod nga dapit diin ang mga dautan / dili-magtutuo gipadala human sa kamatayon. Kitang tanan nakasala batok sa Dios (Roma 3:23). Ang matarung nga silot sa maong sala mao ang kamatayon (Roma 6:23). Sanglit ang tanan natong kasal-anan sa katapusan batok sa Dios (Salmo 51: 4), ug tungod kay ang Dios usa ka walay kinutuban ug walay katapusang Binuhat, ang silot sa sala, kamatayon, kinahanglan usab nga walay kinutuban ug walay katapusan. Ang impyerno mao kining walay kinutuban ug walay katapusang kamatayon nga atong naangkon tungod sa atong sala.

Ang silot sa daotan nga namatay sa impyerno gihulagway sa tibuok Kasulatan ingon nga "kalayo nga walay katapusan" (Mateo 25:41), "kalayo nga dili mapalong" (Mateo 3:12), "kaulaw ug walay katapusang pagtamay" (Daniel 12: 2) diin ang "kalayo dili mapalong" (Markos 9: 44-49), usa ka dapit nga "pag-antus" ug "kalayo" (Lucas 16: 23-24), "walay katapusan nga kalaglagan" (Ikaduhang Tesalonica 1: 9) diin "ang aso sa pagsakit moaso hangtud sa kahangturan" (Pinadayag 14: 10-11), ug usa ka "linaw nga nagdilaab nga asupre" diin ang dautan "pagasakiton adlaw ug gabii hangtud sa kahangturan" (Pinadayag 20:10).

Ang silot sa mga daotan sa impyerno sama ka walay katapusan sa kalipay sa mga matarung sa langit. Si Jesus mismo nagtudlo nga ang silot sa impyerno ingon nga walay katapusan sa kinabuhi sa langit (Mateo 25:46). Ang mga dautan kanunayng mailalom sa kaligutgut ug sa kasuko sa Dios. Kadtong atua sa impyerno pagailhon ang hingpit nga hustisya sa Dios (Salmo 76:10). Kadtong anaa sa impyerno mahibalo nga ang ilang silot makatarunganon ug nga sila lamang ang mabasol (Deuteronomio 32: 3-5). Oo, ang impyerno tinuod. Oo, ang impyerno usa ka dapit sa pagsakit ug silot nga molungtad hangtod sa kahangtoran, nga walay katapusan. Dalaygon ang Dios nga, pinaagi ni Jesus, makalingkawas kita niining walay katapusan nga kapalaran (Juan 3:16, 18, 36).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Tinuod ba ang impyerno? Ang impyerno ba walay katapusan?
© Copyright Got Questions Ministries