திருச்சபையைக் குறித்த கேள்விகள்


சபை என்றால் என்ன?

சபையின் நோக்கம் என்ன?

கிறிஸ்தவ ஞானஸ்னானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? எனக்கு ஏன் ஞானஸ்நானம் தேவை?

கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் கிறிஸ்தவ திருவிருந்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன?

சபைக்கூடிவருதல்’ ஏன் முக்கியமான ஒன்று?

எந்த நாளில் சாபத் வருகிறது? கிறிஸ்தவர்கள் சாபத் நாளை அனுசரிக்க வேண்டுமா?

நான் ஏன் ஒருங்கிணைந்த மதத்தை நம்ப வேண்டும்?

பெண் சபை மேய்ப்பர்கள்/பிரசங்கியார்கள்? ஊழியத்தில் உள்ள பெண்கள் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
திருச்சபையைக் குறித்த கேள்விகள்