திருச்சபையைக் குறித்த கேள்விகள்


சபை என்றால் என்ன?

சபையின் நோக்கம் என்ன?

கிறிஸ்தவ ஞானஸ்னானத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? எனக்கு ஏன் ஞானஸ்நானம் தேவை?

கர்த்தருடைய இராப்போஜனம் கிறிஸ்தவ திருவிருந்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன?

சபைக்கு வருகை தருவது ஏன் முக்கியமானதாக இருக்கிறது?

எந்த நாள் ஓய்வுநாள், சனிக்கிழமையா அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமையா?

நான் ஏன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மதத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும்?

பெண் சபை மேய்ப்பர்கள்/பிரசங்கியார்கள்? ஊழியத்தில் உள்ள பெண்கள் பற்றி வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது?

1 தீமோத்தேயு 3:2-ல் ‘ஒரே மனைவியை உடைய புருஷனும்' என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

ஏன் பல்வேறு கிறிஸ்தவ வியாக்கியானங்கள் உள்ளன?

ஏன் பல்வேறு கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் உள்ளன?

கிறிஸ்தவத்தின் வரலாறு என்ன?

உலகளாவிய திருச்சபைக்கும் உள்ளூர் திருச்சபைக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

சபையின் ஆட்சிமுறையை உருவாக்குவது குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

சபையின் ஒழுங்கு நடவடிக்கை குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

திருச்சபையின் வளர்ச்சியைக் குறித்து வேதாகமம் என்ன கூறுகிறது?

வேதாகம பிரித்தெடுப்பு என்றால் என்ன?

ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கான சரியான முறை என்ன?

கிறிஸ்தவர்கள் ஓய்வுநாளை கைக்கொள்ளவேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார்?

ஏன் ஊழல் குற்றங்களில் பல சுவிசேஷ கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் பிடிபடுகின்றனர்?


முகப்பு பக்கம்
திருச்சபையைக் குறித்த கேள்விகள்