ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கான சரியான முறை என்ன?


கேள்வி: ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கான சரியான முறை என்ன?

பதில்:
இந்த கேள்விக்குரிய எளிமையான பதில் "ஞானஸ்நானம்" என்ற வார்த்தையின் அர்த்தத்தில் காணப்படுகிறது. இது கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது, அதாவது "தண்ணீரில் மூழ்கடித்து" என்று பொருள்படுகிறது. ஆகவே, தெளிக்கப்படுவதன் மூலம் அல்லது ஊற்றுவதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு புத்திசாலித்தனமானது, மற்றும் சுய-முரண்பாடாகும். தெளித்தல் மூலம் ஞானஸ்நானம் என்பது "நீரில் தண்ணீரை ஊறவைப்பதன் மூலம் தண்ணீரில் நீரை மூழ்கடிப்பதாகும்." அதன் உள்ளார்ந்த வரையறை மூலம், நீரில் மூழ்கும் செயல் இருக்க வேண்டும்.

கிறிஸ்துவின் மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றோடு ஒரு விசுவாசியின் அடையாளத்தை ஞானஸ்நானம் வெளிப்படுத்துகிறது. “கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்ற நாமனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக, ஞானஸ்நானம் பெற்றதை அறியாமலிருக்கிறீர்களா? மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டதுபோல, நாமும் புதிதான ஜீவனுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளும்படிக்கு, அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞானஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனேகூட அடக்கம்பண்ணப்பட்டோம்” (ரோமர் 6:3-4). தண்ணீரில் மூழ்கிப்போவது, கிறிஸ்துவுடன் அடக்கம் செய்யப்படுவதையும், தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வரும் செயல், கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலையும் விளக்குகிறது. இதன் விளைவாக, தண்ணீரில் மூழ்குதல் மூலம் ஞானஸ்நானம் எடுப்பது என்பது மட்டுமே, கிறிஸ்துவுடன் புதைக்கப்பட்டு, அவருடன் எழுப்பப்படுவதை விளக்குகிறது. குழந்தைக்கு ஞானஸ்நானம் அளிக்கப்படுவதற்கு நடைமுறையின் விளைவாக தெளித்தல் மற்றும் / அல்லது ஊற்றுவதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் நடைமுறைக்கு வந்தது.

தண்ணீரில் மூழ்கி எடுப்பதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தல், கிறிஸ்துவோடு அடையாளம் காண்பிப்பதற்கான மிகச்சரியான வேதாகம முறையாகும், இது இரட்சிப்புக்கு ஒரு முன்நிபந்தனை அல்ல. மாறாக, கீழ்ப்படிதல், கிறிஸ்துவில் விசுவாசம் கொண்ட ஒரு பொது பிரகடனம் மற்றும் அவருடன் அடையாளம் காண்பது போன்றது ஆகும். நம்முடைய பழைய வாழ்வை விட்டுவிட்டு, ஒரு புதிய சிருஷ்டியாக (2 கொரிந்தியர் 5:17) மாறும் ஒரு சித்திரமாகும். மூழ்கியதன் மூலம் ஞானஸ்நானம் என்பது இந்த தீவிர மாற்றத்தை முழுமையாக விளக்குகிறது.

English


முகப்பு பக்கம்
ஞானஸ்நானம் கொடுப்பதற்கான சரியான முறை என்ன?