settings icon
share icon
கேள்வி

சபையில் பெண்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டுமா?

பதில்


1 கொரிந்தியர் 14:33-35 கூறுகிறது, “தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாயிராமல், சமாதானத்திற்கு தேவனாயிருக்கிறார்; பரிசுத்தவான்களுடைய சபைகளெல்லாவற்றிலேயும் அப்படியே இருக்கிறது. சபைகளில் உங்கள் ஸ்திரீகள் பேசாமலிருக்கக்கடவர்கள்; பேசும்படிக்கு அவர்களுக்கு உத்தரவில்லை; அவர்கள் அமர்ந்திருக்கவேண்டும்; வேதமும் அப்படியே சொல்லுகிறது. அவர்கள் ஒரு காரியத்தைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினால், வீட்டிலே தங்கள் புருஷரிடத்தில் விசாரிக்கக்கடவர்கள்; ஸ்திரீகள் சபையிலே பேசுகிறது அயோக்கியமாயிருக்குமே" (ESV). 1 தீமோத்தேயு 2:11-12 -ல், நமக்கு இதே போன்ற அறிவுறுத்தல் உள்ளது: “ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கமுடையவளாயிருந்து, அமைதலோடு கற்றுக்கொள்ளக்கடவள். ...அவள் அமைதலாயிருக்கவேண்டும்.”

முதல் பார்வையில், இந்தப் பகுதிகள் எந்தக் காரணத்திற்காகவும், சபையில் பெண்கள் பேசுவதற்கு ஒருபோதும் அனுமதிக்கப்படாது என்ற ஒரு மூடிமறைக்கும் கட்டளையை வழங்குவதாகத் தெரிகிறது. இரண்டு நிகழ்வுகளிலும், பின்னணி சூழலை நெருக்கமாக ஆய்வு செய்வது அவசியம்.

ஓரளவுக்கு மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மேலேயுள்ள 1 தீமோத்தேயு 2:11-14 முழுவதும் இதோ: "ஸ்திரீயானவள் எல்லாவற்றிலும் அடக்கமுடையவளாயிருந்து, அமைதலோடு கற்றுக்கொள்ளக்கடவள். உபதேசம்பண்ணவும், புருஷன்மேல் அதிகாரஞ்செலுத்தவும், ஸ்திரீயானவளுக்கு நான் உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை; அவள் அமைதலாயிருக்கவேண்டும். என்னத்தினாலெனில், முதலாவது ஆதாம் உருவாக்கப்பட்டான், பின்பு ஏவாள் உருவாக்கப்பட்டாள். மேலும், ஆதாம் வஞ்சிக்கப்படவில்லை, ஸ்திரீயானவளே வஞ்சிக்கப்பட்டு மீறுதலுக்கு உட்பட்டாள்.” போதித்தல் மற்றும் அதிகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான பாடங்களை பவுல் குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நினைவில் கொள்க. சபையில் ஆண்களுக்கு போதிக்காத ஒரு பெண் "அமைதியாக" இருக்க வேண்டும், மேலும் அவள் கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அதிகாரத்திற்கு தன் சமர்ப்பணத்தை காட்டுகிறாள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், எல்லா சேவைகளிலும் பெண்கள் எப்போதும் அமைதியாக இருக்க இது முழுமையான கட்டளை அல்ல.

1 கொரிந்தியர் 14 ஆம் அதிகார பத்தியில் சில சூழ்நிலை கருதுகோள்களும் உள்ளன. முன்னதாக இதே நிருபத்தில், பெண்கள் பொது இடங்களில் ஜெபம் செய்யவும், தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவும் அனுமதிக்கப்படும் சூழ்நிலைகளை பவுல் குறிப்பிடுகிறார்: "ஜெபம்பண்ணுகிறபோதாவது, தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுகிறபோதாவது, தன் தலையை மூடிக்கொள்ளாதிருக்கிற எந்த ஸ்திரீயும் தன் தலையைக் கனவீனப்படுத்துகிறாள்; அது அவளுக்குத் தலை சிரைக்கப்பட்டதுபோலிருக்குமே" (1 கொரிந்தியர் 11:5).

1 கொரிந்தியர் 11 (பெண்கள் ஜெபித்தல் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தல்) 1 கொரிந்தியர் 14 (பெண்கள் அமைதியாக இருக்கிறார்கள்) உடன் சமரசம் செய்ய பல்வேறு வழிகளை வர்ணனையாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்:

• அதிகாரம் 11 விசுவாசிகளின் ஒரு சிறிய குழுவிற்கான விதியை அளிக்கிறது; அதிகாரம் 14 முழு சபைக்கும் விதியை அளிக்கிறது.

• அதிகாரம் 11 ஒரு பெண்ணின் ஜெபம் அல்லது தீர்க்கதரிசனத்தின் தகுதியைப் பொருட்படுத்தாமல் சமர்ப்பிக்கும் அடையாளமாக ஆடை (தலை மறைப்புகள்) மீது கவனம் செலுத்துகிறது—தீர்க்கதரிசனம் பேசும் பொருள் பின்னர் அதிகாரம் 14 இல் கூறப்படுகிறது.

• அதிகாரம் 11 கொரிந்து சபையில், பெண்கள் ஜெபம் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறார்கள் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார், ஆனால் பவுல் 14-வது அதிகாரத்திற்கு பெண்கள் தீர்க்கதரிசனம் கூறுவதை கண்டிக்கிறார்.

மேலே உள்ள ஒவ்வொரு விளக்கத்திலும், முடிவு ஒன்றுதான்: சபையின் பொதுக் கூட்டத்தில் பெண்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று 1 கொரிந்தியர் 14 கற்பிக்கிறது.

1 கொரிந்தியர் 14 ஐ உற்று நோக்கினால், ஒட்டுமொத்த அக்கறையும் ஒழுங்கான கூட்டங்கள்தான். கொரிந்து சபை அந்த சபையில் பரவியுள்ள கோளாறுக்காக குறிப்பிடப்பட்டது (வசனம் 33). சபை சேவையில் அனைவரும் எப்போது வேண்டுமானாலும் பங்கேற்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது. அந்நியபாஷை உள்ளவர்கள் ஒரே நேரத்தில் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள், என்ன பேசுகிறார்கள் என்பதை விளக்குவதில் யாருக்கும் அக்கறை இல்லை. தேவனிடமிருந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுபவர்கள் தோராயமாக கூச்சலிட்டனர், சொன்னதை இரைச்சலுக்கு மேல் கேட்க முடியாவிட்டாலும், தீர்க்கதரிசனமாக வழங்கப்படுவதை யாரும் மதிப்பீடு செய்யவில்லை. கொரிந்தில் நடந்த கூட்டங்கள் குழப்பங்களால் வகைப்படுத்தப்பட்டன, மேலும் யாரும் திருத்தவோ அல்லது அறிவுறுத்தவோ இல்லை (வசனங்கள் 5, 12 மற்றும் 19 ஐப் பார்க்கவும்). இதை சரிசெய்ய, பவுல் சில குழுக்களுக்கு சில நேரங்களில் மற்றும் சில நிபந்தனைகளின் கீழ் "அமைதியாக இருக்க" அறிவுறுத்துகிறார்:

• வசனங்கள் 27–28, யாராவது அந்நியபாஷையிலே பேசுகிறதுண்டானால், அர்த்தஞ் சொல்லுகிறவனில்லாவிட்டால், சபையிலே பேசாமல் இருக்கவேண்டும்.

• வசனங்கள் 29-31, ஒரு தீர்க்கதரிசி பேசும்போது வேறு யாராவது பேச இருந்தால் "அமைதியாக" இருக்க வேண்டும்.

• வசனங்கள் 34-35, ஸ்திரீகள் சரியான சமர்ப்பணத்தைக் காட்டத்தக்கதாக "அமைதியாக இருக்க வேண்டும்".

சபையின் சேவையில் பெண்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டளை, விளக்கவுரையாளர் ஆல்பர்ட் பார்ன்ஸ் சொல்வது போல், “நேர்மறை, வெளிப்படையான மற்றும் உலகளாவியது. அங்கே தெளிவின்மை இல்லை” (Notes on the Bible). அதிகாரம் 14 இல் விவாதிக்கப்பட்ட இரண்டு குறிப்பிட்ட காரியங்கள் அந்நியபாஷையில் பேசுவது மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் சொல்வது, இந்த இரண்டு காரியங்கள்தான் சபையில் ஸ்திரீகள் பேசுவதை தடை செய்ய வேண்டும். இரண்டும் அந்நியப்பாஷையில் பேசுதல் மற்றும் தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தல் போதித்தல் மற்றும் ஆவிக்குரிய அதிகாரம் ஓரளவு தேவைப்படுகிறது. சபையில் ஆவிக்குரிய அதிகாரம் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் வரிசையை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று வேதம் தொடர்ந்து கற்பிக்கிறது (1 தீமோத்தேயு 2:13); எனவே, சபையில் பொதுக்கூட்டத்தில் பெண்கள் அந்நியப்பாஷையில் பேசவோ அல்லது தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவோ அனுமதிக்கப்படவில்லை. அவ்வாறு செய்வதென்றால், அந்தச் சபையில் உள்ள ஆண்கள் மீது ஆவிக்குரிய அதிகாரத்தின் நிலையை எடுப்பது என்றர்த்தமாகும்.

1 கொரிந்தியர் 11, 1 கொரிந்தியர் 14, மற்றும் 1 தீமோத்தேயு 2 ஆகிய அனைத்துமே உலகளாவிய கொள்கையாக வீடு மற்றும் சபையில் ஆண்கள் வகிக்கும் ஆவிக்குரிய தலைமையை போதிக்கின்றன. போதகர்கள் மற்றும் மூப்பர்கள் ஆண்கள் ஆவார்கள், மற்றும் பெண்கள் சபையில் மற்றவர்களுடன் அந்த அதிகாரத்தின் கீழ் வருகிறார்கள். சபைக்காக தேவன் வடிவமைத்த ஒழுங்கை பராமரிக்க பெண்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் கலாச்சார ரீதியாக பொருத்தமான வழிகளில் (கொரிந்தில், ஒரு பெண் தலையை முக்காடிட்டு மறைத்துக்கொள்ளுதல்) அதிகாரத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். சபையில் ஒரு பெண் நிரப்பக்கூடிய பல பாத்திரங்கள் உள்ளன, மேலும் வேதம் பாடுவதையோ ஜெபம் செய்வதையோ அல்லது ஊழியத்தில் பங்கேற்பதையோ தடை செய்யவில்லை. ஆனால் முழு சபையிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வருவது அவளுடைய பாத்திரங்களில் ஒன்றல்ல. அந்த பணி ஆண்களுக்கு என்று பிரத்யேகமாக தேவனால் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

சபையில் பெண்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டுமா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries