ජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්න


ජීවිතයේ අර්ථය කුමක්ද?

මගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මා දැන ගන්නේ කෙසේද?

කිතුනුවන් ණයවීම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද? කිතුනුවකු මුදල් ඉල්ලා ගැනීම් හෝ ණයට දීම් කිරීම වැරදිද?

කිතුනුවන් වෛද්‍යවරු ළඟට යා යුතුද?

කිතුනුවෙක් ව්‍යායාම කළ යුතුද? සෞඛ්‍යය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

නඩුකීම උසාවියාම පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

කිතුනුවකු හමුදාවේ සේවය පිළිබඳව බයිබලයේ කුමක් පවසයිද?

ජීවිතයේ අරමුණ සොයා ගැනීම පිළිබඳව බයිබලයේ පවසන්නේ මොනවාද?

කිතුණුවකු විෂාදනාශකයන් හෝ අනෙකුත් මානසික සෞඛ්‍යය සදහා ඖෂධ භාවිතා කළ යුතුද?

කිතුනුවෙකු නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ ව්‍යාපාර කළ යුතුද?

කිතුනුවෙකු රක්ෂණයක් ලබාගත යුතුද?

කිතුනුවෙකු තනිව ජීවත්වීම පිළිබඳව බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?

ප්ලාස්ටික් හා බාහිර පෙනුම වෙනස් කරගැනීමේ සැත්කම් පිළිබඳව බයිබලය කිතුනුවෙකුට ලබා දෙන්නේ කුමක්ද ?

කිතුණුවකු මනෝ විද්‍යාඥයකු හෝ මනෝ චිකිත්සකයකු මුණ ගැසිය යුතුද?

මිනිසුන් යේසුස් වහන්සේව සිය ගැළවුම්කරු ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි?

විශ්‍රාමය සම්බන්ධයෙන් කිතුණු දැක්ම කුමක්ද?

යේසුස් වහන්සේ ශාකභක්ෂකයෙක්ද? කිතුනුවෙක් ශාකභක්ෂයෙක් විය යුතුද?

කිතුණුවකු වීඩියෝ ක්‍රීඩාවන් ක්‍රීඩා කළ යුතුද රෑ

කිතුනුවන් ඡන්දය දැමීම දෙවියන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරන්නේද?

කාන්තාවන් නිවෙසින් බැහැරව සේවය කිරීම සම්බන්ධයෙන් බයිබලය පවසන්නේ කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට ජීවිත තීරන පිළිබඳ ප්‍රශ්න