Yesus Waaqayyoodhaa? Yesus Waaqayyo akka ta�e dubbatee beekaa?Gaaffii: Yesus Waaqayyoodhaa? Yesus Waaqayyo akka ta�e dubbatee beekaa?

Deebii:
Macaafa Qulqulluu keessatti kallattiin Yesus akka �Ani Waaqayyodha� jedhe galmaa�ee hin jiru. Sunis,haa ta�u malee, inni Waaqayyo akka ta�etti hin dubbanne jechuu miti. Fakkeenyaaf jecha Yesus fudhadhu Yohaannis 10:30 irratti, �Abbaaniif ani tokko� jedhe (Yohaannis 10:30). Ilaalcha Yihodootaa duwwaa ilaaluun ni ga�a yeroo inni jechoota akka ofii isaa Waaqayyo ta�e dubbate waan deebisaniif. Jarri sababa kanaatiif dhagaan isa rukutuu yaalan��ati nama taatee utuuma jirtu Waaqayyoon of goota�oo� (Yohaannis 10:33). Yihudonni waan Yesus jedhe sirriitti hubataniiru- waaqayyummaa. Yesus inni Waaqayyo ta�uu isaa dubbachuu hin ganne. Yesus yeroo �Abbaaniif ani tokko� jedhe (Yohaannis 10:30) dubbatu, inni jechaa kan jiru innii fi Abbaan amala tokkicha fi waaqayyummaa (essense) tokkicha akka ta�aniidha. Yohaannis 8:58 immo fakkeenya kan biraati. Yesus akkas jedhe, �dhuguma dhuguman isinitti hima Abrihaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture!� deebiin Yihudoota warra jecha Yesus kana dhaga�anii dhagaan isa rukutuu ture arrabsuu isaatiin, akka seerri Musee akka kana godhaniif jara abboomutti (Seera Lewootaa 24:15).

Yohaannis yaada waaqayyummaa Yesus kana irra deebi�a: �sagalichi ofii isa Waaqayyo ture� �sagalichi nama foonii ta�ee nu gidduus buufate� � (Yohaannis 1:1, 14). Waraabbiin kun ifatti kan inni agarsiisu Yesus Waaqayyodha foon keessaatti. Hojiin Ergamootaa 20:28 akkas jechuun nutti hima, Waldaa Kiristaanaa isa Waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhatee eegaa.� Eenyutu bitee waldaa-waldaa Waaqayyoo-dhiiga isaatiin? Yesus Kiristoosiidha. Hojii Ergamootaa 20:28 Waaqayyo waldaa isaa dhiiga isaatiin akka waldaa isaa bite dubbata. Sababa kanaatiif Yesus Waaqayyodha!

Tomaas bartuun Yesusiin ilaalchisee akkas jedhee dubbateera, �Gooftaa koo Waaqayyoo koo�(Yohaannis 20:28). Yesus isa hin sirreessine. Tiitoos 2:13 dhufaatii waaqa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesus Kiristoos akka eegnu nu jajjabeessa. (darbees 2 Pheexroos 1:1 ilaali). Ibroota 1:8 irratti, abbaan waa�ee Yesuus akkasitti dubbata �waa�ee ilmaa garuu �teessoon kee yaa Waaqayyo, bara hamma baraatti, uleen mootummaa kees ulee qajeelummaa ti.�� Abbaan Yesuus Waaqayyo ta�u uisaa agarsiisuudhaaf �Yaa Waaqayyo� jedhaan Yesusiidhaan.

Mul�ata Yohaannis keessatti, ergamaan Waaqayyoo akka Waaqayyoon duwwaa waaqeffati Yohaannisiin abbooma (Mul�ata 19:10). Yeroo heedduu caaffata qulqula�oo keessatti Yesus waaqeffanaa fudhateera. (Maatewoos 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luuqaas 24:52; Yohaannis 9:38). Namoonni akka isa hin waaqeffanne gonkumaa hin dhowwine. Yesus utuu Waaqayyoon hin taane ture, namoonni akka isa hin waaqeffanne isaanitti hima ture, akkuma ergaamaan Waaqayyuu Mulla�ataa Yohaannis keessatti godhe. Caffata qulqullaa�oo keessatti waraabbiilee fi keeyyatota heedduutu jiru waqayyummaa Yesuusiitiif kan falman.

Yesus Waaqayyo ta�uu isaatiif sababni baay�ee barbaachisaan inni yoo Waaqayyo yoo ta�uudhaabaate, duuti isaa gatii cubbuu biyya lafaa kaffaluudhaaf ga�aa hin ta�u waan tureef (1 John 2:2). kan uumame, inni Waaqayyo ta�uu utuu dhabaate Yesus kan ta�u, kaffaltii hammamtaan gararraa ta�e kaffaluu hin danda�u ture gatii cubbuutiif kan barbaachisu Waaqayyo dhuma isa hin qabne biratti. Waaqayyo duwwaatuu kaffaluu danda�a kaffaltii ammamtaa hin qabne akkasii. Cubbuu biyya lafaa kan fuchuu danda�u Waaqayyo duwwadha (2 Qorontoos 5:21), du�u, du�aas ka�uu, du�a irrattii fi cubbuu irratti aboo qabus mirkaneessuudhaaf.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Yesus Waaqayyoodhaa? Yesus Waaqayyo akka ta�e dubbatee beekaa?