Yesus ilma Waaqayyooti jechuun maal jechuudha?Gaaffii: Yesus ilma Waaqayyooti jechuun maal jechuudha?

Deebii:
Yesuus ilma Waaqayyoo ta�uun isaa akkaataa abbaa fi ilmaa isa kan namaatiin miti. Waaqayyo fuudhee ilma hin godhanne. Waaqayyo Maariyaamii wajjin wal hin aggarre, ilma godhachuuf. Akkaataa Waaqayyo nama ta�ee mul�achuutiini Yesus ilma Waaqayyootia (Yohaannis 1:1, 14). Yesus karaa Hafuura Qulqulluutiin gadameessa Waaqayyoo keessatti ulfeeffamuu isaatiin ilma Waaqayyooti. Luuqaas 1:35 akkas jedha, �Gabri�eel deebiseefii, �Hafuurri Qulqulluun sirra ni bu�a, humni Aabbaas si golboba kanaaf mucichi si irraa dhalatu kun qulqulluudhaaf ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamama.�

Geeggeessitoota Yihudootaa duratti yeroo qorame, angafni luba kan Yesuiin gaafate akkas jechuudhaan, �hadaraa Waaqayyo isa jiraataa ati Masihiicha ilma Waaqayyoo yoo taate nutty himi jedheen� (Maatewoos 26:63). �Atumtuu jette kaa, � Yesus deebisee ilmi namaa ammaa jalqabee mirga isa aangoo qabeessaa taa�ee duumessoota waaqaa irraa utuu dhufuu arguuf akka jirtan ani isinittan hima jedheen (Maatewoos 26:64).�� Angafni lubootaa ariidhaan akka inni Waaqayyoon arbsetti deebisaniif (Maatewoos 26:65-66). Booda, fuula Philaaxoos Pheenxenichaatti, �warri Yihudotaa deebisanii �nuyi seera tokko qabna inni immoo ilma Waaqayyoo of godheera kanaaf akka seera keenyaa sanatti du�uutu isa irra jira�� jedhan (Yohaannis 19:7). Inni akka ilma Waaqayyootti waa�ee ofii isaa dubbachuun maaliif akka arbsootti fudhatamee du�as itti farachiisee? Geggeessitoonni Yihudotaa jecha inni �Ilma Waaqayyo� jedhe sirritti h ubataniiru. Ilma Waaqayyoo ta�uun akkuma Waaqayyoo amala tokkicha qabaachuudha. Ilmi Waaqayyo kan Waaqayyooti. Ilma Waaqayyoo ofiin jechuun akkuma Waaqayyo amala gosa tokkicha qabaachuun geggeessitoota Yihudaa duratti akka arbasootti fudhatama, Seera Leewotaa 24:15 irra dhaabbachuudhaan duunii Yesusiif akka ta�e murteessan. Ibrootin 1:3 waraabbii kana karaa baay�ee ifa ta�een ibsa, �Ifni ulfina Waaqayyoo isa irraa ni calaqqisa, Waaqayyo akkuma jirutti isaan ni mul�ata.�

Fakkeenyi garri biraan Yohaannis 17:12 keessatti argamuu danda�a bakka Yihudaan �ilama badiisaa� jechuudhaan agarsiifame. Yohaannis 6:71 Yihudaan ilma Simoon akka ta�e nutti hima. Yohaannis 17:12 Yihudaan ilma badiisaati jechuun isaa maal jechuudhaa? Jechi badiisa jedhu balleeffamuu diigamuu dhabamuu jechuudha. Yihudaan jechumaa jechatti kan ta�e ilma badiisaa miti garuu waantonni sun eenyummaa Yihudaa agarsiisu turan. Yihudaan badiisaaf akka bakka mul�annaa ta�e. karaa tokkicha kanaan, Yesus ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha. Yesus Waaqayyo ofii isaa muli�iseedha (Yohaannis 1:1, 14).


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Yesus ilma Waaqayyooti jechuun maal jechuudha?