Jarreen takkaa waa�ee Yesus hindhageenye irra maaltu ga�a?Gaaffii: Jarreen takkaa waa�ee Yesus hindhageenye irra maaltu ga�a? Waaqayyo nama takkaa waa�e Isaa hin dhageenyeetti hin faradaa?

Deebii:
Namoonni hundinuu waa�ee Waaqayyoo itti gaafatamummaa qabu �waa�ee Isaa dhaga�anis� yoo dhaga�uu dhabaatanis. Waaqayyo karaa uumamaa (Roomaa 1:20) fi garaa namaa keessatti (Macaafa Lallabaa 3:11) ofii Isaa akka mul�ise Macaafni Qulqulluun nutti hima. Rakkoon jiru sanyiin dhala namaa cubbamaadha; hundumti keenya beekumsa Waaqayyoo kana gannee isa irratti fincila kaafnera (Roomaa 1:21-23). Inni ayyaana Waaqayyootiin utuu hin taane ta�ee, fedhii hawwii cubbuu garaa keenyaaf caalaatti kennamnee turre, Isattii gargar baanaan jireenyi akkam gatii kan hin baafne fi jeeqamaa ta�ee akka arganu nu taasisuudhaan. Inni jarreen guutummaa guutuutti isa ganuu keessa jiraatan kana raawwata (Roomaa 1:24-32).

Qabatamaadhumatti, inni namoonni tokkoo tokko waa�ee Waaqayyoo dhaga�uu dhabuu isaanii miti, rakkoon jarri waan dhaga�anii turan fi kan uumamaan ifatti mul�atu fudhachuu diduu isaaniiti. Seerri Keessa Deebii 4:29, �Isin garaa keessan guutuudhaan yaada keessan guutuudhaanis yoo isa barbaaddattan isa ni argattu� jechuun dubbata. Waraabbiin kun qajeelfama barbaachisaa barsiisa-namni kami iyyuu dhugaadhaan kan Waaqayyoon barbaadu Isa ni argata. Yoo namni tokko dhugumaan Isa beekuu barbaade Waaqayyo ofii Isaa isatti mul�isa.

Rakkoon jiru, �namni tokko iyyuu hin hubatu namni tokko illees Waaqayyoon hin barbaadu� (Roomaa 3:11). Namoonni beekumsa Waaqayyoo isa uumamaan mul�atuu fi garaa isaanii keessa jiru fudhachuu didan bakka isaa waaqolii tolfamuu kan ofii tolfatan waaqessuu murteessan. Waaqayyo nama carra wangeela Kirstos dhaga�uu utuu hin argatin hafe tokko gara si�olitti erguun isaa sirriidhaa jedhanii falmuun gowwuummaadha. Namoonni kan Waaqayyo dursee jaratti mul�iseef itti gaafatamummaa qabu. Macaafni Qulqulluun namoonni beekumsa kana fudhachuu didan jedha, egaa kanaaf Waaqayyo jara si�ool keessatti adabuun isaa haqa.

Waa�ee galma namoota wangeela hin dhaga�ini bakka waliin falmuu, nuyi, akka kiristaanootaatti, akka jarri dhaga�an gargaaruudhaaf amma dandeenye yaalii taasisuu qabna. Namoota hundumaaf akka wangeela raabsinu waamamneerra (Maatewoos 28:19-20; Hojii Ergamootaa 1:8). Beekumsa Waaqayyo karaa uumamaa mul�ate namoonni akka ganan ni beekna, inni ergaa gaarii fayyina isa karaa Kirstoos ta�e kana akka labsinuudhaaf nu kakkaasuu qaba. Namoonni ayyana Waaqayyoo fudhachuu qofaan cubbuu isaanii irraa fayyuu akkasuma bara baraan Waaqayyootti adda baafamuu irraa ooluu danda�u.

Namoonni takka wangeela hin dhageenye Waaqayyoon biraa akka araara argatan yoo yaadne, nuyi gara rakkina rifachiisaatti galla. Namoonni takkaa wangeela hin dhaga�in yoo fayyau ta�an, inni namoonni heedduun akka wangeela illee hin dhageenye mirkaneeffachuun sirriidhuma ta�a. Waantii gadheen kan nuyi raawwannu wangeela namatti himuudhaan inni yookiin isheen isa fudhachuu diduu isee ta�a. inni ni ta�a utuu ture, inni yookiin isheetti ni faradama. Namoonni wangeela hin dhageenye jaratti faradamuu qaba, yookiin wangeela tamsaasuuf kan nama dadamaqsu hin jiraatu. Namoonni dursanii utuu wangeela hin dhaga�iniin dura fayyaniiru taanaan maaliif namoonni wangeela dhaga�uu diduun isaanii ofii isaanii iraatti faraduu ta�aa ree?


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Jarreen takkaa waa�ee Yesus hindhageenye irra maaltu ga�a? Waaqayyo nama takkaa waa�e Isaa hin dhageenyeetti hin faradaa?