settings icon
share icon
Pangutana

Unsay kamahinungdanon sa Panihapon sa Ginoo/Kristohanong Kaambitan?

Tubag


Ang pagtuon sa Panihapon sa Ginoo usa ka makapaukay-kalag nga kasinatian tungod sa giladmon sa kahulogan nga gilangkoban niini. Panahon kadto sa karaang pagsaulog sa Paskua sa bisperas sa Iyang kamatayon nga si Hesus mitukod sa mahinungdanong bag-ong kalan-on sa pakig-ambitay nga atong ginasaulog karon. Usa kini ka mahinungdanong bahin sa Kristohanong samba. Kini maoy nakaingon nga atong mahinumdoman ang kamatayong ug pagkabanhaw sa atong Ginoo ug mosud-ong sa Iyang mahimayaong pagbalik sa umalabot.

Ang Paskua maoy pinaka-sagradong kasaulogan sa relihiyosong kalendaryo sa mga Hudiyo. Kini nagsaulog sa katapusang hampak didto sa Ehipto sa dihang ang kamagulangan sa mga Ehiptohanon nangamatay ug ang mga Israelita naluwas tungod sa dugo sa karnero nga gisablig sa post sa pultahan. Dayon asal sa karnero ug gikaon unubanan sa pan nga walay igpapatubo. Ang maong sugilanon natala sa Exodo 12.

Sa panahon sa Kataposang Panihapon – ang Pagsaulog sa Paskua – si Hesus mikuha sa pan ug mipasalamat sa Diyos. Sa dihang Iya kining gikuniskunis ug gihatag sa Iyang mga tinun-an, miingon Siya, “’Kini mao ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini sa paghandum kanako." Ug maingon man usab, human sa panihapon, ang kopa gikuha niya nga nag-ingon, "Kining kopa nga giula alang kaninyo mao ang bag-ong pakig-saad diha sa akong dugo. Apan tan-awa, ang kamot sa magabudhi kanako ania uban kanako dinhi sa kan-anan’” (Lukas 22:19 – 21). Iyang gitapos ang kumbira sa pag-awit ug mga alawiton (Mateo 26:30), ug nanggawas sila sa kagabhion ngadto sa Bukid sa Olibo. Didto si Hesus gibudhian ni Hudas, sumala sa panagna. Sa sunod nga adlaw gilansang Siya sa krus.

Ang mga asoy sa Panihapon sa Ginoo makita sa mga Ebanghelyo (Mateo 26:26 – 29; Markos 14:17 – 25; Lukas 22:7 – 22 ug Juan 13:21 – 30). Ang apostol nga si Pablo misulat mahitungod sa Panihapon sa Ginoo sa Unang Korinto 11:23 – 29. Gilakip ni Pablo ang pamahayag nga wala makaplagan sa mga Ebanghelyo: Busa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay ug magainom sa kopa sa Ginoo sa paagi nga dili takus, makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matag-usa ka tawo ang iyang kaugalingon, ug unya pakan-a siya sa tinapay ug paimna siya sa kopa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon” (Unang Korinto 11:27 – 29). Makapangutana kita kon unsay buot pasabot nga moambit sa pan ug sa kopa sa “dili takos nga paagi.” Kini magpasabot sa pagsalikway sa matuod nga kahulogan sa pan ug sa kopa ug kalimtan ang pagkadakong balor nga gibayad sa atong Manluluwas alang sa atong kaluwasan. O tingali kini nagpasabot sa pagtugot sa mga seremonyas aron mahimong walay kinabuhi ug pormal nga ritwal o motambong sa Panihapon sa Ginoo nga wala makapangumpisal sa sala. Sa pagtuman sa pahamatngon ni Pablo, angay natong susihon ang atong kaugalingon usa mokaon sa pan ug moinom sa kopa.

Laing pamahayag nga gihimo ni Pablo nga wala malakip sa mga asoy sa ebanghelyo mao ang “Kay sa matagkaon ninyo niining tinapay ug matag-inom ninyo niining kopa, ginasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtud sa iyang pag-anhi” (Unang Korinto 11:26). Kini nagtagal ug gidugayon sa panahon sa seremonya-hangtud pagbalik sa atong Ginoo. Gikan niining mga mubong asoy atong makat-onan giunsa paggamit ni Hesus ang duha ka mga labing huyang nga elemento isip mga simbolo sa Iyang lawas ug dugo ug gipasiugdahan sila arong mahimong bantayog sa Iyang kamatayon. Dili kini bantayog nga kinulit sa marmol o hinulmang tumbaga, kondili sa pan ug bino.

Iyang gipahayag nga ang pan nagahisgot sa Iyang lawas nga maguba. Walay bukog nga nabali, apan ang Iyag lawas nahisugamak sa hilabihang kasakit nga kini halos dili mailhan (Salmo 22:12 – 17; Isaias 53:4 – 7). Ang bino nagasulti mahitungod sa Iyang dugo, nagapaila sa makalilisang nga kamatayon nga Iya unyang masinati. Siya, ang hingpit nga Anak sa Dios, nahimong katumanan sa dili maihap nga mga panagna sa Daang Tugon mahitungod sa Manunubos (Genesis 3:15; Salmo 22; Isaias 53). Sa dihang Siya miingon, "Buhata kini sa paghandom kanako," Iyang gipakita nga kini usa ka seremonya nga angayng padayonon sa umaabot. Kini nagapakita usab nga ang Paskua, nga nagkinahanglan sa kamatayon sa usa ka nating carnero, ug nagsud-ong sa unahan ngadto sa pag-abut sa Kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan, natuman sa Panihapon sa Ginoo. Ang Bag-ong Pakigsaad gipulihan ang Daang Kasabotan sa dihang si Cristo, ang Cordero sa Paskuwa (Unang Korinta 5:7), gihalad (Hebreo 8:8 – 13). Ang sistema sa halad wala na kinahanglana (Hebreo 9:25 – 28). Ang Panihapon sa Ginoo / Kristohanong pagkalawat usa ka handumanan kon unsay gibuhat ni Kristo alang kanato ug usa ka pagsaulog kon unsay atong madawat isip sangpotanan sa Iyang sakripisyo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay kamahinungdanon sa Panihapon sa Ginoo/Kristohanong Kaambitan?
© Copyright Got Questions Ministries