settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang biblikanhong pagpalain?

Tubag


Ang biblikanhong pagpalain usa ka pag-ila nga gitawag sa Dios ang mga magtotoo gikan sa kalibotan ug ngadto sa kinaugalingon ug kahugpongang kaputli taliwala sa makasasalang mga kultura. Ang biblikanhong panagbulag kasagarang giila diha sa duha ka dapit: kinaugalingon ug simbahanon.

Ang kinaugalingong pagpalain naglakip sa usa ka pasalig sa tawo ngadto sa diosnong sumbanan sa pamatasan. Si Daniel nagbansay sa kinaugalingong pagpalain sa dihang “nakadesisyon siya nga dili hugawan ang iyang kaugalingon sa harianong pagkaon ug bino” (Daniel 1:8). Ang kang Daniel maoy usa ka biblikanhong pagpalain tungod kay ang iyang patukoranan nakabase sa pagpadayag sa Dios diha sa Balaod ni Moises.

Ang kasamtangang panig-ingnan sa kinaugalingong pagpalain mahimong ang desisyon pagbalibad sa mga pag-agda sa mga kumbira diin ginatanyag ang isog ngsa ilimnon. Ang maong desisyon mahimong nahimo aron malikayan ang tintasyon (Roma 13:14), aron malikayan “ang tanang matang sa pagkadautan” (Unang Tesalonika 5:22), o aron lang mahimong makanunayon sa kinaugalingon nga pagtoo (Roma 14:5).

Ang Biblia tin-aw nga nagatudlo nga ang anak sa Dios angay nga maglain gikan sa kalibotan. “Ayaw pagpayugo kuyog sa mga dili magtotoo. Kay unsa may panagsama sa pagkamatarong ug pagkadaotan? Ug unsa may panag-uban ang anaa tali sa kahayag ug kangitngit? Una man nga panag-uyon ang anaa tali ni Cristo ug ni Belial? Unsa may panagsama sa magtotoo ug dili-magtotoo? Unsang kasabotan ang anaa tali sa templo sa Dios ug mga diosdios? Kay kita templo sa buhing Dios. Sa giingon na sa Dios: ‘Magpuyo ako kauban nila ug maglpaso taliwala nila, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila maakong katawhan.’ Busa palayo kanila ug paglain, nag-inogn ang GINOO’ (Ikaduhang Corinto 6:14 – 17; tan-awa usab ang Unang Pedro 1:14 – 16).

Ang simbahanong pagpalain naglangkob sa mga desisyon sa usa ka iglesya mahitungod sa iyang kalambigitan sa ubang mga kahugpongan, base sa ilang teyolohiya ug mga balansayon. Ang separatism sabtonon na diha sa pulong “iglesya,” nga naggikan sa Griyegong pulong nga ekklesia nga ang buot pasabot “gitawag pagawas nga panagtigom.” Sa sulat ni Hesus sa iglesia sa Pergamo, nagpasidaan Siya batok sa pagtugot niadtong nagatudlo ug sayop nga doctrian (Pinadayag 2:14 – 15). Ang iglesya kinahanglan nga magpalain, bungkagon ang kalambigirtan sa erehiya. Ang kasamtangang pananglitan sa simbahanong pagpalain mao ang baroganan sa usa ka denominasyon batok sa ekumenikanhong alyansa nga makapahiusa sa iglesya sa mga apostata.

Ang biblikanhong pagpalain wala nagkinahanglan sa mga Cristohanon nga wala gayud kalambigitan sa mga dili magtotoo. Sama ni Hesus, angay tang makighigala sa mga makasasala nga dili makigbahin sa sala (Lucas 7:34). Nipahayag sa Pablo ug usa ka balance nga panglantaw sa pagpalain: “Giingnan ko kamo sa akong sulat nga dili makig-uban sa mga makihilawasaon nga tawo – wala nagpasabot nga dili na gayod makigtagad sa mga tawo niining kalibotana nga mga makihilawason, mga dalo ug mangingilad, o mga tigsimbag diosdios. Kay kung mao kana mamahawa na lang kamo niining kalibotana” (Unang Corinto 5:9 – 10). Sa laing pagkasulti, ania kita sa kalibotan, apan dili kita iya sa kalibotan.

Kinahanglan kitang mahimong kahayag sa kalibotan nga wala ginatugotan ang kalibotan sa pagkunhod sa atong kahayag. “Kamo maoy kahayag sa kalibotan. Ang dakbayan nga anaa sa bungtod dili matago. Ni ang mga tawo mopasiga sa ilang lamparahan ug igabutang kini ilalom sa yahong. Inay ila kining ibutang sa tangkawan, ug kini mohatag ug dan-ag sa tanang anaa sa balay. Sa samang paagi, ipadan-ag ang inyong kahayag atubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong mga buhat ug daygon ang inyong Amahan sa langit” (Mateo 5:14 – 16).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang biblikanhong pagpalain?
© Copyright Got Questions Ministries