settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa disiplina sa simbahan?

Tubag


Ang disiplina sa simbahan usa ka proseso sa pagkurihir sa makasasalang kinaiya taliwala sa mga miyembro sa usa ka lokal nga pundok iglesya alang sa katuyoan sa pagpanalipod sa iglesya, pagpasig-uli sa usa ka makasasala ngadto sa hustong pagkinabuhi kuyog sa Dios, ug pagpasumbalik sa panag-uban sa mga miyembro sa simbahan. Sa ubang mga kahimtang, ang disiplina sa simbahan molahos hangtod sa ekskomyunyon, nga mao ang pormal nga pagtangtang sa usa ka tawo gikan sa pagkamiyembro sa simbahan ug ang dili pormal nga pagpalayo gikan nianang tawhana.

Ang Mateo 18:15 – 20 nagahatag ug pamaagi ug kagamhan alang sa iglesya aron magamit ang disiplina sa simbahan. Si Hesus nagtudlo nga ang ang maong tawo (kasagaran ang nasilo nga pundok) moadto sa nakasala nga tawo sa hilom. Kung ang nakasala mobalibad pag-angkon sa iyang sala ug maghinulsol, nan duha o tulo ka laing tawo ang moadto aron pagkumpirma sa mga detalye sa maong kahimtang. Kung wala pa gihapon paghinulsol – ang nakasala nagpabiling hugtanong nagapos sa iyang sala, bisan pa sa duh ana ka higayon aron maghinulsol – ang maong kahimtang dad-on na ngadto sa simbahan. Ang nakasala adunay ikatulong higayon paghinulsol ug pagsalikway sa iyang makasasalang kinaiya. Kung sa bisan unsang punto sa proseso sa disiplina sa simbahan, ang nakasala mamati sa tawag sa paghinulsol, nan “nakuha nimo ang imong igsoon” (bersikulo 15). Apan, kung ang disiplina magpadayon ngadto sa ikatulong ang-ang nga walay positibo nga tubag gikan sa nakasala, nan, niingon si Hesus, “isipa siya sa sa usa ka Gentil og kobrador sa buhis” (bersikulo 17).

Ang proseso sa disiplina sa simbahan dili gayud nindot sama ra nga ang amahan dili ganahan disiplinahon ang iyang mga anak. Usahay, ang disiplina sa simbahan kinahanglanon. Ang katuyoan sa disiplina sa simbahan dili aron mahimong madaugdaugon o aron mopakita ug mas balaan pa kay nimo nga taras. Inay, ang tumong sa disiplina sa simbahan mao ang pagpasig-uli sa tawo ngadto sa hingpit nga panag-uban sa Dios ug sa ubang mga magtoo. Ang disiplina kinahanglan magsugot sa pribado ug sa inanay mahimong publiko. Kinahanglan himoon kini diha sa gugma ngadto sa tawo, diha sa pagkamatinumanon sa Dios, ug diha sa diosnong kahadlok alang sa kaayohan sa uban diha sa simbahan.

Ang mga pagtudlo sa Biblia mahitungod sa disiplina sa simbahan nagpasabot sa panginahanglanon nga mahimong miyembro sa simbahan – sama sa iglesya sa Corinto (Unang Corinto 5:1 – 13). Niini nga kahimtang, ang disiplina mitultol sa pagpapahawa, ug si apostol Pablo mihatag ug mga hinungdan sa pagdisiplina. Usa sa mga hinungdan kay ang sala sama sa igpapatubo; kung tugotan nga molungtad, mokuyanap kin isa duo niini sa samang paagi nga “ang gamayng igpapatubo mu-epekto sa tibuok minasa” (Unang Corinto 5:6 – 7). 7 pa, mipasabot si Pablo nga giluwas kit ani Hesus aron mahilain kita gikan sa sala, aron ng akita mahimong “walay igpapatubo” o gawasnon sa mga butang nga nakapahinungda sa espirituhanon pagkaut-ot (Unang Corinto 5:7 – 8). Ang pangandoy ni Cristo alang sa Iyang pangasaw-onon, nga mao ang iglesya, mao nga siya mahimong putli ug walay buling (Efeso 5:25 – 27). Ang pamatuod ni Cristo Hesus (ug Iyang iglesya) atubangan sa mga dili magtotoo mahinungdanon, usab. Sa dihang nakasala si David kang Batseba, usa sa mga sangpotanan mao nga ang iyang sala natamastamasan sa mga kaaway sa Dios (Ikaduhang Samuel 12:14).

Hinato nga, ang bisan unsang lihok pagdisiplina sa usa ka iglesya ngadto sa usa ka miyembro magmalamposon sa pagpatumaw sa diosnong kasub-anan ug matuod nga paghinulsol. Sa dihang mahitabo ang paghinulsol, ang tawo mapasig-uli ngadto sa panag-uban. Ang tawo nga nalambigit sa Unang Corinto 5 nga berso naghinulsol, ug unya giawhag ni Pablo ang iglesya nga ipasig-uli siya sa hingpit nga panag-uban sa simbahan (Ikaduhang Corinto 2:5 – 8). Subo lang, ang lihok pagdisiplina, bisan pag gihimo sa husto ug diha sa gugma, dili kanunay malamposong mosangpot sa pagpasig-uli. Bisdan pa ug ang disiplina sa simbahan mapakyas pagdala ngadto sa paghinulsol, kinahanglanon gihapon kini aron matuman ang ubang mga maayong katuyoan sama sa pagmintinar sa maayong testimonya diha sa kalibotan.

Nakasaksi na tingali kita sa kinaiya sa usa ka batan-on gna kanunay lang gitugotan nga mohimo sa iyang gusto nga walay makanunayong pagpanton. Dili kini nindot nga panan-awon. Bisan pa ang hilabihang matugoton nga paghigugma sa ginikanan, kay ang kakulang sa paggiya makalaglag sa bata ngadto sa usa ka makaluluoy nga kaugmaon. Walay disiplina, walay control nga kinaiya makakunhod sa bata paghulma ug mahinugndanong mga kalambigitan ug pagbuhat ug maayo sa bisan unsang matang nga kahimtang.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa disiplina sa simbahan?
© Copyright Got Questions Ministries