settings icon
share icon
Pangutana

Gipahamtang ba saDios ang pagtuman sa Aglawng Igpapahulay ngadto sa mga Cristohanon?

Tubag


Sa Colosasd 2:16 – 17, mideklarar si apostol Pablo, “Busa ayaw itugot bisan kinsa nga adunay maghukom kaninyo kon unsa ang inyung ginakaon o ginainom, o mahitungod sa mga relihiyosong fiesta, pagsaulog sa Bag-ong Bulan o sa adlawng Igpapahulay. Sa susamang paagi, ang Roma 14:5 nagpahayag, “Ang usa ka tawo naghunahuna nga ang usa ka adlaw mas Sagrado kay sa ubang mga adlaw; ang laing tawo naghunahuna nga managsama ra ang tanang adlaw. Ang matag-usa kinahanglang makumbinse sa bug-os sa iyang kaugalingong hunahuna.” Kini nga mga Kasulatan gipatin-aw nga, alang sa mga Cristohanon, ang pagtuman sa Adlawng Igpapahulay nakadepende sa espirituhanong kagawasan, dili usa ka mando gikan sa Dios. Ang pagtuman sa Adlawng Igpapahulay mahitungod sa kon using Pulong sa Dios ang nagatudlo kanato nga dili maghukom sa usag usa. Ang pagtuman sa Adlawng Igpapahulay nakadepende na sa matag Cristohanon kung kumbinsido ba sila mahitungod niini sa ilang kaugalingong hunahuna.

Sa naunang mga kapitulo sa balasahon sa Buhat, ang unang mga Cristohanon kasagaran mga Judio. Sa dihang ang mga Gentil nagsugod ug dawat sa gasa sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Cristo, ang mga Cristohanong Judio adunay kalibog. Unsa nga aspeto sa Balaod ni Moises ug tradisyon sa mga Judio ang angay nga itudlo aron tumanon sa mga Cristohanong Gentil? Ang mga apostoles nagtigom ug naghisgot sa maong hilisgotan didto sa konseho sa Herusalem (Buaht 15). Ang desisyon mao nga, “Busa, maoy akong paghukom, nga dili nato himoon lisod alang sa mga Gentil nga nibalik sa Dios. Hinuon kinahanglan nga sulatan nato sila, ingnon sila nga maglikay sa mga pagkaon nahugawan sa mga diosdios, gikan sa pagkamakihilawason, gikan sa karne sa nahikog nga mga mananap ug gikan sa dugo” (Buhat 15:19 – 20). Ang pagtuman sa Adlawng Igpapahulay dili usa sa mga mando nga giisip sa mga apostoles nga kinahanglanong ipugos sa mga Gentil nga magtotoo. Dikatuohan nga ang mga apostoles magpabaya sap ag-apil sa pagtuman sa Adlawng Igpapahulay kung kini mando pa sa Dios alang sa mga Cristohanon aron tumanon ang Adlawng Igpapahulay.

Ang kasagarang sayop sa debate sa pagtuman sa Adlawng Igpapahulay mao ang taghuna nga ang Adlawng Igpapahulay maoy adlaw sa pagsimba. Ang mga pundok sama sa Seventh Day Adventist nagahupot nga gimando sa Dios ang silimbahon nga himoon sa Sabado, ang Adlawng Igpapahulay. Dili kana mao ang mando Adlawng Igpapahulay. Ang mando sa Adlawng Igpapahulay mao ang dili paghimong buhat sa Adlawng Igpapahulay (Exodo 20:8 – 11). Oo, ang mga Judio sa Daang Tipan, sa Bag-ong Tipan, ug sa kasamtangang panahon naggamit sa Sabado isip adlaw sa pagsimba, apan dili kana mao ang lingutnganay sa mando sa Adlawng Igpapahulay. Sa balasahon sa Buhat, sa matag higayon nga ang panagtigom giingon nga sa Adlawng Igpapahulay, usa kini ka panagtigom sa mga Judio, ug dili sa mga Cristohanon.

Kanus-a man magtigom ang mga unang Cristohanon? Ang Buhat 2:46 – 47 naghatag kanato sa tubag, “Matag adlaw nagpadayon sila pagtigum sa hawanan sa templo. Nagpikaspikas sila sa pan sa ilang panimalay ug mikaon sa Dungan inubanan sa malipayon ug tim-os nga kasingkasing, nagdayeg sa Dios ug nagpahimulos nga nauyonan sa tanang tawo. Ang ang GINOO midugang sa ilang gidaghanon matag adlaw niadtong mga nangaluwas.” Kon aduna may adlaw nga ang mga Cristohanon nagkatigum kanunay, mao kana ang unang adlaw sa semana (ang atoang Domingo), dili ang Adlawng Igpapahulay (ang atong Sabado) (Buhat 20:7; Unang Corinto 16:2). Isip pasidungog sa pagkabanhaw ni Cristo sa Domingo, ang mga unang Cristohanon nagsimba sa Domingo dili ingon nga “Adlawng Igpapahulay sa mga Cristohanon” apan ingon nga adlaw aron simbahon sa tinuyo si Hesu Cristo.

Aduna bay sayop sa pagsimba sa Sabado, ang Adlawng Igpapahulaw sa mga Judio? Wala gayud! Angay tang mosimba sa Dios kada adlaw, dili lang sa Sabado o sa Domingo! Daghang mga kasimbahanan karon ang nagasimba sa Sabado ug Domingo. Adunay kagawasan diha ni Cristo (Roma 8:21; Ikaduhang Corinto 3:17; Galacia 5:1). Angay bang motuman ang usa ka Cristohanon sa Adlawng Igpapahulay, nga mao ang, dili pagtrabaho panahon sa Sabado? Kung gigiyahan ang maong Cristohanon nga mohimo sa ingon, sige himoa kana (Roma 14:5). Apan, kadtong mipili pagsunod pagtuman sa Adlawng igpapahulaw kinahanglan nga dili maghukom niadtong wala nagasunod sa Adlawng Igpapahulay (Colosas 2:16). Dugang pa, kadtong wala nagasunod pagtuman sa Adlawng Igpapahulay angay nga molikay nga dili mahimong kapandulan (Unang Corinto 8:9) niadtong nagatuman sa Adlawng Igpapahulay. Ang Galacia 5:13 – 15 naglaktod saysay sa tibuok hisgotanan: “Kamo, mga igsoon, gitawag aron mahimong gawasnon. Apan ayaw gamita ang inyong kagawasan magpatuyang sa makasasalang kinaiya; hinuon, paginalagaray kamo sa usag usa diha sa gugma. Ang tibuok balaod gisumada sa usa ka sugo: ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’ Kon magpadayon kamo magpinahitay ug pagtinukbanay sa usag usa, pagbantay kay basin inyong maut-ot ang usag-usa.”

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Gipahamtang ba saDios ang pagtuman sa Aglawng Igpapahulay ngadto sa mga Cristohanon?
© Copyright Got Questions Ministries