settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa matang sa simbahanong panggamhanan?

Tubag


Tin-aw kaayo ang GINOO sa Iyang Pulong mahitungod sa unsang paagi nga ang Iyang iglesya sa kalibotan buot niyang mahan-ay ug madumala. Una, si Cristo maoy ulo sa iglesya ug ang kinatas-ang kagamhan niini (Efeso 1:22; 4:15; Colosas 1:18). Ikaduha, ang lokal nga iglesya kinahanglan mahimong madumalahon sa kaugalingon, gawasnon sa bisan unsang gawasnon kagamhan o pagdumala, inubanan sa katungod sa kagamhan sa kaugalingon ug kagawasan gikan sa pagpanghilabot sa bisan unsang herarkiya sa mga tawo o mga kahugpongan (Tito 1:5). Ikatulo, ang iglesya kinahanglang madumalahan sa espirituhanong pangpangulo nga naglangkob sa duha ka dakong mga pagpangalagdan – mga ansyano ug mga diacono.

Ang mga “ansyano” maoy mga nagpangunang kapunongan taliwala sa mga Israelita sukad pa sa panahon ni Moises. Makita nato sila nga nagahimo ug politikanhong pagdesisyon (Ikaduahang Samuel 5:3; Ikaduahng Samuel 17:4, 15), nagatambag sa hari nagsunod nga kasaysayan (Unang Hari 20:7), ug nagahulip sa dapit sa mga tawo mahitungod sa mga epirituhanong butang (Exodo 7:17; 24:1, 9; Numero 11:16, 24 – 25). Ang sayong hubad sa Griyego sa Daang Tipan, ang Septuagint, migamit ug Griyegong pulong nga presbuteros alang sa “ansyano.: Kini mao ang pulong sa Griyego nga gigamit sa Bag-ong Tipan nga gihubad usab ug “ansyano.”

Ang Bag-ong Tipan nagatumbok sa pipila ka mga higayon sa mga ansyano nga nagapangalagad diha sa katungdanan sa simbahanong pagpangulo (Buhat 14:23, 15:2, 20:17; Tito 1:5; Santiago 5:14) ug tataw nga ang matag iglesya adunay labaw pa sa usa nga mga ansyano, sangling ang maong pulong kasagaran hikaplagan diha sa dinaghan. Ang bugtong way labot lamang nagtumbok sa mga kahimtang kansang ang usa ka ansyano gihulbot gikan sa kadaghanan sa pipila ka mga hinungdan (Unang Timoteo 5:1, 19). Sa iglesya sa Herusalem, ang mga ansyano kabahin sa pagpangulo kuyog sa mga apostoles (Buhat 15:2 – 26:4).

Murag ang katungdanan sa ansayano tumbas sa katungdanan sa episkopos, nga gihubad ug “tagdumala” o “obispo” (Buhat 11”30; Unang Timoteo 5:17). Ang termino nga “ansyano” mahimong motumbok sa dignidad sa maong opisyo, samtang ang termino nga “obispo/tagdumala” naghubit sa kagamhan ug kaakohan (Unang Pedro 2:25, 5:1 – 4). Sa Filipos 1:1, mitimbaya sa Pablo sa mga obispo ug mga diakono apan wala maghisgot sa mga ansyano, tingali tungod kay ang mga ansyano susama sa mga obispo. Sa samang paagi, ang Unang Timoteo 3:2, 8 mihatag sa mga kalipikasyon (katakos) nga sa daghang mga paagi susama niadtong sa mga ansyano (Unang Timoteo 3:8 – 13). Ang mga diakono motabang sa iglesya sa bisan unsang panginahanglanon, ingon nga gitala sa Buhat kapitulo 6.

Mahitungod sa pulong nga poimen, nga gihubad sa “pastor” nga nagtumbok sa usa ka tawhanong pangulo sa iglesya, kausa ra kini hikaplagan sa Bag-ong Tipan, diha sa Efeso 4:11: “Siya mao ang mihatag sa ubang aron mahimong mga apostoles, sa ubang aron mahimong mga propeta, sa ubang aron mahimong mga ebanghelista, ug sa uban aron mahimong mga pastor ug mga magtutudlo.” Ang kadaghanan gisumpay ang duha ka mga termino nga mao ang “mga pastor” ug “ang mga magtutudlo” nga nagatumbok sa usa ka katungdanan, nga mao ang pastor nga magtutudlo. Adunay purohan nga ang pastor nga magtutudlo usa ka espirtuhanong magbalantay sa ka lokal nga iglesya.

Daw nagpasabot gikan sa mga saysay sa ibabaw nga kanunay adunay dinaghan sa ansyano, apan wala kini nagabalibad sa paggasa sa Dios sa mga ansyano sa gasa sa pagpanudlo samtang gigasahan ang uban sa gasa sa pagdumala, pag-ampo ug uban pa (Roma 12:3 – 8; Efeso 4:11). Ni nagbalibad kin isa pagtawag sa Dios kanila ngadto sa pagpangalagdan diin ilang pagagamiton ang maong mga gasa (Buaht 13:1). Busa, ang usa ka ansyano mahimong motumaw ingon nga “pastor,” ang laing ansyano maoy mohimo sa kinabag-an sa pagbisita sa mga miyembro tungod kay aduna siyay gasa sa kaluoy, samtang ang laing ansyano mahimong “mangulo” sa paagi sa pagdala sa mga kahugpongang detalye. Daghang mga kasimbahanan nga naorganisa sa konseho sa pastor ug diakono nagahimo sa mga katungdanan sa dinaghan nga mga ansyano sa paagi nga nagapakigbahin sila sa gibug-aton sa pagpangalagdan ug managkuyog nga nagabuhat sa ubang pagdesisyon. Sa Kasulatan aduna usab daghang ambit sa kongregasyon sa mga pagdesisyon. Busa, ang usa ka “diktador” nga pangulo nga nagahimo ug mga desisyon (ma ansyano, o obispo, o pastor) wala sa kasulatan (Buhat 1:23, 26; 6:3, 5; 15:22, 30; Ikaduahng Corinto 8:19). Busa, mao man usab ang iglesya nga gipangulohan sa kongregasyon nga wala nagahatag ug gibug-aton sa ambit sa ansyano ug pangulo sa simbahan.

Sa laktod nga pamulong, ang Biblia nagatudlo sa usa ka pagpangulo nga nagalangkob ug dinaghan nga mga ansyano (mga obispo/mga tagdumala) kauban sa pundok sa mga diakono nga nagaalagad sa simbahan. Apan dili supak niini nga pagka dinaghan sa mga ansyano nga makabaton ug usa sa mga ansyano nga nagapangalagad sa dakong katungdanan sa usa ka “pagpamastor.” Gitawag sa Dios ang uban ingon nga “pastor/mga magtutudlo” (bisan pa nga Iyang gitawag ang uban aron mahimong mga misyonaryo sa Buhat 13) ug gihatag sila ingon nga mga gasa sa iglesya (Efeso 4:11). Busa, ang usa ka simbahan mahimong makabaton ug daghang mga ansyano, apan dili tanang mga ansyano gitawag aron mangalagad diha sa katungdanan sa pagpamastor. Apan, ingon nga usa sa mga ansyano, ang pastor o “nagatudlo nga ansyano” walay mas labaw nga kagamhan sa pagdesisyon kay sa bisan kinsa sa uban nga ansyano.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Biblia mahitungod sa matang sa simbahanong panggamhanan?
© Copyright Got Questions Ministries