settings icon
share icon
Pangutana

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa simbahanong pagtubo?

Tubag


Bisan tuod ang Biblia wala espisipikong nagapagtagad sa simbahanong pagtubo, ang prinsipyo sa simbahanong pagtubo maoy pagsabot sa giingon ni Hesus, “Akong pagatukoron ang akong iglesya, ug ang ganghaan sa Impiyerno dili makabuntog niini” (Mateo 16:18). Gikonpirma ni Pablo nga ang iglesya natukod diha ni Hesu Cristo (Unang Corinthians 3:11). Si Hesu Cristo usab maoy ulo sa iglesya (Efeso 1:18 – 23) ug ang kinabuhi sa simbahan (Juan 10:10). Human kana masulti, angay kahinumdoman nga ang “pagtubo” mamahimong usa ka dihingpit nga termino. Adunay nagkalahilahing mga matang sa pagtubo, ang uban walay kalambigitan sa gidaghanon.

Ang usa ka iglesya mamahimong buhi ug nagatubo bisan pa ug gidaghanon sa mga miyembro/mga manimbahay wala gasaka. Kung kadtong anaa sa simbahan nagatubo diha sa grasya ug kahibalo sa GINOONG Hesus, nagapailalom sa Iyang kabubot-on alang sa ilang kinabuhi, sa kinaugalingon ug sa kahugpongan, mao kana ang iglesya nga nakasinati ug matuod nga pagtubo. Sa samang higayon, ang usa ka simbahan mahimong mosaka ang manimbahay kada semana, adunay dako nga gidaghanonb, apan magpabiling wamolambo.

Ang bisan unsang matang sa pagtubo nagasunod sa usa ka matipohong sumbanan. Sama sa usa ka nagatubo nga organism, ang lokal nga iglesya adunay mga tawo nga nagapugas sa binhi (mga ebanghelista), kadtong nagabisbis sa binhi (pastor/mga magtutudlo), ug ang ubang nga nagagamit sa ilang espirituhanong mga gasa alang sa pagtubo niadtong anaa sa lokal nga iglesya. Apan matikdi nga ang Dios mao ang nagahatag ug paglambo (Unang Corinto 3:8).

Kinahanglan nga adunay balance tali sa pagtanom ug pagbisbis aron motubo ang usa ka lokal nga iglesya, ang buot pasabot niini mao nga diha sa usa ka himsog nga iglesya ang matag tawo kinahanglang masayod unsa ang iyang espirituhanong gasa aron nga siya makalihok sulod sa lawas ni Cristo. Kung ang pagtanom ug pagbisbis mawala sa balance, dili molambo ang iglesya sumala sa katuyoan sa Dios. Oo naman, kinahanglan nga adunay pagsalig sa pagkamatinumanon ngadto sa Balaang Espiritu aron nga ang iyang gahom mapagawas niadtong nagapugas ug nagabisbis aron moabot ang pagpalambo sa Dios.

Sa kataposan, ang paghulagway sa usa ka buhi ug nagatubo nga iglesya makita diha sa Buhat 2:42 – 47 diin ang mga magtotoo “migahin sa ilang kaugalingon sa pagpanudlo sa mga apostoles ug sa panagsandurot, ngadto sa pagpikaspikas sa pan ug sa pag-ampo.” Ilang gialagaran ang matag-usa ug nagaduol niadtong nagkinahanglan nga mahibalo sa GINOO, kay ang GINOO “nagdugang sa ilang gidaghanon matag-adlaw niadtong nangaluwas.” Kung kining mga butanga anaa, ang iglesya makasinati ug espirituhanong pagtubo, maanaa man o wala ang dinaghan nga pag-uswag.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay gisulti sa Biblia mahitungod sa simbahanong pagtubo?
© Copyright Got Questions Ministries