settings icon
share icon
Pangutana

Nganong angay man nakong tuohan ang organisadong relihiyon?

Tubag


Ang diksyonaryong kahulogan sa “relihiyon” mamahimong daw sama sa “pagtoo sa Diyos o mga diyosdiyos nga pagasimbahon, kasagarang mapakita sa pagpanglihok ug ritwal; ang bisan unsang tukmang sistema sa pagtoo, pagsimba, ug uban pa, kasagarang nalakip ang kodigo sa etika.” Pinasubay niining kahulogan, ang Bibliya naghisgot sa organisadong relihiyon, sa daghang mga hitabo ang tuyo ug impresyon sa mga tawo sa “organisadong relihiyon” dili butang kon diin ang Diyos mahimuot.

Sa Genesis kapitulo 11, lagmit ang unang hugna sa organisadong relihiyon, ang mga kaliwat ni Noe naghugpong sa ilang kaugalingon aron sa pagtukod sa tore sa Babel inay tumanon ang mando sa Diyos sa paglukop sa tibuok kalibutan. Nagatuo sila nga ang ilang kausa mas mahinungdanon sa ilang pagpakiglambigit sa Diyos. Ang Diyos nanginlabot ug gilibog ang ilang mga panultihon, busa nabungkag ang maong organisadong relihiyon.

Sa Exodo kapitulo 6 ug sa mosunod, ang Diyos “naghugpong” ug usa ka relihiyon alang sa nasod sa Israel. Ang Napulo ka Sugo, ang mga balaod mahitungod sa Tabernakulo, ug ang sistema sa halad gitukod tanan sa Diyos ug angayng sundon sa mga Israelita. Dugang nga pagtuon sa Bag-ong Tugon mipatin-aw nga ang tuyo niining relihiyon maoy pagpunting sa pangkinahanglan ug Manluluwas-Mesiyas (Galacia 3; Roma 7). Bisan pa niana, daghang napakyas sa pagsabot niini ug misimba sa mga tulomanon ug mga ritwal imbes ang Diyos.

Sa tibuok kasaysayan sa mga Israelita, daghan sa mga nasinating panagbangi sa mga Israelita naglakip sa panagbangi sa mga organisadong relihiyon. Agi’g panag-ingnan naglakip sa pagsimba kang Baal (Maghuhukom 6; Unang mga Hari 18), Dagon (Unang Samuel 5), ug Molek (Ikaduhag Mga Hari 23:10). Gibuntog sa Diyos ang mga manununod niining mga relihiyon, nagpakita sa Iyang soberanya ug pagkamakagagahom.

Sa Mga Ebanghelyo, ang mga Pariseo ug mga Saduseo gihulagway ingon nga mga representate sa organisadong relihiyon sa panahon ni Kristo. Si Hesus kanunayng nagharong kanila mahitungod sa ilang mga mini nga pagtulon-an ug sa mga tigpakaaron-ingnong paagi sa pagkinabuhi. Sa Mga Sinulat, adunay mga organisadong pundok nga gisaglan ang ebanghelyo ug mga talaan nga kinahanglang buhaton ug mga ritwal. Ila usab gitinguha sa pagbutang ug kabug-atan sa mga magtutuo sa pag-usab ug pagdawat niining mga "Dugang sa Kristiyanismo" nga relihiyon. Ang Mga Sinulat alang sa Maga Taga Galacia ug Mga Taga-Colosas mihatag pasidaan bahin sa maong mga relihiyon. Sa basahon sa Pinadayag, ang organisadong relihiyon adunay epekto sa kalibutan sa dihang ang Antikristo magtakda ug usa ka relihiyon sa tibuok kalibutan.

Sa daghang mga higayon, ang katapusang sangpotanan sa organisadong relihiyon mao ang usa ka pagkalinga tuyo sa Dios. Apan, ang Bibliya naghisgot sa organisadong mga magtutuo nga apil sa Iyang laraw. Gitawag sa Dios kining mga pundok sa organisadong mga magtutuo nga "simbahan." Ang mga paghulagway gikan sa basahon sa Mga Buhat ug sa mga Sinulat nagpaila nga ang iglesia angay mahimong organisado ug nagsalig sa usag. Ang organisasyon modala ngadto sa pagpanalipod, pagkamabungahon, ug pagkab-ot (Buhat 2: 41-47). Sa kaso sa simbahan, mas maayong tawgon kining usa ka "organisadong nga pagpakiglambigit."

Ang relihiyon maoy pagsulay sa tawo nga makabaton ug pagpakig-ambit sa Dios. Ang Kristohaning pagtuo maoy pagpakiglambigit sa Diyos tungod sa Iyang nahimo alang nato pinaagi sa sakripisyo ni Jesu Kristo. Walay plano nga makakab-ot sa Diyos (Siya maoy nikab-o kanato – Roma 5:8). Walay garbo (ang tanan nadawat pinaagig grasya – Efeso 2:8 – 9). Walay angayng panagbangi sa pagpangulo (Si Kristo maoy pangulo – Colosas 1:18). Kinahanglang walay pagpihig (kitang tanan usa diha ni Kristo – Galacia 3:28). Ang pagka-organisado dili suliran. Ang pagtutok sa mga lagda ug mga ritwal sa usa ka relihiyon maoy suliran.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Nganong angay man nakong tuohan ang organisadong relihiyon?
© Copyright Got Questions Ministries