settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang angay nga pamaagi sa pagbunyag?

Tubag


Ang labing yano nga tubag ani nga pangutanan makita sa kahulogan sa pulong nga “bunyag.” Gikan kin isa Griyegong pulong nga buot pasabot “ipaunlod diha sa tubig.” Busa, ang bunyag agig pagsabwag o pagbubo usa ka kasumpakian, usa ka butang nga panagsumpaki sa kaugalingon. Ang pagbunyag agig pagsabwag mahimong nagpasabot sa “pagpaunlod sa usa ka tawo diha sa tubig agig pagsabwag ug tubig diha kanila.” Ang bunyag, agi sa iyahang kinaiyanhong kahulogan, kinahanglan nga usa ka buhat sa pagpaunlod diha sa tubig.

Ang bunyag naghulagway sa kailhan sa usa ka magtotoo kuyog sa kamatayon, paglubong, ug pagkabandhaw uban ni Cristo. “O wala ba kamo masayod nga kitang tanan nga nabunyagan diha ni Cristo Hesus nabunyagan diha sa iyang kamatayon? Busa nalubog kita uban Niya pinaagi sa bunyag ngadto sa kamatayon aron nga, saman ga si Cristo gibanhaw gikan sa kamatayon pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab mabuhi sa bag-ong kinabuhi” (Roma 6:3 – 4). Ang buhat sa pagkapinaunlod sa tubig naghulagway sa pagkamatay ug paglubong uban ni Cristo. Ang buhat sa paghaw-as gikan tubig naghulagway sa pagkabanhaw ni Cristo. Ingon nga sangpotanan, ang bunyag agig pagpaunlod maoy bugtong pamaagi sa bunyag nga naghulagway sa pagkalinubong uban ni Cristo ug gibanhaw uban Niya. Ang bunyag agig pagsabwag ug/o pagbubo mitumaw nga pamaagi ingon nga result sa dili biblikanhong pamaagi sa bunyag sa masuso.

Ang bunyag agig pagpaunlod, samtang usa ka labing biblikanhong pamaagi sa mailhan uban ni Cristo, dili kinahanglanon alang sa kaluwasan. Buhat hinuon kini sa pagkamatinumanon, usa ka publikong proklamasyon sa pagtoo diha ni Cristo ug kailhan uban Niya. Ang bunyag maoy hulagway sa pagbiya sa atong karaang kinabuhi ug mahimong bag-ong binuhat (Ikaduhang Corinto 5:17). Ang bunyag agig pagpaunlod maoy bugtong pamaagi nga hingpit nga naghulagway sa kinatibuk-ang kabag-ohan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang angay nga pamaagi sa pagbunyag?
© Copyright Got Questions Ministries