settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa pulongan nga ‘bana sa usa ka asawa” diha sa Ikaduhang Timoteo 3:2? Mahimo bang makaalagad ang diborsyadong tawo ingon nga pastor, ansyano o diacono?

Tubag


Adunay labing menos tulo ka posibleng hubad sa pulongan nga bana sa usa ka asawa diha sa Unang Timoteo 3:2. 1) Mahimong nagaingon lang kini nga ang usa ka daghay asawa dili kwalipikado nga mahimong ansyano, usa ka diakono o usa ka pastor. Kini mao ang labing literal nga hubad sa Inglis nga paghubad sa maong pulongan, apan murag dili pod tingali sanglit ang pagka daghay asawa medyo talagsaon sa panahon sa pagsulta ni Pablo. 2) Ang Griyego mahimong mahubad sa literal ingon nga “usa ka asawa nga lalaki.” Sa laing pagkasulti, ang usa ka obispo kinahanglan mahimong hingpint nga maunongon sa babaye nga iyang gipangasawa. Kini nga paghubad nagalila nga ang orihinal nga teksto wala nagatutok sa kahimtang sa kaminyoon kondili sa kaputli sa moralidad. 3) Ang pulongan mahimo usab masabtan nga nagadeklarar nga, aron mahimong ansyano/diakono/pastor, ang usa ka tawo kinahanglang kausa ra naminyo, gawas niadtong naminyo pag-sab nga biyudo; sa laing pagkasulti, ang usa ka pastor kinahanglan dili diborsyado.

Ang mga paghubad sa 2 ug 3 ang labing kaylap sa karon. Ang ikaduhang (2) hubad daw maoy labing kusgan, nag-uang rason tungod kay gitugot sa Kasulatan ang diborsyo sa mga talagsaong kahimtang (Mateo 19:9; Unang Corinto 7:12 – 16). Mahinungdanon usab nga matino ang kalainan tali sa tawo nga diborsyado ug naminyo usab sa wala pa siya na-Cristohanon gikan sa tawo nga diborsyado ug naminyo usab human mahimong Cristohanon. Ang usa ka kwalipikado nga tawo kinahanglan dili mawala gikan sa pagpangulo sa simbahan tungod lang sa iyang mga nabuhat sa wala pa siya makaila ni GINOONG Hesu Cristo ingon nga iyang Manluluwas. Bisan tuod ang Unang Timoteo 3:2 wala gayud nagsalikway sa usa ka bidorsyado or naminyo usab nga tawo gikan sa pagpangalagad ingon nga ansyano/diacono/pastor, aduna pay laing mga isyu nga ikonsiderar.

Ang unang kwalipikasyon sa pagka ansyano/diacono/pastor mao nga mahimong “dili badlongon” (Unang Timoteo 3:2). Kung ang diborsyo ug/o pagminyo usab walay biblikanhong kapasikaran, nan ang maong tawo nakaguba sa testimonyo diha sa iglesya ug sa katilingban; ang “pagka dili badlongon” nga kwalipikasyon makapasalikway kaniya gikan sa kapastoran kay sa “pagka bana sa usa ka asaway” nga kondisyon. Ang usa ka ansyano/diacono/pastor kinahanglan usa ka tawo kansang ang iglesya ug katilingban taas ang pagtan-aw ingon nga panig-ingnan sa pagka susama ni Cristo ug diosnon nga pagpangulo. Kung ang nangaging diborsyo ug/o pagminyo pagt-usab nakapabalda niini nga mithi, nan dili niya kinahanglan moalagad sa katungdanan sa ansyano/diacono/pastor. Mahinungdanon nga mahinumdoman nga, bisan tuod ang usa ka tawo wala kapasar sa pagpangalagad ingon nga ansyano/diakono/pastor, nagpabilin siyang bilihong kabahin sa lawas ni Cristo. Ang matag Cristohanon nagbaton ug espirituhanong mga gasa (Unang Corinto 12:7) ug gitawag aron mosalmot sa pagpalig-on sa ubang mga magtotoo gamit sa maong mga gasa (Unang Corinto 12:7). Ang usa ka tawo nga wala kapasar sa katungdanan sa ansyano/diakno/pastor makahimo gihapon pagtudlo, pagwali, pag-alagad, pag-ampo, pagsimba ug makahimo ug mahinungdanong bahin diha sa iglesya.

English



Balik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa pulongan nga ‘bana sa usa ka asawa” diha sa Ikaduhang Timoteo 3:2? Mahimo bang makaalagad ang diborsyadong tawo ingon nga pastor, ansyano o diacono?
© Copyright Got Questions Ministries