settings icon
share icon
Pangutana

Unsa ang iglesia?

Tubag


Daghang mga tawo karon ang nakasabot sa simbahan ingon nga usa ka tinukod nga dakbalay. Kini dili usa ka biblikanhong panabot mahitungod sa iglesia. Ang pulong nga "iglesia" naggikan sa Griyego nga pulong ekklesia nga gihubad isip "usa ka panagtigom" o "tinawag nga mga tawo." Ang lintunganayng kahulogan sa "iglesia" dili usa ka tinukod nga dakbalay, kondili mga tawo. Usa ka kasiluan nga kon mangutana ka sa mga tawo kon unsang simbahan ang ilang gitambongan, kasagaran ilang ilhon mao ang usa ka tinukod nga dakbalay. Giduso ni Pablo ang iglesia sa ilang balay-dili usa ka simbahan, apan usa ka pundok sa mga magtotoo.

Ang iglesia mao ang lawas ni Cristo, diin Siya mao ang ulo. Ang Efeso 1: 22-23 nag-ingon, “ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalum sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia, nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit.” Ang lawas ni Cristo naglangkob sa tanang magtutuo ni Jesu-Cristo gikan sa adlaw sa Pentecostes (Mga Buhat kapitulo 2) hangtud sa pagbalik ni Kristo. Ang lawas ni Cristo naglangkob sa duha ka bahin:

1) Ang Malukpanong Iglesia naglangkob sa tanang adunay kinaugalingong kalambigitan ni Hesu Kristo. “Kay pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan-- mga Judio o mga Gresyanhon, mga ulipon o mga tawong gawas-- nabautismo ngadto sa usa ka lawas; ug kitang tanan gipatuhop ug usa ka Espiritu” (Unang Corinto 12:13). Kini nga bersikulo nag-ingon nga bisan kinsa nga nagtoo kabahin sa lawas ni Cristo ug nakadawat sa Espiritu ni Cristo ingon nga pamatuod. Ang kinatibuk-ang iglesia sa Dios mao ang tanan nga nakadawat sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo ni Jesu-Cristo.

2) Ang lokal nga iglesia gihulagway diha sa Mga Taga Galacia 1: 1-2: “Si Pablo, apostol … ug ang tanang mga igsoon nga ania uban kanako.” Dinhi atong makita nga sa lalawigan sa Galacia adunay daghang mga iglesia-kini ang gitawag nato nga lokal nga mga iglesia. Ang simbahan sa Baptist, simbahan sa Lutheran, simbahan sa Katoliko, ug uban pa, dili mao ang iglesia, sama sa Kinatibuk-ang Iglesia-apan usa ka iglesia lokal, usa ka lokal nga pundok sa mga magtotoo. Ang kinatibuk-ang iglesia naglangkob niadtong mga iya ni Cristo ug kansang misalig Kaniya alang sa kaluwasan. Kinig mga sakop sa kinatibuk-ang iglesia kinahanglang magtinguha sa pakigsandurot ug paglig-on diha iglesia lokal.

Sa pagpanglaktod, ang iglesia dili usa ka tinukod nga dakbalay o usa ka denominasyon. Sumala sa Biblia, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo-tanan nga nagbutang sa ilang pagtuo kang Jesu-Cristo alang sa kaluwasan (Juan 3:16; 1 Corinto 12:13). Ang mga lokal ka-iglesiahanan mao ang mga panagtigum sa mga sakop sa Kinatibuk-ang Iglesia. Ang iglesia lokal maoy dapit kon diin ang mga sakop sa Kinatibuk-ang Iglesia hingpit nga mapadapat ang mga prinsipyo sa "lawas" sa 1 Corinto kapitulo 12: pagdasig, pagtudlo, ug pagtukod sa usag usa sa kahibalo ug grasya ni Ginoong Jesu Cristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsa ang iglesia?
© Copyright Got Questions Ministries