settings icon
share icon
Pangutana

Unsay katuyoan sa iglesia?

Tubag


Buhat 2:42 Mahimong mabilang nga usa ka katuyoan nga pahayag alang sa iglesia: “Ug milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulon-an gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakig-ambitay uban kanila, sa pagpikaspikas sa tinapay, ug sa mga pag-ampo.” Sumala niining bersikulo, ang mga kinahanglang katuyoan / kalihokan sa iglesia mao ang mga 1) pagtudlo sa doktrina sa bibliya, 2) pagtaganag dapit alang sa mga magtotoo, 3) pag-obserbar sa panihapon sa Ginoo, ug 4) pag-ampo.

Ang iglesia maoy magtudlo sa biblikanhong doktrina aron mapalig-on ang atong pagtuo. Ang Efeso 4:14 nagsulti kanato, “aron kita dili na magpabilin nga mga bata pa, nga igatuyatuya ug igaliyokliyok sa tanang hangin sa tuloohan, pinaagi sa lipatlipat sa mga tawo nga batid sa pagpamugnag kasaypanan.” Ang iglesia angay mahing usa ka dapit sa pakig-ambitay, diin ang mga Kristohanon mahimong matinud-anon sa usag usa ug magpasidungog sa usa'g usa (Roma 12:10), magtudlo sa usag usa (Roma 15:14), magmabination ug magmaluluy-on sa usa'g usa (Efeso 4: 32), pagdasig sa usa'g usa (1 Mga Taga Tesalonica 5:11), ug labaw sa tanan, paghigugma sa usa'g usa (1 Juan 3:11).

Ang iglesia mao ang dapit diin ang mga magtotoo maka-obserbar sa Panihapon sa Ginoo, nagahinumdum sa kamatayon ni Cristo ug pagpaagay sa dugo alang kanato (1 Corinto 11: 23-26). Ang taghuna sa "pagpikaspikas sa pan" (Mga Buhat 2:42) nagdala usab sa alinghuna sa pagpangaon nga magkauban. Kini usa ka laing panig-ingnan sa simbahan nga nagapasiugda sa pakigsandurot. Ang hinapos nga katuyoan sa iglesia sumala sa Mga Buhat 2:42 mao ang pag-ampo. Kinahnglang ang simbahan maoy usa ka dapit nga nagpasiugda sa pag-ampo, nagtudlo sa pag-ampo, ug nagabuhat sa pag-ampo. Ang Sinulat alang sa mga taga Filipos 4: 6-7 nagadasig kanato, “Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, hinonoa sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pag-ampo ug sa pagpangamuyo uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios, nga lapaw sa tanang pagpanabut, magabantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga hunahuna diha kang Cristo Jesus.”

Ang laing sugo nga gihatag sa iglesia mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi ni Hesu Kristo (Mateo 28: 18-20; Mga Buhat 1: 8). Ang iglesia gitawag alang sa pagkamatinud-anon sa pagpaambit sa ebanghelyo pinaagi sa pulong ug buhat. Kinahanglang ang simbahan mahimong usa ka "parola" sa katilingban, nga nagation sa mga tawo ngadto sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Ang iglesia maoy mopasiugda sa ebanghelyo ug mag-andam sa mga sakop niini sa pagsangyaw sa ebanghelyo (1 Pedro 3:15).

Pipila ka mga katapusang katuyoan sa iglesia gihatag sa Santiago 1:27: “Ang rilihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong Amahan mao kini: ang pagduaw sa mga ilo ug mga babayeng balo sa ilang mga pagkaguol, ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan.” Ang iglesia maoy mahitungod sa patigayon sa pagpangalagad niadtong nanginahanglan. Dili lamang kini naglakip sa pagpakigbahin sa ebanghelyo, kondili sa paghatag usab sa pisikal nga mga panginahanglan (pagkaon, sinina, puy-anan) sumala sa gikinahanglan ug angay. Sa samang paagi ang iglesia maoy magsangkap sa mga magtutuo diha ni Kristo inubanan sa mga kahimanan nga ilang gikinahanglan sa pagbuntog sa sala ug magpabiling gawasnon gikan sa hugaw sa kalibutan. Kini nahimo pinaagi sa pagtulun-an sa Bibliya ug Kristohanong panag-uban.

Busa, unsay katuyoan sa iglesia? Gihatag ni Pablo ang labing maayo nga paghulagway sa mga magtotoo sa Corinto. Ang iglesia maoy mga kamot, baba, ug tiil sa Dios dinhi sa kalibutan-ang lawas ni Kristo (1 Corinto 12: 12-27). Angay natong ginabuhat ang mga butang nga buhaton ni Jesu Cristo kung naa pa lamang Siya sa pisikal nga paagi dinhi sa kalibotan. Ang iglesia kinahanglan nga mahimong "Cristohanon," "susama ni Kristo," ug sumusunod ni Kristo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay katuyoan sa iglesia?
© Copyright Got Questions Ministries