settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot nga mausa sa unod diha sa kaminyoon?

Tubag


Ang termino nga “usa ka unod” nagggikan sa asoy sa Genesis sa paglalang kang Eva. Ang Genesis 2:21 – 24 naghulagway sa proseso diin gilalang sa Dios si Eva gikan sa gusok nga sa kiliran ni Adan sa dihang natulog siya. Giila ni Adan nga si Eva kabahin niya – sa pagkatinuod sila “usa ka unod.” Ang termino nga “usa ka unod” nagpasabot nga sama ra nga ang atong mga lawas usa ka tibuok entidad ug dili mabahin sa piraso ug magpabiling tibuok, mao nang gituyo sa Dios nga adunay usa ka entidad (ang kasado nga kapikas). Adunay pipila ka mga aspeto niini nga bag-ong kausa.

Kutob sa emosyonal nga mga kasuod, ang bag-ong busok nag-una sa tanang nangagi ug umalabot nga mga kalambigitan (Genesis 2:24). Ang ubang minyo nga mga pares nagpadayon sa paghatag ug mas dakong gibug-aton sa mga kalambigitan sa mga ginikanan kay sa ilang pares. Kini usa ka resipi alang sa katalagman diha sa kaminyoon ug usa ka katuisan sa orihinal nga katuyoan sa Dios sa “pagbiya ug pakigtipon.” Usa ka susamang suliran ang molambo sa dihang ang usa ka kapikas magsugod nga magkasuod sa anak aron masugat ang emosyonal nga mga panginahanglanon imbes nga sa iyang pares.

Sa pagbati, sa espirituhanon, sa pangisip, sa panalapianon, ug sa tanang paagi, ang magtiayon kinahanglan mahimong usa. Bisan ang usa ka bahin sa lawas nagpakabana sa laing mga bahin sa lawas (ang kutokuto naggaling sa pagkaon alang sa lawas, ang utok naggiya sa lawas alang sa kaayohan sa kinatibuk-an, ang mga kamot nagapamuhat alang sa lawas, ug uban pa), busa ang matag pares diha sa kaminyoon kinahanglan nga moatiman sa usa’g usa. Ang matag pares wala na nagtan-aw sa salapi nga iyang kinitaan isip “akoa” nga salapi; kondili ingon nga “atoa” nga salapi. Ang Efeso 5:22 – 23 ug Panultihon 31:10 – 31 naghatag ug pagpadapat niini nga “pagkausa” ngadto sa papel sa bana ug ngadto sa asawa, sa matag-usa kanila.

Sa pisikal, nahimo silang usa ka unod, ug ang resulta sa maong usa ka unod makita diha sa mga anak ng anagama sa ilang panaghiusa; kini nga mga anak nagbaton na karon ug usa ka pinasahi nga panulondong komposisyon, nga espesipiko sa ilang panaghiusa. Bisan sa pakighilawas nga aspeto sa ilang kalambigitan, ang bana ug ang asawa dili angay isipon ang ilang mga lawas nga ilaha ra apan gipanag-iyahan sa ilang pares (Unang Corinto 7:3 – 5). Ni magtutok sa ilang kaugalingong kalipay apan hinoon ang paghatag ug kalipay sa ilang kapikas.

Kini nga panaghiusa ug pangandoy nga makabenepisyo ang usa’g usa dili awtomatiko, ilabi na pagkahuman sa pagkatimpawak sa katawhan ngadto sa sala. Ang tawo, sa Genesis 2:24 (KJV), gisultian sa “pagpakigtipon” sa iyang asawa. Kini nga pulong adunay duha ka mga alinghuna sa luyo niini. Ang lalaki kinahanglan nga “modikit” sa iyang asawa, usa ka lawaran kon unsa dapat ka hugot ang bugkos sa kaminyoon. Ang laing aspeto mao ang “paggukod ug maayo” sa asawa. Kini nga “paggukod ug maayo” mao ang labaw pa sa pagpanguyab nga modala ngadto sa kaminyoon, ug magpadayon sa tibuok kaminyoon. Ang unodnong pagpihig mao ang “pagbuhat unsay gibati nako nga maayo alang kanako” imbes nga mukonsiderar unsay makabenepisyo sa iyang pares. Ug kini nga pagkamahunahunaon sa kaugalingon maoy lungag nga kasagarang katagakan sa mga kaminyoon sa dihang molabay na ang “honeymoon” (luna de miyel). Imbes nga ang matag kapikas magpuyo sa kon unsaon nga masugat ang iyang kaugalingong mga panginahanglanon, kinahanglan hinuon nga siya magpabiling nakatutok sa pagsugat sa mga panginahanglanon sa iyang kapikas.

Ingon ka anindot alang sa duha ka tawo nga mag-uban ug puyo nga nagasugat sa panginahanglanon sa usa’g usa, ang Dios adunay mas taas nga bokasyon alang sa kaminyoon. Bisan pa kon nagapangalagad sila kang Cristo sa ilang mga kinabuhi kaniadto sa wala pa maminyo (Roma 12:1 – 2), karon nga minyo na kinahanglan nilang magkuyog pangalagad kang Cristo isip usa ka yunit (busok) ug magpadako sa ilang mga anak aron mangalagad sa Dios (Unang Corinto 7:29 – 34; Malaquias 2:15; Efeso 6:4). Si Prisila ug si Aquila, sa Buhat 18, mahimong maayong panig-ingnan niini. Ingon nga magtiayon nga kuyog nagapagalagad kang Cristo, ang kalipay nga ihatag sa Espiritu mopuno sa ilang kaminyoon (Galacia 5:22 – 23). Sa Tanaman sa Eden, dihay tulo nga mitambong (Si Adan, Si Eva, ug ang Dios), ug dihay kalipay. Busa, kon ang Dios maoy anaa sa taliwala sa kaminyoon karon, aduna usab kalipay. Kon walay Dios, ang usa ka matuod ug hingpit nga panaghiusa dili mahimo.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot nga mausa sa unod diha sa kaminyoon?
© Copyright Got Questions Ministries