settings icon
share icon
Pangutana

Ang asawa ba kinahanglan magpasakop sa iyang bana?

Tubag


Ang pagpailalom usa ka mahinungdanong nga hilisgutan kalabut sa kaminyoon. Ania ang yanong mando sa Balaang Kasulatan: “Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigka-bana ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Cristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini. Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Cristo, sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang masigka-bana sa tanang paagi” (Taga-Efeso 5:22 – 24).

Bisan sa wala pa makasulod ang sala sa kalibutan, aduna nay prinsipyo sa pagkapangulo sa bana (Unang Timoteo 2:13). Si Adan unang gilalang, ug si Eva gimugna aron mahimong usa ka "katabang" alang kang Adan (Genesis 2: 18-20). Gitukod sa Dios ang pipila ka matang sa kagamhan sa kalibutan: ang mga gobyerno aron ipatuman ang hustisya sa katilingban ug maghatag panalipod; mga pastor nga mangulo ug magpakaon sa mga karnero sa Dios; mga bana sa paghigugma ug pag-amuma sa ilang mga asawa; ug mga amahan aron sa pagpahimangno sa ilang mga anak. Sa matag kaso, gikinahanglan ang pagpasakop: lumolupyo ngadto sa kagamhanan, panon ngadto sa magbalantay, asawa ngadto sa bana, anak ngadto sa amahan.

Ang Gregong pulong nga gihubad sa "pagpailalom," ang hupotasso, maoy nagpadayonng hulag sa punglihok. Nagpasabut kini nga ang pagpasakop sa Dios, sa panggamhanan, sa pastor, o sa bana dili kas-a lang nga buhat. Kini usa ka mapinadayonong taras, nga mahimong sumbanan sa pamatasan.

Una, siyempre, kita ang responsable sa pagpasakop sa Dios, nga maoy bugtong paagi nga kita matinud-anong motuman Kaniya (Santiago 1:21; 4: 7). Ug ang matag Kristohanon kinahanglan magpuyong mapaubsanon, andam magpailalom sa uban (Efeso 5:21). Mahitungod sa pagpailalom sulod sa busok sa panimalay ang Unang Mga Taga-Korinto 11:2 – 3 nag-ingon nga ang bana angayng mopailalom kang Kristo (sama nga si Kristo nagpailalom sa Dios Amahan) ug ang asawa magpailalom sa iyang bana.

Daghang masaypanong pagsabut sa atong kalibutan karon mahitungod sa mga papel sa bana ug asawa sulod sa kaminyoon. Bisan kon ang mga biblikanhong tahas nasabtan sa sakto, daghan ang mipili pagsalikway kanila pabor sa kunohay "kalingkawasan" sa mga kababayen-an, nga misangpot sa pagkaguba sa busok sa panimalay. Dili ikatingala nga ang kalibutan nagsalikway sa plano sa Dios, apan ang katawhan sa Dios angayng malipayong nagsaulog sa maong desinyo.

Ang pagpailalom dili dautan nga pulong. Ang pagpailalom wala gipanaminan ang pagkaubos o mas ubos nga bili. Si Kristo kanunay nagpasakop sa Iyang Kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Amahan (Lukas 22:42; Juan 5:30), nga walay paghatag ug paki sa Iyang bili.

Aron pagtumpang sa bakak nga kasayoran sa kalibutan mahitungod sa pagpasakop sa asawa ngadto sa iyang bana, kinahanglan natong hinumdoman ang mosunod sa Mga Taga Efeso 5: 22-24: 1) Ang asawa kinahanglan magpasakop sa usa ka lalaki (iyang bana), dili sa matag lalaki. Ang lagda nga magpasakop wala maglugway sa pwesto sa usa ka babaye sa kinadak-ang katilingban. 2) Ang usa ka asawa angayng masinugtanong magpasakop sa iyang bana ingon nga kinaugalingong pagtuman kang Ginoong Jesus. Siya nagpasakop sa iyang bana tungod kay siya nahigugma kang Hesus. 3) Ang gipanig-ingnan sa pagpasakop sa usa ka asawa mao ang pagpasakop sa iglesia ngadto kang Kristo. 4) Walay gihisgotan bahin sa mga katakos, talento, o bili sa asawa; ang katinuoran nga siya nagpasakop sa iyang kaugalingong bana wala nagpasabot nga siya ubos o dili kaayo takus sa bisan unsang paagi. Matikdi usab nga walay mga ighuhulagway sa mando nga magpasakop, gawas sa "sa tanan nga butang." Busa, ang bana dili kinahanglang makapasar sa usa ka kahilig nga pasulit o pangutok nga pasulit usa pa mopailalom ang iyang asawa. Tingali kini usa ka katinuoran nga siya mas sarang kay sa iyang bana sa pagdumala sa daghang mga paagi, apan gipili niya nga sundon ang panudlo sa Ginoo pinaagi sa pagpasakop sa kapangulohan sa iyang bana. Sa ingon, ang diosnong asawa makahimo pa gani pagdani sa iyang dili magtutuong bana ngadto sa Ginoo "nga walay mga pulong" pinaagi lamang sa iyang balaan nga pamatasan (Unang Pedro 3: 1).

Ang pagpailalom kinahanglan mahimong usa ka kinaiyanhong sumbalihok ngadto sa mahigugmaong kapangulohan. Kung ang usa ka bana nahigugma sa iyang asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesya (Mga Taga-Efeso 5: 25-33), nan ang pagpailalom usa ka natural nga sumbalihok gikan sa asawa ngadto sa iyang bana. Apan, bisan unsa pa ang paghigugma sa bana o kakulang niini, ang asawa gimandoan sa pagpailalom "ingon nga nagpailalom Ginoo" (bersikulo 22). Kini nagpasabot nga ang iyang pagtuman sa Dios-ang pagdawat sa Iyang plano-masangpot sa iyang pagpailalom sa iyang bana. Ang pagtandi sa pulongan nga "ingon ngadto sa Ginoo" nagpahinumdom usab sa asawa nga adunay labaw nga kagamhan kon diin siya adunay kaakuhan. Busa, siya walay tulubagon pagsupak sa balao sa katilingban o sa balaod sa Dios sa ngalan sa "pagpasakop" sa iyang bana. Siya magpailalom sa mga butang nga husto ug balaodnon ug sa makapasidungog sa Dios. Siyempre, dili siya "magpailalom" sa pagpasipala-dili kana husto o balaodnon o makapasidungog sa Dios. Ang pagsulay paggamit sa prinsipyo sa "pagpailalom" aron hatagag katarungan ang pagpasipala maoy pagtuis sa Kasulatan ug pagdasig sa dautan.

Ang pagpasakop sa asawa ngadto sa bana sa Mga Taga Efeso 5 wala magtugot sa bana nga mahimong mahakogon o hariharion. Ang mando kaniya mao ang paghigugma (bersikulo 25), ug siya adunay kaakuhan atubangan sa Dios sa pagtuman sa maong mando. Ang bana kinahanglan nga magbansay sa iyang kagamhan nga maalamon, mabination, ug sa kahadlok sa Dios Kinsa siya maghatag ug paghusay.

Kung ang usa ka asawa gihigugma sa iyang bana ingon nga ang iglesia gihigugma ni Kristo, ang pagpasakop dili lisud. Ang Efeso 5:24 nag-ingon, “Maingon nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo, sa ingon usab niana ang mga asawa kinahanglan magpasakop nga masinugtanon sa ilang isigka-bana sa tanang paagi.” Sa kaminyoon, ang pagpasakop usa ka pagkabutang sa pagpasidungog ug pagtahud sa bana (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 5:33) ug pagpuno sa iyang kakulangon. Kini usa ka maalamong laraw sa Dios kon unsaon pagpalihok sa usa ka panimalay.

Ang komentarista nga si Mateo Enrique misulat, “Ang babaye gihimo gikan sa kilid ni Adan. Wala siya gihimo gikan sa iyang ulo aron maghari kaniya, ni gikan sa iyang mga tiil aron giyatakan niya, apan gikan sa iyang kiliran aron mahimong tupon kaniya, ilalum sa iyang bukton aron mapanalipdan, ug duol sa iyang kasingkasing aron higugmaon.” . "Ang gilayon nga konteksto sa mga mando ngadto sa bana ug asawa sa Efeso 5: 19-33 naglangkob sa pagkapuno sa Espiritu. Ang mga magtotoo nga puno sa Espiritu kinahanglan nga masimbahon (5:19), mapasalamaton (5:20), ug masinugtanon (5:21). Gisunod dayon ni Pablo kini nga panghunahuna sa pagkinabuhi nga puno sa Espiritu ug gipadapat kini sa mga asawa sa mga bersikulo 22-24. Ang asawa kinahanglang magpasakop sa iyang bana, dili tungod kay ang mga babaye mas ubos (ang Biblia wala magtudlo niana), apan tungod kay mao kini ang giplano sa Dios nga maglihok sa minyong kalambigitan.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Ang asawa ba kinahanglan magpasakop sa iyang bana?
© Copyright Got Questions Ministries