settings icon
share icon
Pangutana

Unsay giingon sa Kasulatan bahin sa kaminyoon?

Tubag


Gitala sa Kasulatan ang paglalang sa kaminyoon sa Genesis 2: 23-24: “Ug miingon si Adam: Kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, ug unod sa akong unod; siya paganganlan nga Babaye, kay gikuha siya gikan sa Lalake. Tungod niini, ang lalake magabiya sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug moipon siya sa iyang asawa, ug sila mahimong usa ka unod.” Gilalang sa Dios ang lalaki ug dayon lalang sa babaye aron sa pagpamug-os kaniya. Diha sa Kasulatan ang kaminyoon maoy “pagpahimutang” sa Dios alang sa katinuoran nga “dili maayo nga ang tawo mag-inusara; pagabuhatan ko siya ug katabang nga angay kaniya” (Genesis 2:18).

Ingon nga gihulagway sa Kasulatan ang pinaka-unang kaminyoon, gigamit ang pulong katabang aron maila si Eva (Genesis 2:20). Ang "pagtabang" niining konteksto nagpasabut ug "pag-alirong, pagpanalipod o pagtabang." Ang Kasulatan nag-ingon nga ang kaminyoon maoy hinungdan sa usa ka lalaki ug babaye nga mahimong "usa ka unod." Ang Bag-ong Tugon nagdugang ug pasidaan kabahin niining panaghiusa: “Tungod niana, dili na sila duruha kondili usa. Busa, ang sa Dios gihiusa, sa tawo dili pagbulagon sila" (Mateo 19:6).

Pipila sa mga sulat ni Pablo nagtumong sa kaminyoon ug unsaon sa mga magtotoo pag-maneho sulod sa kalambigitan nianang kaminyoon. Usa sa ingon nga tudling mao ang Efeso 5: 22-33. Ang pagtuon niini nga bersikulo naghatag og pipila ka mahinungdanong mga kamatuoran mahitungod sa kung unsa ang giingon sa Kasulatan kung unsay angay alang sa usa ka kaminyoon.

Ang Kasulatan, sa Mga Taga Efeso 5, nag-ingon nga ang malampusong biblikanhong kaminyoon naglakip sa bana ug asawa nga motuman sa pipila ka nga katungdanan: “Kamong mga asawa, kinahanglan kamong masinugtanong magpasakop sa inyong isigka-bana ingon nga sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas, ug siya mao ang Manluluwas niini” (Taga-Efeso 5:22 – 23). “Kamong mga bana, higugmaa ninyo ang inyong isigka-asawa, maingon nga si Kristo nahigugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya,” (Taga-Efeso 5:25). “Ingon usab niini, ang mga bana kinahanglan mag-higugma sa ilang isigka-asawa ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang nagahigugma sa iyang asawa nagahigugma sa iyang kaugalingon. Kay wala gayuy tawo nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kondili pakan-on hinoon siya niini ug magaalima niini maingon sa ginabuhat ni Kristo alang sa iglesia,” (Taga-Efeso 5:28 – 29). "Tungod niining maong hinungdan, biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa" (Taga-Efeso 5:31).

Kon ang usa ka magtotoo nga bana ug asawa magtukod sa mga prinsipyo sa Diyos mahitungod sa kaminyoon nga anaa sa Kasulatan, mosangpot kini sa usa ka malig-on, gani mahimsog nga kaminyoon. Ang kaminyoon nga gibase sa Kasulatan gitipigan si Kristo isip pangulo sa bana ug ingon man sa asawa. Ang biblikanhong taghuna sa kaminyoon naglakip sa pagkausa tali sa bana ug asawa nga naghulagway sa pagkausa ni Kristo sa Iyang iglesia.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay giingon sa Kasulatan bahin sa kaminyoon?
© Copyright Got Questions Ministries