settings icon
share icon
Pangutana

Unsay buot pasabot sa mobiya ug motipon?

Tubag


“Busa mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang ianahan, ug motipon sa iyang asawa: ug mausa sila ka unod” (Genesis 2:24 KJV). Sa ubang mga hubad “mobiya ug motipon” samtang ang uban “mobiya ug makighiusa” (NIV), “mobiya ug mokuyog” (NASB), ug “mobiya ug mounong” (ESV). Busa, unsa gayud ang gipasabot sa mobiya sa amahan ug sa inahan ug motipon sa imong kapikas?

Ingon nga gitala sa Genesis capitulo 2, unang gilalang sa Dios si Adan, dayon si Eva. Gidala mismo sa Dios si Eva ngadto kang Adan. Giordenahan mismo sa Dios nga sila mahiusa sa sagradong kaminyoon. Miingon siya nga silang duha mahimong usa ka unod. Mao kini ang hulagway sa kasuod sa kaminyoon – ang lihok sa gugma nga walay laing maapil. Ang “moipon” nagpasabot “sa pagsunod, sa pagpabilin, moapil.” Usa kini ka talagsaong pag-akob sa duha ka katawhan ngadto sa usa ka entidad. Nagpasabot kini nga dili kita mounding sa dihang ang mga butang dili maayo. Naglakip niini ang pagpakigsulti aron masulbad ang mga butang, iampo ang mga butang, magmainantuson sa dihang inyong saligan ang Dios nga magpanglihok sa inyong mga kasingkasing, andam nga moangkon sa sayop ug mangayo ug kapasayloan, ug mangayo ug tambag sa Dios sa kanunay diha sa Iyang Pulong.

Kon si bisan kinsa sa duha mapakyas sa pagbiya o pakigtipon, moresulta kin isa mga suliran sa kaminyoon. Kon ang managtiayon modumili pagbiya sa hingpit sa ilang mga ginikanan, moresulta kini sa panagbangi ug kabug-atan. Ang pagbiya sa imong mga ginikanan wala nagpasabot nga imo silang gibalewala o dili naka mogahin ug panahon kauban nila. Ang pagbiya sa imong mga ginikanan nagpasabot nga imong giila nga ang inyong kaminyoon nakagama ug bag-ong panimalay ug kini nga bag-ong panimalay kinahanglan nga mas taas ang prayoridad kay sa imong ginikanan. Kon magpabaya ang managtiayon sa pagpakig-ipon sa usa’g usa, ang resulta mao ang kakulang sa kasuod ug kausa. Ang pakigtipon sa imong kapikas wala nagpasabot nga mokuyog sa imong kapikas matag takna o dili na magbaton ug makahuloganong panaghigala gawas sa inyong kaminyoon. Ang pakig-ipon sa imong kapikas nagpasabot nga imong giila nga kamo nahiusa, sa esensya “nahidugtong,” ngadto sa imong kapikas. Ang pakigtipon maoy yaw isa pagtukod sa kaminyoon nga molahutay sa malisod nga mga panahon ug mahimong maanyag nga kalambigitan nga gituyo sa Dios.

Ang “pagbiya ug pakig-ipon” sa bugkos sa kaminyoon usa usab ka larawan sa panaghiusa nga buot sa Dios nga atong mabatonan kuyog Niya. “Lakaw kamo subay sa GINOO nga inyong Dios, ug kahadloki Siya, ug tumana ang Iyang mga kasugoan, ug pagmatinumanon sa Iyang tingog, ug inyo Siyang alagaran, ug modutdot ngadto Kaniya” (Deuteronomio 13:4 KJV). Nagpasabot nga atong biyaan ang tanang laing mg adios, bisan kon unsa pay ilang mga hulag, ug ipon Kaniya lamang isip atong Dios. Makig-ipon kita Kaniya samtang atong ginabasa ang Iyang Pulong ug magpailalom sa Iyang kagamhan ngari kanato. Unya, sa dihang ato siyang sundon sa sikit, atong hikaplagan nga ang Iyang panugon sa pagbiya sa amahan ug inahan aron makig-ipon sa atong kapikas mao ang pagdiskubre sa pasalig ug kahilwasan, ingon nga maoy Iyang katuyoan. Giseryoso sa Dios ang Iyang laraw alang sa kaminyoon. Ang pagbiya ug pakig-ipon maoy laraw sa Dios alang niadtong maminyo. Sa dihang atong sundong ang laraw sa Dios, dili gayud kita mapakyas.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsay buot pasabot sa mobiya ug motipon?
© Copyright Got Questions Ministries