settings icon
share icon
Pangutana

Pagpalungtad sa kaminyoon-unsa ang yawe?

Tubag


Unsay mahimo sa magtiayon aron maseguro nga molungtad ang ilang kaminyoon? Ang una ug labing mahinungdanong hilisgotan mao ang pagkamasulundon sa Dios ug sa Iyang Pulong. Kini usa ka prinsipyo nga kinahanglang ipatuman sa dili pa magsugod ang kaminyoon. Ang Dios nag-ingon, “Magakakuyog ba ang duha gawas kong sila magakauyon?” (Amos 3:3). Alang sa natawo pag-usab nga magtotoo, nagpasabot kini sa dili pagsugod ug suod nga kalambigitan kuyog ni bisan kinsa nga dili samang magtotoo. “Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa pagkamatarung ug sa pagkadautan? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug sa kangitngit?” (Ikaduhang Korinto 6:14). Kon kining usa ka prinsipyo pagasundon, kini makaluwas sa daghang kasakit ug pag-antus sa kinaulahian diha sa mga kaminyoon.

Ang lain nga prinsipyo nga magapanalipod sa kalungtaran sa usa ka kaminyoon mao nga ang bana kinahanglan mosunod sa Dios ug maghigugma, magpasidungog, ug magapanalipod sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingong lawas (Efeso 5: 25-31). Ang katugbang nga prinsipyo mao nga ang asawa kinahanglan magmasinugtanon sa Dios ug magpasakop sa iyang kaugalingong bana "ingon nga nagpahisakop siya sa Ginoo" (Efeso 5:22). Ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye usa ka hulagway sa kalambigitan tali ni Kristo ug sa iglesia. Gihatag ni Kristo ang Iyang kaugalingon alang sa iglesia, ug Siya nahigugma, nagpasidungog, ug nanalipod kaniya isip Iyang "pangasaw-onon" (Pinadayag 19: 7-9).

Ang pagtukod sa patukoranan sa usa ka diosnong kaminyoon, daghang mga magtiayon ang nakakaplag sa praktikal nga mga paagi aron pagtabang paglungtad sa ilang kaminyoon, isip pananglitan: paggahin ug igong panahon sa usa’g-usa; pagsulti sa matag higayon ug “gimahal ko ikaw”; pagiging maayo; pagpakita’g gugma; pagsulti’g pulong pahalipay; pagsuroy; pagsulat ug mga liham; paghatag ug mga gasa; ug andam mopasaylo. Kining tanang kalihokan gilangkuban sa mga panudlo sa Kasulatan ngadto sa mga bana ug mga asawa.

Sa dihang gidala sa Dios si Eva ngadto kang Adan sa pinaka-unang kaminyoon, siya gilalang gikan sa iyang "unod ug bukog" (Genesis 2:21) ug sila nahimong "usa ka unod" (Genesis 2: 23-24). Ang pagkahimong usa ka unod nagpasabot labaw pa kay sa usa ka linawas nga panaghiusa. Kini nagpasabot nga usa ka panagtigum sa hunahuna ug kalag aron mahulma ang usa ka busok. Kining pagpakiglambigit dili layo sa lawasnon o mabationg pagdani ngadto sa ginsakpan sa espirituhanong "pagkausa" nga hikaplagan lamang sa dihang ang magtiayon magtugyan sa usa’g-usa ngadto sa Dios. Kini nga pagpakiglambigit wala nakasentro sa "ako ug akoa" kondili "kami ug amoa.” Usa kini sa mga tinago sa malungtarong kaminyoon.

Ang pagpalungtad sa usa ka kaminyoon sulod sa tibuok kinabuhi maoy butang nga angayng himoong prayoridad sa magtiayon. Ang mga magtiayon kansang mga kaminyoon minglungtad nagasaulog sa ilang pakigsaad sa usag usa. Daghang magtiayon naglaraw nga dili gani maghisgot bahin sa panagbulag, bisan anaa sa kasuko. Ang pagpalig-on sa pinatuybo’ng pagpakiglambigit tali sa Dios nagpaniguro nga ang pinababag nga kalambigitan tali sa bana ug asawa usa ka malungtaron, gani makapasidungog sa Diyos.

Ang magtiayon nga nagtinguha sa ilang kaminyoon nga molungtad kinahanglan makat-on unsaon pag-atubang sa mga suliran. Ang pag-ampo, pagtuon sa Kasulatan, ug pagdasig sa usa’g-usa maayo. Ug walay sayup ug pagpangita’g tabang sa uban; sa katinuoran, usa sa mga katuyoan sa iglesia mao ang “pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong binuhatan,” (Mga Hebreohanon 10:24). Ang nakigbisog nga magtiayon kinahanglan mangayo og tambag gikan sa hamtong nga Kristohanong magtiayon, pastor, o biblikanhong magtatambag sa kaminyuon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Pagpalungtad sa kaminyoon-unsa ang yawe?
© Copyright Got Questions Ministries