settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon nako pagkasayod nga ako nang nakaplagan ang hingpit nga kapikas alang kanako?

Tubag


Ang Biblia wala mihatag ug tubag unsaon pagpangita ug “hingpit nga kapikas,” wala pod kini nahimong espisipiko sama sa atong busto mahitungod sa pagpangita ug husto nga pares sa kaminyoon. Ang usa ka butang nga dayag nga gisulti sa Dios kanato mao ang pagseguro nga dili kita makaminyo ug dili magtotoo (Ikaduhang Corinto 6:14 – 15). Ang Unang Corinto 7:39 nagpahinumdom kanato nga, sanglit kita gawasnon nga maminyo, minyoan lang nato kadtong madawat sa Dios – sa laing pagkasulti, mga Cristohanon. Lapas niini, ang Biblia hilom mahitungod sa unsaon pagkahibalo kon naminyoan ba nato “ang sakto” nga tawo.

Busa nganong wala gilatid sa Dios alang kanato unsay angay pangitaon sa usa ka pares? Nganong wala kitay dugang nga mag espisipiko mahitungod sa mahinungdanong hilisgotan? Sa kamatuoran mao nga ang Biblia tin-aw kaayo kon unsa ang usa ka Cristohanon ug unsaon nato paglihok sa maong mga espisipiko dili na kinahanglanon. Ang mga Cristohanon unta managsama ug hunahuna mahitungod sa mga mahinungdanong gikalantugian, ug kon ang duha ka mga Cristohanon mopasalig sa ilang kaminyoon ug sa pagtuman kang Cristo, nabatonan na nila ang mga kinahanglanong sangkap alang sa kalamposan. Apan, tungod kay ang atong katilingban gibaha sa daghang naga-angkon nga mga Cristohanon, mahimong maalamon nga mogamit ug panabot sa dili pa ihatag ang kaugalingon ngadto sa tibuok kinabuhi nga pasalig sa kaminyoon. Sa dihang mailhan na ang mga prayoridad sa linaoman nga kapikas – kon siya tinud-anay nga mopasalig sa pagkasusama ni Cristo – nana ang mga espisipiko mas sayon nang matino ug sagubangon.

Una, atong ipaneguro nga andam kitang maminyo. Kinahanglan nga makabaton kitag saktong pagkahamtong aron motan-aw lapas sa dinhi ug karon ug makahimo sa pagpasalig sa atong kaugalingon nga mahiusa niining usa ka tawo sa tibuok natong kinabuhi. Kinahanglan usab natong ilhon nga ang kaminyoon nagkinahanglan ug sakripisyo ug pagkadili hakog. Sa dili pa maminyo, ang usa ka magtiayon kinahanglang magtuon sa mga papel ug mga katungdanan sa usa ka bana ug asawa (Efeso 5:22 – 31; Unang Corinto 7:1 – 16; Colosas 3:18 – 19; Tito 2:1 – 5; Unang Pedro 3:1 – 7).

Ang usa ka magtiayon kinahanglang ipaneguro nga nailhan nila ang usa’g usa sa igo nga gidugayon sa panahon sa dili pa magsabot sa kaminyoon. Angay nilang tan-awon unsa ang gawi sa ubang tawo sa nagkalainlaing nga mga kahimtang, unsa ang iyang taras kauban sa iyang pamilya ug mga higala, ug unsa nga matang sa mga tawo ang iyang kahalubilo. Ang pamatasan sa usa ka tawo naimpluwensyahan pag-ayo niadtong iyang kahalubilo (Unang Corinto 15:33). Kinahanglan nga magkauyon sila sa mga hilisgotanan sama sa moralidad, panalapianon, mga mithi, mga anak, ang pagtambong ug kalambigitan sa simbahan, mga kalambigitan sa mga ugangan, ug pagpanarbaho. Kini ang mga dapit nga mahimong panagbangi sa kaminyoon ug kinahanglan nga konsederahon pag-ayo daan.

Sa katapusan, ang bisan kinsa nga magtiayon nga naghuahuna ug kaminyoon kinahanglan nga moadto una sa ilang pastor alag sa mga pagtambag o sa laing gibansay nga Cristohanong magtatambag. Dinhi makakat-on sila sa biblihon nga mga kahimanan alang sa pagtukod sa ilang kaminyoon diha sa patukoranan sa pagtoo diha ni Cristo, ug makakat-on usab sila unsaon pag-atubang sa dili kalikayang nga mga panagbangi. Human masugat kining tanan nga mga talandaan, ang magtiayon andam na sa mainampoong pagdedisyon kon ilang pangandoyon nga mahiusa sa kaminyoon. Kon matinguhaon kitang nagapangita sa kabubot-on sa Dios, Iyang pagagiyahan ang atong mga dalan (Panultihon 3:5 – 6).

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon nako pagkasayod nga ako nang nakaplagan ang hingpit nga kapikas alang kanako?
© Copyright Got Questions Ministries