రక్షణ ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?


ప్రశ్న: రక్షణ ప్రార్థన అంటే ఏమిటి?

జవాబు:
చాలా మంది ప్రజలు, “నా రక్షణకు హామీ ఇచ్చే ప్రార్థన ఉందా?” అని అడుగుతారు. ప్రార్థన పఠించడం ద్వారా లేదా కొన్ని పదాలు పలకడం ద్వారా రక్షణ లభించదని గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రార్థన ద్వారా ఒక వ్యక్తి రక్షణ పొందుతున్నట్లు బైబిలు ఎక్కడా నమోదు చేయలేదు. ప్రార్థన చేయడం రక్షణకు బైబిలు మార్గం కాదు.

యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసం ఉంచటం రక్షణకు బైబిలు పద్ధతి . యోహాను 3:16 మనకు ఇలా చెబుతోంది, " దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను." రక్షణ విశ్వాసం ద్వారా పొందవచ్చు (ఎఫెసీయులు 2: 8), యేసును రక్షకుడిగా స్వీకరించడం ద్వారా (యోహాను 1:12), మరియు యేసును మాత్రమే పూర్తిగా విశ్వసించడం ద్వారా (యోహాను 14: 6; అపొస్తలుల కార్యములు 4:12), ప్రార్థన చేయడం ద్వారా కాదు.

రక్షణకు సంబంధించిన బైబిలు సందేశం, స్పష్టమైనది, అద్భుతమైనది అదే సమయంలో సరళమైనది. మనమందరం దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాం (రోమా 3:23). యేసుక్రీస్తు తప్ప, పాపం చేయకుండా మొత్తం జీవితాన్ని గడిపిన వారెవరూ లేరు (ప్రసంగి 7:20). మన పాపం వల్ల, మనం దేవుని నుండి తీర్పు సంపాదించాము-మరణం (రోమా 6:23). మన పాపలు దానికి తగిన శిక్ష కారణంగా, దేవునితో మనల్ని మనం సరిదిద్దడానికి మనమేమీ చేయలేము. మనపై ఆయనకున్న ప్రేమ ఫలితంగా, దేవుడు యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో మానవుడయ్యాడు. యేసు పరిపూర్ణమైన జీవితాన్ని గడిపాడు, ఎల్లప్పుడూ సత్యాన్ని బోధించారు. అయితే, మానవ జాతీ యేసును తిరస్కరించింది, ఆయనను సిలువ వేయడం ద్వారా చంపేసింది. ఆ భయంకరమైన చర్య ఒక నిజమైన అమాయకుడిని మాత్రమే చంపినప్పటికీ, మనకు రక్షణ లభించింది. యేసు మా స్థానంలో మరణించాడు. మన పాపపు భారం, తీర్పును ఆయన స్వయంగా తీసుకున్నాడు (2 కొరింథీయులు 5:21). యేసు అప్పుడు పునరుత్థానం చేదేను (1 కొరింథీయులు 15), పాపానికి ఆయన చెల్లించినది సరిపోతుందని మరియు ఆయన పాపమును, మరణాన్ని అధిగమించాడని నిరూపించాడు. యేసు త్యాగం ఫలితంగా, దేవుడు మనకు రక్షణను బహుమతిగా ఇస్తాడు. మన పాపాలకు పశ్చాత్తాపం చెందమని దేవుడు మనందరినీ పిలుస్తాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 17:30) మరియు మన పాపాలకు పూర్తి చెల్లింపుగా క్రీస్తుపై విశ్వాసం కలిగి ఉండండి (1 యోహాను 2: 2). ఒక నిర్దిష్ట ప్రార్థనను ప్రార్థించడం ద్వారా కాకుండా, దేవుడు మనకు ఇచ్చే బహుమతిని స్వీకరించడం ద్వారా మోక్షం లభిస్తుంది.

ఇప్పుడు, రక్షణ పొందడంలో ప్రార్థన ప్రమేయం కాదు. మీరు సువార్తను అర్థం చేసుకుంటే, అది నిజమని నమ్ముతూ, యేసును మీ మోక్షంగా అంగీకరించినట్లయితే, ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రార్థనలో దేవునికి వ్యక్తపరచడం మంచిది, సముచితం. ప్రార్థన ద్వారా దేవునితో సంభాషణ చేయడం, యేసు గురించిన వాస్తవాలను అంగీకరించడం నుండి రక్షకుడిగా ఆయనపై పూర్తిగా విశ్వసించడం వరకు పురోగతికి ఒక మార్గం. రక్షణ యేసుపై మాత్రమే మీ విశ్వాసాన్ని ఉంచే చర్యతో ప్రార్థనను అనుసంధానించవచ్చు.

మరలా, ప్రార్థన చేయటం ద్వారా మీ రక్షణ ఆధారపడదు చాలా ముఖ్యం. ప్రార్థన చేయటం మిమ్మల్ని రక్షించదు! మీరు యేసు ద్వారా లభించే రక్షణను పొందాలనుకుంటే, ఆయనపై మీ విశ్వాసం ఉంచండి. మీ పాపాలకు తగిన త్యాగంగా, ఆయన మరణాన్ని పూర్తిగా నమ్మండి. మీ రక్షకుడిగా పూర్తిగా ఆయనపై ఆధారపడండి. అది రక్షణకు బైబిలు పద్ధతి. మీరు యేసును మీ రక్షకుడిగా స్వీకరించినట్లయితే, అన్ని విధాలుగా, దేవునికి ప్రార్థించండి. యేసు కోసం మీరు ఎంత కృతజ్ఞతతో ఉన్నారో దేవునికి చెప్పండి. దేవుని ప్రేమ మరియు త్యాగం కోసం ఆయనను స్తుతించండి. మీ పాపాల కోసం మరణించినందుకు మరియు మీ కోసం రక్షణ అందించినందుకు యేసుకు ధన్యవాదాలు. రక్షణకి, ప్రార్థనకు మధ్య బైబిలు సంబంధం ఇది.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
రక్షణ ప్రార్ధన?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి