settings icon
share icon
ప్రశ్న

నేను మరణించినప్పుడు పరలోకానికి వెళ్తానని నిశ్చయముగా ఎలా తెలుసుకోగలను?

జవాబు


నీ యొద్ద నిత్యజీవమున్నదని మరియు మరణించిన తరువాత నీవు పరలోకానికి వెళ్ళుదువని నీకు నిశ్చయముగా తెలియునా? నీవు నిశ్చయత కలిగియుండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు! బైబిల్ చెబుతుంది: “దేవుని కుమారుని నామమందు విశ్వాసముంచు మీరు నిత్యజీవముగలవారని తెలిసికొనునట్లు నేను ఈ సంగతులను మీకు వ్రాయుచున్నాను” (1 యోహాను 5:13). ఈ క్షణంలో మీరు దేవుని ఎదుట నిలువబడిరని, “నీవు పరలోకమునకు వెళ్ళుటకు ఎందుకు అనుమతించవలెను?” అని ఆయన మిమ్మును అడిగెనని ఊహించండి. మీరు ఏమని జవాబిస్తారు? మీకు ఏమి జవాబు ఇవ్వాలో తెలియకపోవచ్చు. దేవుడు మనలను ప్రేమించుచున్నాడని మరియు మన నిత్యత్వమును ఎక్కడ గడుపుతామో నిశ్చయముగా తెలుసుకొనుటకు ఆయన ఒక మార్గమును ఇచ్చెనని మీరు తెలుసుకొనవలెను. బైబిల్ దీనిని ఈ విధంగా చెబుతుంది: “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను” (యోహాను 3:16).

మనలను పరలోకము నుండి దూరముగా ఉంచుచున్న సమస్యను మొదట గ్రహించవలెను. సమస్య ఇది –దేవునితో అనుబంధం కలిగియుండుట నుండి మన పాప స్వభావము మనకు ఆటంకం కలిగిస్తుంది. మనం స్వాభావికంగాను నిర్ణయాత్మకంగాను పాపులము. “అందరును పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు” (రోమా. 3:23). మనలను మనం రక్షించుకోలేము. “మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు; ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. అది క్రియలవలన కలిగినదికాదు గనుక ఎవడును అతిశయపడ వీలులేదు” (ఎఫెసీ. 2:8-9). మనం మరణము మరియు నరకమునకు పాత్రులము. “పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము” (రోమా. 6:23).

దేవుడు పరిశుద్ధుడు మరియు నీతిమంతుడు కాబట్టి పాపమును శిక్షించాలి, అయినను ఆయన మనలను ప్రేమించి మన పాపమునకు క్షమాపణ ఇచ్చెను. యేసు చెప్పెను: “నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును; నా ద్వారానే తప్ప యెవడును తండ్రి యొద్దకు రాడు” (యోహాను 14:6). యేసు మన కొరకు సిలువలో మరణించెను: “ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్దకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతుడైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు, ఆత్మవిషయములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్క సారే శ్రమపడెను” (1 పేతురు 3:18). యేసు మరణము నుండి తిరిగిలేచెను: “ఆయన మన అపరాధముల నిమిత్తము అప్పగింపబడి, మనము నీతిమంతులముగా తీర్చబడుటకై లేపబడెను” (రోమా. 4:25).

కాబట్టి, వాస్తవిక ప్రశ్నకు తిరిగి వెళ్దాము – “నేను మరణించినప్పుడు పరలోకానికి వెళ్తానని నిశ్చయముగా ఎలా తెలుసుకోగలను?” దీనికి జవాబు ఇది – ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును నమ్మినయెడల నీవు రక్షింపబడుదువు (అపొ. 16:31). “తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికందరికి, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను” (యోహాను 1:12). నీవు నిత్యజీవమును ఉచిత బహుమతిగా పొందగలవు. “అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు నిత్యజీవము” (రోమా. 6:23). నీవు ఇప్పుడే పరిపూర్ణ అర్థవంతమైన జీవితం జీవించగలవు. యేసు చెప్పెను: “గొర్రెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని” (యోహాను 10:10). ఆయన వాగ్దానము చేసెను కాబట్టి, నీవు యేసుతో పరలోకములో నిత్యత్వమును గడుపుదువు: “నేను వెళ్లి మీకు స్థలము సిద్ధపరచినయెడల నేనుండు స్థలములో మీరును ఉండులాగున మరల వచ్చి నాయొద్ద నుండుటకు మిమ్మును తీసికొని పోవుదును” (యోహాను 14:3).

మీరు యేసు క్రీస్తును రక్షకునిగా అంగీకరించి దేవుని నుండి క్షమాపణ పొందగోరిన యెడల, ఈ ప్రార్థన మీరు చేయవచ్చు. ఈ ప్రార్థన చెప్పుట లేక వేరే ఏ ప్రార్థన చెప్పుట కూడ మిమ్మును రక్షించదని జ్ఞాపకముంచుకోండి. కేవలం క్రీస్తును నమ్ముట మాత్రమే మిమ్మును పాపము నుండి రక్షించగలదు. ఈ ప్రార్థన కేవలం దేవునిలో మీకున్న విశ్వాసమును తెలియజేయుటకు మరియు మీకు రక్షణ ఇచ్చినందుకు ఆయనకు వందనములు చెల్లించుటకు ఒక మార్గము మాత్రమే. “దేవా, నేను నీకు విరోధముగా పాపము చేసితిని మరియు శిక్షకు పాత్రుడనని నాకు తెలుసు. అయితే నేను పొందవలసిన శిక్షను యేసు క్రీస్తు తీసుకొనెను మరియు ఆయనను విశ్వసించుట ద్వారా నేను క్షమాపణ పొందగలను. రక్షణ కొరకు నా విశ్వాసమును నీ మీద మోపుచున్నాను. నీ అద్భుత కృప కొరకు క్షమాపణ కొరకు-నిత్య జీవమను బహుమానము కొరకు వందనములు! ఆమేన్!”

మీరు ఇక్కడ చదివిన వాటి ఆధారంగా క్రీస్తు కొరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారా? అయిన యెడల, “క్రీస్తును నేడు అంగీకరించితిని” అను ఈ క్రింది బటన్ ను నొక్కండి.

Englishతెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి

నేను మరణించినప్పుడు పరలోకానికి వెళ్తానని నిశ్చయముగా ఎలా తెలుసుకోగలను?
ఈ పేజీని భాగస్వామ్యం చేయండి: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries