నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను?


ప్రశ్న: నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను?

జవాబు:
ఈ సరళమైన, ఇంకా లోతైన, ప్రశ్న చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న. ”నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను?”, ఈ ప్రపంచంలో మన జీవితాలు ముగిసిన తర్వాత మనం శాశ్వతత్వం జీవితం ఎక్కడ గడుపుతామో అనే దానితో వ్యవహరిస్తుంది. మన శాశ్వతమైన జీవన విధి కంటే ముఖ్యమైన సమస్య మరొకటి లేదు. కృతజ్ఞతగా, ఒక వ్యక్తిని ఎలా రక్షించవచ్చు అనేది దానిపై బైబిలు చాలా స్పష్టంగా ఉంది. ఫిలిప్పీయలో జైలరు పౌలు సీలను అడిగాడు, “అయ్యా, రక్షింపబడటానికి నేను ఏమి చేయాలి?” (అపొస్తలుల కార్యములు 16:30). పౌలు సిలలు స్పందిస్తూ, “ప్రభువైన యేసును నమ్మండి, మీరు రక్షింపబడతారు” (అపొస్తలుల కార్యములు 16:31).

నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను? నేను ఎందుకు రక్షణ పొందాలి?

మనమందరం పాపంతో బాధపడుతున్నాము (రోమన్లు 3:23). మనము పాపంతో పుట్టాము (కీర్తన 51: 5), మరియు మనమందరం వ్యక్తిగతంగా పాపానికి ఎన్నుకుంటాము (ప్రసంగి 7:20; 1 యోహాను 1: 8). పాపం మనలను రక్షింపజేస్తుంది. పాపం మనలను దేవుని నుండి వేరు చేస్తుంది. పాపం అంటే మనకు శాశ్వతమైన విధ్వంస మార్గంలో ఉంది.

నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను? దేని నుండి రక్షణ పొందాలి?

మన పాపం వల్ల మనమందరం మరణానికి అర్హులం (రోమా 6:23). పాపం యొక్క భౌతిక పరిణామం భౌతిక మరణం అయితే, అది పాపం వల్ల కలిగే మరణం మాత్రమే కాదు. అన్ని పాపాలు చివరికి శాశ్వతమైన, అనంతమైన దేవునికి వ్యతిరేకంగా కట్టుబడి ఉంటాయి (కీర్తన 51: 4). ఆ కారణంగా, మన పాపానికి న్యాయమైన శిక్ష కూడా శాశ్వతమైనది, అనంతతమైనది. మనం దేని నుండి రక్షణ పొందాలి అంటే శాశ్వతమైన విధ్వంసం (మత్తయి 25:46; ప్రకటన 20:15).

నేను ఎలా రక్షణ పొందగలను?

పాపానికి న్యాయమైన శిక్ష అనంతమైనది, శాశ్వతమైనది కనుక, దేవుడు మాత్రమే శిక్షను చెల్లించగలడు, ఎందుకంటే ఆయనే మాత్రమే అనంతమైనవాడు మరియు శాశ్వతమైనవాడు. కానీ దేవుడు, తన దైవిక స్వభావంతో చనిపోలేడు. కాబట్టి దేవుడు యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో మానవుడయ్యాడు. దేవుడు మానవ రూపం తీసుకున్నాడు, మన మధ్య నివసించాడు, మాకు బోధించాడు. ప్రజలు ఆయనను, ఆయన సందేశాన్ని తిరస్కరించినప్పుడు, ఆయనను చంపడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆయన మనకోసం ఇష్టపూర్వకంగా త్యాగం చేసి, తనను తాను సిలువ వేయడానికి అనుమతించాడు (యోహాను 10:15). యేసుక్రీస్తు మానవుడు కాబట్టి, ఆయన చనిపోవచ్చు; మరియు యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాబట్టి, ఆయన మరణానికి శాశ్వతమైన, అనంతమైన విలువ కలిగినది. సిలువపై యేసు మరణం మన పాపాలకు పరిపూర్ణమైన, సంపూర్ణమైన చెల్లింపు (1 యోహాను 2: 2). మనకు రావలిసిన పరిణామాలను ఆయన తీసుకున్నారు. యేసు మరణం నుండి పునరుత్థానం ఆయన మరణం నిజానికి పాపానికి తగిన త్యాగం అని నిరూపించింది.

నేను ఎలా రక్షణ పొందగలను? నేను దానికోసం ఏమి చేయాలి?

‘’ప్రభువైన యేసునందు విశ్వాసముంచుము, అప్పుడు నీవును నీ యింటివారును రక్షణ పొందుతారు’’ మీరు చేయాల్సిందల్లా దేవుడు ఇచ్చే రక్షణను విశ్వాసంతో స్వీకరించడం (ఎఫెసీయులు 2: 8-9). మీ పాపాలకు ప్రతిఫలంగా యేసుపై మాత్రమే పూర్తిగా నమ్మిక ఉంచండి. ఆయనను నమ్మండి, మీరు నశించరు (యోహాను 3:16). దేవుడు మీకు రక్షణాను బహుమతిగా ఇచ్చాడు. మీరు చేయాల్సిందల్లా దానిని అంగీకరించడం. యేసు రక్షణనికి మార్గం (యోహాను 14: 6).

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
నేను రక్షణ ఎలా పొందగలను?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి