నేను క్రైస్తవ మతంలోకి ఎలా మారగలను?


ప్రశ్న: నేను క్రైస్తవ మతంలోకి ఎలా మారగలను?

జవాబు:
దేవుని బిడ్డగా మారడానికి యేసుక్రీస్తుపై విశ్వాసం అవసరం. “తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను” (యోహాను 1:12).

“నీవు తిరిగి జన్మించాలి”

మత నాయకుడు నీకొదేము సందర్శించినప్పుడు, యేసు వెంటనే అతనికి పరలోకం గురించి భరోసా ఇవ్వలేదు. దానికి బదులుగా, క్రీస్తు అతడు దేవుని బిడ్డ కావాలని చెప్పాడు, “నేను నీకు నిజం చెప్తున్నాను, ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.” (యోహాను 3:3).

ఒక వ్యక్తి మొదటిసారి జన్మించినప్పుడు, అతను ఏదేను వనంలో ఆదాము అవిధేయత నుండి పుట్టిన పాప స్వభావాన్ని వారసత్వంగా పొందుతాడు. పాపం ఎలా చేయాలో పిల్లలకి ఎవరూ నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. అతను సహజంగానే తన తప్పుడు కోరికలను అనుసరిస్తాడు, అబద్ధం, దొంగిలించడం, ద్వేషించడం వంటి పాపాలకు దారితీస్తాడు. అతను దేవుని బిడ్డగా కాకుండా, అవిధేయత, కోపంతో ఉన్న పిల్లవాడు (ఎఫెసీయులకు 2:1–3).

ఆగ్రహము పిల్లలైన మనం దేవుని నుండి నరకంలో విడిపోవడానికి అర్హులం. కృతజ్ఞతగా, ఎఫెసీయులు 2:4–5 ఏమి తెలియచేస్తుంది అంటే, “అయినను దేవుడు కరుణాసంపన్నుడై యుండి, మనము మన అపరాధములచేత చచ్చినవారమై యుండినప్పుడు సయితము మనయెడల చూపిన తన మహా ప్రేమచేత మనలను క్రీస్తుతోకూడ బ్రదికించెను. కృప చేత మీరు రక్షింపబడియున్నారు.” మనం క్రీస్తుతో సజీవంగా ఎలా తయారవుటం / తిరిగి జన్మిచటం / దేవుని బిడ్డగా తయారవుటం? యేసును విశ్వాసం ద్వారా మనం స్వీకరించాలి!

యేసుని స్వీకరించటం

“తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.” (యోహాను 1:12). ఈ వచనం దేవుని బిడ్డగా ఎలా మారాలో స్పష్టంగా వివరిస్తుంది. యేసును విశ్వసించడం ద్వారా మనం ఆయనను స్వీకరించాలి. యేసు గురించి మనం ఏమి నమ్మాలి?

మొదట, దేవుని మనిషి, యేసు మనిషిగా మారిన దేవుని శాశ్వతమైన కుమారుడని గుర్తించాడు. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా కన్యగా జన్మించిన యేసు ఆదాము యొక్క పాప స్వభావాన్ని వారసత్వంగా పొందలేదు. కాబట్టి, యేసును రెండవ ఆదాము అంటారు (1 కొరింథీయులు 15:22). ఆదాము అవిధేయత ప్రపంచంపై పాపం యొక్క శాపం తెచ్చినప్పటికీ, క్రీస్తు పరిపూర్ణ విధేయత ఒక ఆశీర్వాదం తెస్తుంది. మన ప్రతిస్పందన పశ్చాత్తాపం చెందడం (పాపం నుండి తిరగడం) క్రీస్తులో క్షమాపణ కోరడం.

రెండవది, దేవుని బిడ్డకు రక్షకుడు అయిన యేసుపై విశ్వాసం ఉండాలి. మన పాపానికి అర్హులైన శిక్షను చెల్లించడానికి ఆయన పరిపూర్ణ కుమారుడిని సిలువపై బలి ఇవ్వడం దేవుని ప్రణాళిక. క్రీస్తు మరణం పాపం యొక్క శిక్ష శక్తి నుండి ఆయనను స్వీకరించేవారిని విముక్తి చేస్తుంది. ఆయన పునరుత్థానం మనలను సమర్థిస్తుంది (రోమా 4:25).

చివరగా, దేవుని బిడ్డ యేసును ప్రభువుగా అనుసరిస్తాడు. పాపం, మరణం మీద క్రీస్తును లేపిన తరువాత, దేవుడు ఆయనకి అన్నిటి మీద అధికారాన్ని ఇచ్చాడు (ఎఫెసీయులు 1: 20-23). తనను స్వీకరించే వారందరినీ యేసు నడిపిస్తాడు; ఆయనను తిరస్కరించే వారందరికీ ఆయన తీర్పు ఇస్తాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 10:42). దేవుని దయ ద్వారా, మేము దేవుని బిడ్డగా కొత్త జీవితానికి తిరిగి జన్మించాము. యేసును స్వీకరించే వారు మాత్రమే - ఆయన గురించి తెలుసుకోవడమే కాదు, మోక్షానికి ఆయనపై ఆధారపడటం, ఆయనకు గురువుగా సమర్పించడం, ఆయనను పరమ నిధిగా ప్రేమించడం-దేవుని పిల్లలు అవుతారు.

దేవుని బిడ్డగా మారటం

మన సహజ జన్మలో మనకు భాగం లేనట్లే, మంచి పనులు చేయడం ద్వారా లేదా మన స్వంత విశ్వాసాన్ని సూచించడం ద్వారా మనం దేవుని కుటుంబంలో జన్మించలేము. దేవుడు తన దయగల సంకల్పం ప్రకారం దేవుని బిడ్డగా మారడానికి “హక్కు ఇచ్చాడు”. " మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడునట్లు తండ్రి మన కెట్టి ప్రేమ ననుగ్రహించెనో చూడుడి; మనము దేవుని పిల్లలమే!" (1 యోహాను 3: 1). ఈ విధంగా, దేవుని బిడ్డకు గర్వపడటానికి ఏమీ లేదు; అతని ఏకైక ప్రగల్భాలు ప్రభువులో ఉన్నాయి (ఎఫెసీయులు 2: 8–9).

ఒక పిల్లవాడు పెరిగే క్రమంలో తన తల్లిదండ్రుల మాదిరిగా పెరుగుతాడు. అదేవిధంగా, దేవుడు తన పిల్లలు యేసుక్రీస్తు లాగా కావాలని కోరుకుంటాడు. పరలోకంలో మాత్రమే మనం పరిపూర్ణంగా ఉంటాం, దేవుని బిడ్డ అలవాటుగా, పశ్చాత్తాపపడకుండా పాపం చేయడు. “ప్రియమైన పిల్లలే, మిమ్మల్ని ఎవరైనా దారితప్పనివ్వవద్దు. ఎవరు అయితే సరైనది చేసేవాడు నీతిమంతుడు, అతను నీతిమంతుడు. పాపం చేసేవాడు దెయ్యం యొక్కవాడు, ఎందుకంటే దెయ్యం మొదటి నుండి పాపం చేస్తోంది. దేవుని కుమారుడు కనిపించడానికి కారణం దెయ్యం యొక్క పనిని నాశనం చేయడమే. దేవుని నుండి పుట్టిన ఎవరూ పాపం చేయరు, ఎందుకంటే దేవుని విత్తనం ఆయనలోనే ఉంది; అతను పాపం చేయలేడు, ఎందుకంటే అతను దేవుని నుండి జన్మించాడు. దేవుని పిల్లలు ఎవరో మరియు దెయ్యం పిల్లలు ఎవరో మనకు తెలుసు: సరైనది చేయనివాడు దేవుని బిడ్డ కాదు; తన సోదరుడిని ప్రేమించనివాడు కూడా లేడు ”(1 యోహాను 3: 7-10).

తప్పు చేయవద్దు- పాపం చేయడం ద్వారా దేవుని బిడ్డను "నిరాకరించబడతారు". కానీ క్రీస్తును, ఆయన వాక్యాన్ని పట్టించుకోకుండా నిరంతరం నిమగ్నమై, పాపాన్ని ఆస్వాదించే వ్యక్తి అతను తిరిగి జన్మించలేరు అని వెల్లడిస్తాడు. యేసు అలాంటి వారితో, “మీరు మీ తండ్రియగు అపవాది సంబంధులు; మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చ గోరుచున్నారు” (యోహాను 8:44). మరోవైపు, దేవుని బిడ్డ పాపపు సంతృప్తిని కోరుకోడు, కానీ తన తండ్రిని తెలుసుకోవటానికి, ప్రేమించటానికి మరియు మహిమపరచాలని కోరుకుంటాడు.

దేవుని పిల్లలకు ఉన్న ప్రతిఫలాలు ఎనలేనివి. దేవుని బిడ్డగా, మేము ఆయని కుటుంబంలో (మందిరంలో) ఒక భాగం, పరలోకంలో ఇల్లు ఒక వాగ్దానం, ప్రార్థనలో దేవుణ్ణి సంప్రదించే హక్కును పొందుకొనము (ఎఫెసీయులు 2:19; 1 పేతురు 1: 3–6; రోమన్లు 8:15) . పాపానికి పశ్చాత్తాపం చెంది, క్రీస్తును విశ్వసించడానికి దేవుని పిలుపుకు ప్రతిస్పందించండి. ఈ రోజు దేవుని బిడ్డ అవ్వండి!

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
దేవుని బిడ్డ?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి