రక్షింపబడే వారు ఎవరు? ఎవరైనా రక్షణ పొందవచ్చా?


ప్రశ్న: రక్షింపబడే వారు ఎవరు? ఎవరైనా రక్షణ పొందవచ్చా?

జవాబు:
తనను స్పష్టంగా విశ్వసించే వారిని రక్షిస్తానని యేసు స్పష్టంగా యోహాను 3: 16 లో బోధించాడు: “దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. కాగా ఆయన తన అద్వితీయకుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్యజీవము పొందునట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను..” ఈ “ఎవరైతే” మిమ్మల్ని మరియు ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యక్తిని కలిగి ఉంటారు.

రక్షణ అనేది మన స్వంత ప్రయత్నాలపై ఆధారపడి ఉంటే, ఎవరూ రక్షింపబడరని బైబిలు చెబుతోంది: “అందరూ పాపం చేసి దేవుని మహిమను కోల్పోతారు” (రోమా 3:23). కీర్తన 143: 2 జతచేస్తుంది, “మీ ముందు జీవించే ఎవరూ నీతిమంతులు కాదు.” రోమా 3:10, “నీతిమంతులు ఎవరూ లేరు, ఒకరు కూడా లేరు” అని ధృవీకరిస్తుంది.

మనల్ని మనం రక్షించుకోలేము. బదులుగా, మనం యేసుక్రీస్తును విశ్వసించినప్పుడు రక్షింపబడతాము. ఎఫెసీయులకు 2: 8–9 బోధిస్తుంది, “ఇది కృప ద్వారా మీరు విశ్వాసం ద్వారా రక్షింపబడ్డాతారు-ఇది మీ నుండి కాదు, ఇది దేవుని వరం, ఇది పనుల ద్వారా కాదు, ఎవరూ ప్రగల్భాలు పలుకరాదు.” మేము దేవుని దయ ద్వారా రక్షింపబడ్డాము మరియు దయ, నిర్వచనం ప్రకారం సంపాదించలేము. మేము రక్షణకి అర్హులు కాదు; మేము రక్షణను విశ్వాసం ద్వారా పొందుకొంటాము.

అన్ని పాపాలను కప్పిపుచ్చడానికి దేవుని దయ సరిపోతుంది (రోమన్లు 5:20). పాపపు నేపథ్యాల నుండి రక్షించబడిన వ్యక్తుల ఉదాహరణలతో బైబిలు నిండి ఉంది. లైంగిక అనైతికత, విగ్రహారాధన, వ్యభిచారం, స్వలింగసంపర్కం, దొంగతనం, దురాశ మరియు తాగుడు వంటి వివిధ పాపపు పరిస్థితులలో నివసిస్తున్న క్రైస్తవులకు అపొస్తలుడైన పౌలు రాశాడు. అయితే పౌలు రక్షణ కొరకు, “మీరు కడిగివేయబడ్డారు, మీరు పరిశుద్ధపరచబడ్డారు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునను, మన దేవుని ఆత్మ చేతను నీతిమంతులయ్యారు” (1 కొరింథీయులు 6: 9–11).అపొస్తలుడైన పౌలు క్రైస్తవులను హింసించేవాడు, స్టీఫెన్ మరణాన్ని ఆమోదించాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 1) మరియు క్రైస్తవులను బంధించి జైలులో పడవేసాడు (అపొస్తలుల కార్యములు 8: 3). అతను తరువాత ఇలా వ్రాశాడు, “నేను ఒకప్పుడు దైవదూషణ, హింస మరియు హింసాత్మక వ్యక్తి అయినప్పటికీ, నేను అజ్ఞానం, అవిశ్వాసంతో వ్యవహరించినందున నాకు దయ చూపబడింది. క్రీస్తుయేసునందున్న విశ్వాసం, ప్రేమతో పాటు మన ప్రభువు దయ నాపై పుష్కలంగా కురిపించింది. పూర్తి ఆమోదానికి అర్హమైన నమ్మదగిన సామెత ఇక్కడ ఉంది: పాపులను రక్షించడానికి క్రీస్తు యేసు ప్రపంచంలోకి వచ్చాడు-వీరిలో నేను చెత్తవాడిని ”(1 తిమోతి 1: 13–15).

దేవుడు తన ప్రయోజనాల కోసం అవకాశం లేని అభ్యర్థులను రక్షించడానికి తరచుగా ఎంచుకుంటాడు. ఆయన ఒక దొంగను జీవించడానికి కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నపుడు రక్షించాడు (లూకా 23: 42–43), సంఘాని హింసించేవాడు (పౌలు), ఒక మత్స్యకారుడు (పేతురు), రోమ సైనికుడు, అతని కుటుంబం (అపొస్తలుల కార్యములు 10) , పారిపోయిన బానిస (ఫిలేమోన్‌లో ఒనెసిమస్), మరియు మరెన్నో. దేవుని రక్షించే సామర్థ్యానికి మించి ఎవరూ లేరు (యెషయా 50: 2 చూడండి). మనం విశ్వాసంతో స్పందించాలి, ఆయన నిత్యజీవము అనే ఉచిత బహుమతిని పొందాలి.

రక్షింపబడే వారు ఎవరు? ఒక విషయం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు - మీరు యేసుక్రీస్తును మీ రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తే! మీరు యేసును మీ రక్షకుడిగా అంగీకరించారని మీకు తెలియకపోతే, మీరు ఇలాంటి ప్రార్థనతో ఇప్పుడే స్పందించవచ్చు:

“దేవా, నేను పాపిని అని గ్రహించాను, నా సొంత మంచి పనుల ద్వారా స్వర్గానికి చేరుకోలేను. ప్రస్తుతం నేను యేసుక్రీస్తుపై నా విశ్వాసాన్ని దేవుని కుమారుడి పైన ఉంచాను, ఆయన నా పాపాలకు చనిపోయాడు మరియు నాకు నిత్యజీవము ఇవ్వడానికి మృతులలోనుండి లేచాడు. దయచేసి నా పాపాలను క్షమించి, మీ కోసం జీవించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నన్ను అంగీకరించి నాకు నిత్యజీవము ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ”

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
రక్షింపబడే వారు ఎవరు? ఎవరైనా రక్షణ పొందవచ్చా?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి