నేను క్రైస్తవునిగా ఎలా మారగలను?


ప్రశ్న: నేను క్రైస్తవునిగా ఎలా మారగలను?

జవాబు:
క్రైస్తవునిగా మారడానికి మొదటి మెట్టు “క్రిస్టియన్” అనే పదానికి అర్థం ఏమిటో అర్థం తెలుసుకోవాలి.

“క్రైస్తవుడు” అనే పదం మూలం మొదటి శతాబ్దం క్రీ.శ లో అంత్యోకియ నగరంలో ఉంది (అపొస్తలుల కార్యములు 11:26 చూడండి). మొదటలో, “క్రైస్తవుడి” అనే పదాన్ని అవమానంగా భావించే అవకాశం ఉంది. ఈ పదానికి తప్పనిసరిగా “చిన్న క్రీస్తు” అని అర్ధం. ఏదేమైనా, శతాబ్దాలుగా, క్రీస్తుపై విశ్వాసులు “క్రైస్తవుడు” అనే పదాన్ని స్వీకరించారు, తమను తాము యేసుక్రీస్తు అనుచరులుగా గుర్తించడానికి ఉపయోగించారు. క్రైస్తవుని సాధారణ నిర్వచనం యేసుక్రీస్తును అనుసరించే వ్యక్తి.

నేను ఎందుకు క్రైస్తవునిగా మారాలి?

యేసుక్రీస్తు తాను “పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును, అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణము ఇచ్చుటకును వచ్చెననెను” అని ప్రకటించాడు (మార్కు 10:45). అప్పుడు ప్రశ్న తలెత్తుతుంది - మనకు ఎందుకు విమోచన అవసరం? విమోచన క్రయధనం ఆలోచన ఒక వ్యక్తి విడుదలకు బదులుగా చెల్లించాల్సిన చెల్లింపు. విమోచన ఆలోచన చాలా తరచుగా కిడ్నాప్ సందర్భాలలో ఉపయోగిస్తారు, ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేయబడి, ఖైదీగా ఉన్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తి విడుదల కోసం విమోచన క్రయధనం చెల్లించాలి.

మమ్ములను బానిసత్వం నుండి విడిపించడానికి యేసు మన విమోచన క్రయధనాన్ని చెల్లించాడు! ఏ బంధం నుండి? పాపానికి బంధం, దాని పర్యవసానాలు, శారీరక మరణం తరువాత దేవుని నుండి శాశ్వతమైన ఎడబాటు. యేసు ఈ విమోచన క్రయధనాన్ని ఎందుకు చెల్లించాలి? ఎందుకంటే మనమందరం పాపంతో బాధపడుతున్నాము (రోమ 3:23), అందువల్ల దేవుని నుండి తీర్పుకు అర్హులు (రోమ 6:23). యేసు మన విమోచన క్రయధనాన్ని ఎలా చెల్లించాడు? మన పాపాలకు శిక్ష చెల్లించడానికి సిలువపై మరణించడం ద్వారా (1 కొరింథీయులు 15: 3; 2 కొరింథీయులు 5:21). యేసు మరణం మన పాపాలన్నిటికీ ఎలా సరిపోతుంది? యేసు మానవ రూపంలో దేవుడు, దేవుడు మనలో ఒకడు కావడానికి భూమికి వచ్చాడు, తద్వారా ఆయన మనతో గుర్తించి మన పాపాలకు చనిపోతాడు (యోహాను 1: 1,14). దేవుడిగా, యేసు మరణం అనంతమైన విలువైనది, మొత్తం ప్రపంచం పాపాలకు చెల్లించడానికి సరిపోతుంది (1 యోహాను 2: 2). ఆయన మరణం తరువాత యేసు పునరుత్థానం ఆయన మరణం తగినంత అర్పణ అని నిరూపించింది, ఆయన నిజంగా పాపం, మరణాన్ని జయించాడు.

నేను క్రైస్తవునిగా ఎలా మారగలను?

ఇది ఉత్తమ భాగం. మనపట్ల ఆయనకున్న ప్రేమ వల్ల, క్రైస్తవుడిగా మారడం కోసం దేవుడు చాలా సరళంగా చేసాడు. మీరు చేయాల్సిందల్లా యేసును మీ రక్షకుడిగా స్వీకరించడం, ఆయన మరణాన్ని మీ పాపాలకు తగిన త్యాగంగా పూర్తిగా అంగీకరించడం (యోహాను 3:16), మీ రక్షకుడిగా ఆయనను మాత్రమే పూర్తిగా విశ్వసించడం (యోహాను 14: 6; అపొస్తలుల కార్యములు 4:12). క్రైస్తవునిగా మారడం అంటే ఆచారాలు, చర్చికి వెళ్లడం లేదా ఇతర పనులకు దూరంగా ఉండడం వంటి కొన్ని పనులు కాదు. క్రైస్తవునిగా మారడం అంటే యేసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగత సంబంధం కలిగి ఉండటం. యేసుక్రీస్తుతో వ్యక్తిగత సంబంధం, విశ్వాసం ద్వారా, ఒక వ్యక్తిని క్రైస్తవునిగా చేస్తుంది.

మీరు క్రైస్తవునిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా?

యేసు క్రీస్తును మీ రక్షకుడిగా స్వీకరించడం ద్వారా మీరు క్రైస్తవునిగా మారడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మీరు చేయాల్సిందల్లా నమ్మటం. మీరు పాపం చేశారని, దేవుని నుండి తీర్పుకు అర్హులని మీరు అర్థం చేసుకున్నారు, నమ్ముతున్నారా? మీ స్థానంలో యేసు చనిపోతున్నాడని, మీ శిక్షను తనపై తాను తీసుకున్నాడని మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? మీ మరణం మీ పాపాలకు తగిన త్యాగం అని మీరు అర్థం చేసుకున్నారా? ఈ మూడు ప్రశ్నలకు మీ సమాధానాలు అవును అయితే, మీ రక్షకుడిగా యేసుపై నమ్మకం ఉంచండి. విశ్వాసం ద్వారా, ఆయనను మాత్రమే పూర్తిగా విశ్వసించండి. క్రైస్తవునిగా మారడానికి అంతే అవసరం!

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
నేను క్రైస్తవునిగా ఎలా మారగలను?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి