నిజమైన మతం అంటే ఏమిటి?


ప్రశ్న: నిజమైన మతం అంటే ఏమిటి?

జవాబు:
మతం అంటే "దేవుళ్ళ ఆరాధించటం, దేవుళ్ళపై నమ్మకం, సాధారణంగా ప్రవర్తన, ఆచారాలలో వ్యక్తీకరించబడింది" లేదా "ఏదైనా ప్రత్యేకమైన విశ్వాసం, ఆరాధన మొదలైనవి, తరచుగా నీతి నియమావళిని కలిగి ఉంటాయి" అని నిర్వచించవచ్చు. ప్రపంచ జనాభాలో 90% పైగా ఏదో ఒక రకమైన మతానికి కట్టుబడి ఉన్నారు. సమస్య ఏమిటంటే చాలా విభిన్న మతాలు ఉన్నాయి. సరైన మతం ఏమిటి? నిజమైన మతం అంటే ఏమిటి?

మతాలలో రెండు సాధారణ పదార్థాలు నియమాలు, ఆచారాలు. కొన్ని మతాలు తప్పనిసరిగా నిబంధనల జాబితా తప్ప మరేమీ కాదు, చేయవలసినవి మరియు చేయకూడనివి, ఆ మతం యొక్క నమ్మకమైన అనుచరుడిగా పరిగణించబడటానికి ఒక వ్యక్తి తప్పక పాటించాలి, తద్వారా ఆ మతం దేవుడితోనే. నియమాల ఆధారిత మతాలకు రెండు ఉదాహరణలు ఇస్లాం మరియు జుడాయిజం. ఇస్లాం మతం యొక్క ఐదు స్తంభాలను గమనించాలి. జుడాయిజంలో వందలాది ఆదేశాలు మరియు సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. రెండు మతాలు, కొంతవరకు, మతం యొక్క నియమాలను పాటించడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి దేవునితో సరైన వాడుగా పరిగణించబడతాడు అని పేర్కొన్నారు.

ఇతర మతాలు నిబంధనల జాబితాను పాటించకుండా ఆచారాలను పాటించడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతాయి. ఈ త్యాగం చేయడం, ఈ పనిని చేయడం, ఈ సేవలో పాల్గొనడం, ఈ భోజనం తినడం మొదలైనవి చేయడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి దేవునితో సరైనవాడు అవుతాడు. కర్మ-ఆధారిత మతం యొక్క ప్రముఖ ఉదాహరణ రోమన కాథలిక్కులు. రోమన కాథలిక్కులు, శిశువుగా బాప్తిస్మం తీసుకోవడం ద్వారా, ఆరాధనలో పాల్గొనడం ద్వారా, ఒక పూజారికి దగ్గర పాపాన్ని అంగీకరించడం ద్వారా, స్వర్గంలో ఉన్న సాధువులకు ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా, మరణానికి ముందు ఒక పూజారి అభిషేకం చేయడం ద్వారా, మొదలైనవి. అలాంటి వ్యక్తిని మరణం తరువాత స్వర్గంలోకి అంగీకరించండి. బౌద్ధమతం మరియు హిందూ మతం కూడా ప్రధానంగా కర్మ-ఆధారిత మతాలు, కానీ కొంతవరకు నియమాల ఆధారితంగా పరిగణించబడతాయి.

నిజమైన మతం : నియమాల ఆధారితమైనవి లేదా కర్మ-ఆధారితమైనది కాదు. నిజమైన మతం దేవునితో సంబంధం. అన్ని మతాలు కలిగి ఉన్న రెండు విషయాలు ఏమిటంటే, మానవత్వం ఏదో ఒకవిధంగా దేవుని నుండి వేరు చేయబడి, ఆయనతో సయోధ్య అవసరం. తప్పుడు మత నియమాలు, ఆచారాలను పాటించడం ద్వారా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. భగవంతుడు మాత్రమే విభజనను సరిదిద్దగలడని ఆయన అలా చేశాడని గుర్తించడం ద్వారా నిజమైన మతం సమస్యను పరిష్కరిస్తుంది. నిజమైన మతం ఈ క్రింది వాటిని గుర్తిస్తుంది:

• ఏ భేదమును లేదు; అందరును పాపముచేసి దేవుడు అను గ్రహించు మహిమను పొందలేక పోవుచున్నారు. (రోమా 3:23).

• ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్యజీవము (రోమా 6:23).

• దేవుడు యేసుక్రీస్తు వ్యక్తిలో మన దగ్గరకు వచ్చి మన స్థానంలో మరణించాడు, మనకు చెంద వలిసిన శిక్షను తీసుకొని, ఆయన మరణం తగిన త్యాగం అని నిరూపించడానికి మృతులలోనుండి లేచాడు (రోమా 5: 8; 1 కొరింథీయులు 15: 3- 4; 2 కొరింథీయులు 5:21).

• మనం యేసును రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తే, ఆయన మరణం మన పాపాలకు పూర్తి చెల్లింపుగా విశ్వసిస్తే, మనకు క్షమపణ, రక్షణ, విమోచన, రాజీపడి, దేవునితో సమర్థించబడేను (యోహాను 3:16; రోమన్లు 10: 9-10; ఎఫెసీయులు 2: 8-9).

నిజమైన మతం లో నియమాలు, ఆచారాలు ఉన్నాయి, కానీ కీలకమైన వ్యత్యాసం ఉంది. నిజమైన మతంలో, దేవుడు అందించిన రక్షణకి కృతజ్ఞతతో నియమాలు, ఆచారాలు పాటించాలి - ఆ మోక్షాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో కాదు. నిజమైన మతం, బైబిలు క్రైస్తవ మతం, పాటించటానికి నియమాలు ఉన్నాయి (హత్య చేయవద్దు, వ్యభిచారం చేయవద్దు, అబద్ధం చెప్పకండి, మొదలైనవి) మరియు పాటించాల్సిన ఆచారాలు (నీటిలోమునగటం, బాప్తిసం, ప్రభువు భోజనం / సమాజం). ఈ నియమాలు, ఆచారాలను పాటించడం అనేది ఒక వ్యక్తిని దేవునితో సరైనదిగా చేస్తుంది. బదులుగా, ఈ నియమాలు, ఆచారాలు దేవునితో ఉన్న సంబంధానికి ఫలితం, దయ ద్వారా యేసుక్రీస్తుపై మాత్రమే రక్షకుడిగా విశ్వాసం ద్వారా. దేవుని అనుగ్రహాన్ని సంపాదించడానికి తప్పుడు మతం పనులు (నియమాలు, ఆచారాలు) చేస్తోంది. నిజమైన మతం యేసుక్రీస్తును రక్షకుడిగా స్వీకరిస్తోంది మరియు తద్వారా దేవునితో సరైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది - ఆపై దేవుని పట్ల ప్రేమ మరియు ఆయనకు దగ్గరగా ఎదగాలని కోరుకోవడం ద్వారా పనులు (నియమాలు, ఆచారాలు) చేయడం.

English
తెలుగు హోం పేజికు వెళ్ళండి
నిజమైన మతం?

ఎలా దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి ...

దేవునితో శాశ్వతత్వం ఖర్చుదేవుని నుండి క్షమాపణ పొందండి