இரட்சிப்பை குறித்த கேள்விகள்


இரட்சிப்பின் திட்டம் என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் மட்டுமா அல்லது விசுவாசத்தோடு கிரியைகளுமா?

ஒருமுறை இரட்சிக்கப்பட்டவர் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவரா?

நித்திய பாதுகாப்பு வேதாகமப்படியானதுதானா?

இயேசுவைப் பற்றி கேள்விப்பட வாய்ப்பு இல்லாதவர்களுக்கு என்ன ஆகும்?

இயேசு நம்முடைய பாவத்திற்கு மரிப்பதற்கு முன்பாக மக்கள் எப்படி இரட்சிக்கப்பட்டார்கள்?

தேவனுடைய சர்வ வல்லமையும் மனிதனுடைய சித்தமும் எப்படி இரட்சிக்கப்படுவதில் ஒன்றாக செயல்படுகின்றது?

பதிலீடு பரிகாரம் என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது?

நித்திய பாதுகாப்பு என்பது பாவம் செய்ய உரிமை கொடுக்கிற காரியமா?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இரட்சிப்பை குறித்த கேள்விகள்