இரட்சிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்


இரட்சிப்பின் திட்டம் என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் மட்டுமா அல்லது விசுவாசத்தோடு கிரியைகளுமா?

ஒருமுறை இரட்சிக்கப்பட்டவர் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவரா?

நித்திய பாதுகாப்பு வேதாகமப்படியானதுதானா?

இயேசுவைப்பற்றி கேள்விப்பட வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்?

இயேசு நம்முடைய பாவத்திற்காக மரிப்பதற்கு முன்பு மக்கள் எப்படி இரட்சிக்கப்பட்டார்கள்?

தேவனுடைய ஏகாதிபத்தியமும் மனிதனுடைய சுயசித்தமும் எப்படி இரட்சிப்பில் ஒன்றாக செயல்படுகின்றது?

பதிலீடு பரிகாரம் என்றால் என்ன?

எனது இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது?

நித்திய பாதுகாப்பு என்பது பாவம் செய்வதற்கு “உரிமை” கொடுக்கிற காரியமா?


முகப்பு பக்கம்
இரட்சிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்