இரட்சிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்


இரட்சிப்பின் திட்டம் என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் மட்டுமா அல்லது விசுவாசத்தோடு கிரியைகளுமா?

ஒருமுறை இரட்சிக்கப்பட்டவர் எப்பொழுதும் இரட்சிக்கப்பட்டவரா?

நித்திய பாதுகாப்பு வேதாகமப்படியானதுதானா?

இயேசுவைப்பற்றி கேள்விப்பட வாய்ப்பு கிடைக்காதவர்களுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்?

இயேசு நம்முடைய பாவத்திற்காக மரிப்பதற்கு முன்பு மக்கள் எப்படி இரட்சிக்கப்பட்டார்கள்?

தேவனுடைய ஏகாதிபத்தியமும் மனிதனுடைய சுயசித்தமும் எப்படி இரட்சிப்பில் ஒன்றாக செயல்படுகின்றது?

பதிலீடு பரிகாரம் என்றால் என்ன?

எனது இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது?

நித்திய பாதுகாப்பு என்பது பாவம் செய்வதற்கு “உரிமை” கொடுக்கிற காரியமா?

குழந்தைகள் மற்றும் சிறார்கள் இறக்கும்போது என்ன நடக்கிறது? பொறுப்புணர்வு வயதை வேதாகமத்தில் எங்கே காண்கிறோம்?

பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் ஏன் மிருகங்களின் பலிகளை தேவையென்று கேட்டார்?

கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காக தொடர்ந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமா?

நமது இரட்சிப்பு நித்தியமாக பாதுகாப்பானதாக இருந்தால், விசுவாசத்துரோகத்திற்கு எதிராக வேதாகமம் ஏன் மிகவும் கடுமையாக எச்சரிக்கிறது?

ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது இரட்சிப்பை இழக்க முடியுமா?

இரட்சிப்புக்கு ஞானஸ்நானம் தேவையா? ஞானஸ்நான மறுபிறப்பு என்றால் என்ன?

நீதிமானாக்கப்படுதல் என்றால் என்ன?

கிறிஸ்தவ ஒப்புரவாகுதல் என்றால் என்ன? நாம் ஏன் தேவனோடு ஒப்புரவாக வேண்டும்?

கிறிஸ்தவ மீட்பின் அர்த்தம் என்ன?

மனந்திரும்புதல் என்றால் என்ன மற்றும் இது இரட்சிப்புக்கு அவசியமா?

இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் ஏன் முக்கியமானது?

இரட்சிப்பு என்றால் என்ன? கிறிஸ்தவ இரட்சிப்பின் உபதேசம் என்ன?


முகப்பு பக்கம்
இரட்சிப்பைக் குறித்த கேள்விகள்