இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது?


கேள்வி: இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது?

பதில்:
நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டுவிட்டீர்கள் என்று எப்படி உறுதியாய் அறிந்துக் கொள்வது? 1 யோவான் 5:11-13 வசனங்களை கவனமாய் பாருங்கள் “தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச் சாட்சியாம்.

குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன், தேவனுடைய குமாரன் இல்லாதவன் ஜீவன் இல்லாதவன். உங்களுக்கு நித்தயஜீவன் உண்டென்று நீங்கள் அறியவும், தேவகுமாரனுடைய நாமத்தின்மேல் நீங்கள் விசுவாசமாய் இருக்கிற உங்களுக்கு இவைகளை எழுதிருயிருக்கிறேன்”. குமாரனை உடையவன் யார்? அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களே (யோவான் 1:12) நீங்கள் இயேசுவை உடையவர்களானால் ஜீவன் உடையவர்களாயிருக்கிறார்கள். தற்காலிகமான ஜீவன் அல்ல நித்திய ஜீவன்.

தேவன் நாம் இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். நாம் ஒவ்வொரு நாளும் உண்மையாக இரட்சிக்கப்பட்டுவிட்டோமா இல்லையா என்ற கவலையோடும் பயத்தோடும் வாழ முடியாது. எனவேதான் பரிசுத்த வேதாகமம் இரட்சிப்பின் திட்டத்தை தெளிவுப்படுத்துக்கின்றது. (யோவான் 3:16, அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:31). இயேசுவை இரட்சகறென்றும் நம்முடைய பாவங்களுக்கான கிரயத்தை அவர் செலுத்திவிட்டாரென்றும் நீங்கள் விசுவசிக்கிறீர்களா? (ரோமர் 5:8, 2 கொரிந்தியர் 5:21) அவரை மட்டும் இரட்சிப்பிற்காக விசுவசிக்கிறீர்களா? உங்கள் பதில் ‘ஆம்;’ என்றால், நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ‘நிச்சயம்’ என்பது “எல்லா சந்தேகங்களையும் உதறி தள்ளிவிடுவது” தேவனுடைய வார்த்தையை இருதயத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளும்போது, நீங்கள் “எல்லா சந்தேகங்களையும் உதறிதள்ளிவிடமுடியும்” நித்தய இரட்சிப்பின் உண்மையையும் யதார்த்தத்தையும் நாம் உடையவர்களாயிருப்போம்.

இயேசு, தம்மை விசுவசிக்கிறவர்களைக் குறித்து வலியுறுத்தி கூறியாதவது. “நான் அவைகளுக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுக்கிறேன், அவைகள் ஒருக்காலும் கெட்டுப்போவதில்லை, ஒருவனும் அவைகளை என் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ளுவதுமில்லை. அவைகளை எனக்குத் தந்த என் பிதா எல்லாரிலும் பெரியவராயிருக்கிறார், அவைகளை என் பிதாவின் கையிலிருந்து பறித்துக் கொள்ள ஒருவனாலும் கூடாது” நித்திய ஜீவன் என்பது நித்தியமே ! கிறிஸ்துவின் ஈவாகிய இரட்சிப்பை யாராலும் எடுக்க முடியாது , உங்களாலும் கூட இழக்க முடியாது.

தேவனுக்கு விரோதமாக நாம் பாவம் செய்யாதபடிக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நம் இருதயத்தில் ஒளித்து வைத்திருக்கிறோம் (சங்கீதம் 119:11), இது அவிசுவாசம் என்ற பாவத்தையும் தான் உள்ளடக்கியுள்ளது. தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்பதில் சந்தேஷமடையும் போது, சந்தேகமில்லாமல் நம்பிக்கையோடே நாம் வாழ முடியும் ! இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை கிறிஸ்துவின் வார்த்தையிலிருந்தே பெற்றுக்கொள்ளலாம். நமது நிச்சயமோ இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தேவனுடைய அன்பைச் சார்ந்தே இருக்கின்றது.

English
தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இரட்சிப்பின் நிச்சயத்தை நான் எப்படி பெற்றுக் கொள்வது?