Har�as Waaqayyo nutti dubbataa?Gaaffii: Har�as Waaqayyo nutti dubbataa?

Deebii:
Waaqayyo si�a baay�ee namootatti sagalee isaa olfudhatee akka dubbatu Macaafni Qulqulluun ni galmeessa (Seera Ba�u 3:14; Iyaasuu 1:1; Abboota Firdii 6:18; 1 Saamu�eel 3:11; 2 Saamuu�eel 2:1; Iyob 40:1; Isaayaas 7:3; Ermiyaas 1:7; Hojii Ergamootaa 8:26; 9:15 � kun baay�ee keessa fakkeenya muraasa). Waaqayyo har�a namootatti sagalee isaa olfudhatee dubbachuu akka hin danddeenye kan dubbatu sababni Macaafa Qulqulluu keessa hin jiru. Gara dhibbaan olii kan ta�u Waaqayyo namootatti akka dubbataa jiru Macaafni Qulqulluun ni galmeessa, jarri waggoota 4,000 seenaa namootaa keessatti akka ta�an sana yaadachuutu nirra jira. Waaqayyo sagalee isaa olfudhate dubbachuun isaa darbee darbee kan ta�uudha, seera miti. Galmee Macaafa Qulqulluu keessatti ille fakkeenyaaleen Waaqayyo dubbachaa jiraachuu isaa, yeroo hundumaa ifa miti tarii inni sagalee ol-jedhaan ta�ee, sagalee keessa hafuuraatti ta�ee yookiin sammuu namaa keessatti namatti dhaga�amuudhaanis ta�eesaa.

Har�a Waaqayyo namootatti ni dubbata. Jalqaba, Waaqayyo karaa sagalee isaa nuttyi dubbata (2 Ximooteewoos 3:16-17). Isaayaas 55:11 �Akkasuma immoo dubbiin afaan koo keessaa ba�u, waanta ani fedhe hojjetee, waanta ani itti erges ni raawwata malee, harka duwwaa gara kootti hin deebi�u� jedhee nutti hima. Macaafni Qulqulluun fayyuudhaaf jireenya kiristaanummaa jiraachuudhaaf kan beekuun nu barbaachisu waanta kamiinuu sagalee Waaqayyoo galmeesseera. 2Pheexroos 1:3, �ulfina isaa fi human isa dinqisiisaan nu waame beekuu bira ga�uudhaan waanta nu barbaachisu hundumaa arganneera gooftaan humna Humna Waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera� jechuudhaan dubbata.

Lammaffaa, Waaqayyo sammuu namaa keessatti, karaa haalawwanii, fi yaadaa ni dubbata. Waaqayyo hamaa gaarii irraa akka adda baafannuudhaaf karaa yaada keenyaa nu gargaara (1 Ximootewoos 1:5; 1 Pheexroos 3:16). Yaada isaa akka yaadnuudhaaf Waaqayyo sammuu keenya mirkaneessuudhaan adeemsa irra jira (Roomaa 12:2). Waaqayyo nu geggeesuudhaaf, nu geeddaruudhaaf, akka hafuratti guddannu nu gargaaruudhaaf jireenya keenya keessatti haalawwanni tokko tokko akka ta�anuudhaaf hayyama (Yaaqoob 1:2-5; Ibroota 12:5-11). 1Pheexroos 1:6-7 �Amma yeroo gabaabduudhaaf qoroma gara garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta�e iyyuu isa sanatti immoo baay�iftanii ni gammaddu. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan in qorama; amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Kiristoos itti mul�achuuf jiru sanatti jejamee ulfinaa fi guddina akka arrgatutti qoramee in ilaalama� jechuudhaan nu yaadachiisa.

Xumura irratti, alii alii Waaqayyo sagalee isaa olfudhachuun namatti ni dubbata. Inni baay�ee shakkisiisaadha, ta�us, inni kun yeroo baay�ee ni ta�a akkuma namoonni tokko tokko akka inni ta�u jedhan. Ammas, Macaafa Qulqulluu keessatti illee, Waaqayyo sagalee isaa akka olfuudhatee dubbate darbee darbeeti, waanuma beekamaa miti. Akka Waaqayyo isatti dubbate namni tokko yoo dubbate/dubbatte yeroo hundumaa kan Macaafni Qulqulluun dubbatuu wajjin wal bira qabii ilaali. Waaqayyo har�a dubbachuu qaba taanaan, sagalee isaa isa inni Macaafa Qulqullu keessatti dubbatee wajjin walii galuu qaba (2 Ximootewoos 3:16-17). Waaqayyo ofii isaan deebi�ee hin mormu.


Gara Mana fuula Afaan Oromootti deebi�aa


Har�as Waaqayyo nutti dubbataa?