သတင်းကောင်းများး


ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ၿပီလား?

ဘုရားသခင္ထံက ကၽြႏု္ပ္၏ အျပစ္အားလံုးကို မည္သို႔ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္မည္နည္း?

ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ အဘယ္နည္း?

ကၽြႏုပ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ မွန္ကန္မႈကို မည္သို႔ ရ႐ွိမည္နည္း?

သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လမ္းခရီးျဖစ္သေလာ?

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာ ေၾကာင္း မည္သို႕ရွိႏို္င္မည္နည္း?

ေနာင္တမလြန္ဘ၀ရွိသလား?

သခင္ေယရွဳကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံျခင္း၏ အဓိပၸါယ္သည္ အဘယ္နည္း?

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ စီမံေပးျခင္းသည္ အဘယ္နည္း?

ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?

ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ရွိေသာ က်မ္းစာပုဒ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?

ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဘာလုပ္သင့္သနည္း?


သတင်းကောင်းများး

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ