settings icon
share icon
မေးခွန်း

။ကယ္တင္ျခင္း မည္သူရရွိႏိုင္သနည္း။မည္သူမဆိုကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္သလား။

အဖြေ


။သခင္ေယရႈက သူ႕ကိုယံုၾကည္ေသာသူတိုင္း ကယ္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေယာဟန္၃း၁၆တြင္ ရွင္းလင္းစြာသြန္ သင္ထားသည္ကား၊ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႕မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ ကိုရေစျခင္းဌါ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႕ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႕ကိုခ်စ္ေတာ္ မူ၏”။ဤ “ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႕” တြင္ သင္ႏွင့္ကမာၻေပၚရွိလူသားအားလံုးပါ၀င္သည္။

အကယ္၍ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ၾကိဳးစားအားထုပ္ေပၚတြင္မူတည္လွ်င္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကယ္ တင္ျခင္းသို႕မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာေျပာထားသည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႕သည္ ဒုစရိုက္ ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကျပီ”(ေရာမ၃း၂၃)။ဆာလံက်မ္း၁၄၃း၂တြင္ ဤသို႕ျဖည့္စြပ္ထားသည္၊ “အသက္ ရွင္ေသာသူမည္သည္ကား၊ေရွ႕ေတာ္၌ အျပစ္ကင္းစင္ရာသို႕မေရာက္ရပါ။” ေရာမၾသ၀ါဒစာ၂း၁၀ အတည္ျပဳသည္မွာ၊ “က်မ္းစာ လာသည္ကား၊ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊တေယာက္မွ်မရွိ။”

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုမကယ္တင္ႏိုင္ၾကပါ။ထိုအစား၊ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာအခါ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္ၾကသည္။ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ၂း၈-၉ သြန္သင္သည္မွာ၊ “ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္ရ၏။ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ကိုယ္ကု သိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႕ေရာက္သည္မဟုတ္။သို႕ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါၾကြားစရာအခြင့္မရွိ။”ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္ၾက၏၊ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္မရရွိႏိုင္ေသာ အရာေပတည္း။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္းကိုမထိုက္တန္ပါ၊ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ရိုးရွင္းစြာရရွိၾကသည္။

ခပ္သိမ္းေသာအျပစ္အား ဖံုးအုပ္ဖို႕အလိုဌါ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ လံုေလာက္ေပသည္(ေရာမ၅း၂၀)။သမၼာ က်မ္းစားတြင္ အျပစ္ရွိေသာေနာက္ခံမ်ားမွ ကယ္တင္ခံရေသာသူမ်ား၏ ဥပမာမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည္။တမန္ေတာ္ေပါလုသည္ ယခင္က လိင္အက်င့္ယိုယြင္းမႈ၊ရုပ္တုကိုးကြယ္မႈ၊အိမ္ေထာင္ေရးဖာက္ျပန္မႈ၊လိင္တူဆက္ဆံမႈ၊ခိုးမႈ၊ေလာဘက်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ ယစ္မူးျခင္းတို႕၌က်င္လည္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားအား စာေရးပို႕ခဲ့သည္။သို႕ေသာ္ ေပါလုက သူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းရျပီး၊ “အထက္က သင္တို႕တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕သည္ ထိုသို႕ေသာသူျဖစ္ၾကေသာ္လည္း၊ယခုတြင္ သခင္ေယရႈ၏ နာမေတာ္အား ျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႕ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္၄င္း၊ ေဆးေၾကာသန္႕ရွင္း၍ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ၾကျပီ”ဟုဆိုသည္ (၁ေကာ၆း၉-၁၁)။

တမန္ေတာ္ေပါလုကိုယ္တိုင္သည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကိုညွင္းဆဲေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ျပီး သေတဖန္၏ေသျခင္းကိုသက္ေသ ခံေသာသူျဖစ္ကာ(တမန္ေတာ္၈း၁) ခရစ္ယာန္မ်ားကိုဖမ္းဆီး၍ေထာင္ထဲတြင္ထည့္ေသာသူျဖစ္ခဲ့သည္(တမန္ေတာ္၈း၃)။ေနာက္ ပိုင္းတြင္ သူသည္ ဤသို႕ေရးသားသည္၊ “ငါသည္ ကဲ့ရဲ႕ေသာသူ၊ညဥ္းဆဲေသာသူ၊ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူျဖစ္ဘူးေသာ္လည္း၊သစၥာ ရွိေသာသူဟု ထိုသခင္သည္မွတ္၍ ဓမၼဆရာအရာ၌ခန္႕ထားေတာ္မူ၏။ထိုသို႕ငါျပဳေသာအခါ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ၊အမွန္မသိဘဲ ျပဳ ေသာေၾကာင့္၊ကရုဏာေတာ္ကို ငါခံရျပီ။ငါတို႕သခင္ဘုရား၏ေက်းဇူးေတာ္သည္လည္း ေယရႈခရစ္၌ယံုၾကည္ျခင္း၊ခ်စ္ျခင္းႏွင့္တ ကြ၊အတိုင္းထက္အလြန္ၾကြယ္၀ျပီ။ေယရႈခရစ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ျခင္းဌါ၊ဤေလာကသို႕ၾကြလာေတာ္မူသည္ ဟူေသာ စကားသည္သစၥာစကားျဖစ္၏။အၾကြင္းမဲ့ခံယူအပ္ေသာစကားျဖစ္၏။အျပစ္ရွိေသာသူတို႕တြင္ ငါသည္ အၾကီးဆံုးျဖစ္၏” (၁တိေမာေသ၁း၁၃-၁၅)။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာသူတို႕ကို မၾကာခဏေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိ သည္။လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ မိနစ္ပိုင္းသာအသက္ရွင္ေတာ့မည္ သူခိုးတစ္ေယာက္ကိုကယ္တင္ခဲ့သည္(လုကာ၂၃း၄၂-၄၃)။ အသင္းေတာ္ကို ညင္းဆဲေသာသူ(ေပါလု)ကိုကယ္တင္သည္။ကိုယ္ေတာ္ကိုျငင္းပယ္ခဲ့ေသာသူ (ေပတရု)တံငါသည္တစ္ဦးကို

ကယ္တင္သည္။ေရာမစစ္သားႏွင့္သူ၏မိသားစု(တမန္ေတာ္၁၀)၊ထြက္ေျပးေသာကၽြန္တစ္ဦး(ဖိလိမုန္၏ကၽြန္ၾသနိသိမ္)ႏွင့္အျခား အမ်ားအျပားတို႕ကိုကယ္တင္ခဲ့သည္။ကယ္တင္ႏိုင္ေသာအစြမ္းတန္ဖိုးဟူသည္ ဘုရားသခင္မွတပါး အျခားမည္သူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္၌မွ် မရွိ(ေဟရွာယ၅၀း၂)။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ကိုယ္ေတာ္ဘုရားအခမဲ့လက္ေဆာက္ထာ၀ရအသက္ကို ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ တံု႕ျပန္ျပီးလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္း မည္သူရရွိႏိုင္သနည္း။တစ္ခုေသခ်ာသည္မွာ အကယ္၍ ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံမည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္ပါသည္။သခင္ေယရႈကို သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံထားေၾကာင္း သင္မေသခ်ာပါက၊ဤကဲ့သို႕ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ျဖင့္ ယခုပင္ တံု႕ျပန္ႏိုင္ပါသည္၊ “ဘုရားသခင္၊အကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ ျပီးကၽြႏ္ုပ္၏ေကာင္းမႈကုသိုလ္အားျဖင့္ေကာင္းကင္ဘံုသို႕မည္သည့္အခါမွ်မေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိမွတ္ပါ၏။ယခုမွစ၍ သခင္ ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ျပီးအကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္အေသခံကာ အကၽြႏ္ုပ္အားထာ၀ရအသက္ေပးဖို႕ရန္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏။အကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကိုခြင့္လႊတ္သနားေတာ္မူပါ။ကိုယ္ေတာ္ အတြက္အသက္ရွင္ဖို႕မဆေတာ္မူပါ။အကၽြႏ္ုပ္အား လက္ခံျပီး ထာ၀ရအသက္ေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါ၏။”

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

။ကယ္တင္ျခင္း မည္သူရရွိႏိုင္သနည္း။မည္သူမဆိုကယ္တင္ျခင္းရရွိႏုိင္သလား။
© Copyright Got Questions Ministries