settings icon
share icon
မေးခွန်း

။ကၽြႏ္ုပ္သည္ မည္သို႕ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ေျပာင္းလဲမည္နည္း။

အဖြေ


။ဂရိတ္ႏိုင္ငံ၊ဖိလိပိၼၿမိဳ႕ရွိ လူတစ္ဦးက ေပါလုႏွင့္သိလတို႕အား အလားတူေမခြန္းတစ္ခုေမးခဲ့ဖူးသည္။ဤလူ၏ အေၾကာင္းအရာ အနည္းဆံုးသံုးခု ကၽြႏ္ုပ္တို႕သိရသည္၊ သူသည္ ေထာင္မႉး၊မယံုၾကည္သူ၊ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမဲ့ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ေပါလုသည္ သူ႕ကိုတားဆီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုသူသည္မိမိကိုယ္ကို မိမိအဆံုးစီရင္ခါနီးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ “အကၽြႏ္ုပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ေရာက္အံ့ေသာဌါ အဘယ္သို႕ျပဳရပါမည္နည္း” ဟု ထိုသူသည္ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္(တ မန္၁၆း၃၀)။

ထိုသူ၏ ေမးခြန္းသည္ မိမိသည္ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္းေသာ္၎၊ မိမိအတြက္ ေသျခင္းတရားသာေတြ႕ၿပီး ကူညီမစျခင္းလိုအပ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည္။ေပါလုႏွင့္သိလတို႕အား ေမးသည့္ သူ၏ေမးခြန္းသည္ သူတို႕၌ အေျဖရွိေၾကာင္း သူယံုၾကည္သည့္အခ်က္ကို ေဖာ္ျပသည္။

လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာျဖင့္ အေျဖလာသည္မွာ၊ “သခင္ေယရႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့၊သို႕ျပဳလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္” ဟူ၍ျဖစ္သည္(ငယ္၃၁)။စာပိုဒ္ထဲမွာ ထိုလူသည္မည္သို႕ယံုၾကည္ၿပီးေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္းျပသသည္။ထိုေန႕ ရက္မွစ၍ သူ၏အသက္တာျခားနားမႈေဖာ္ျပအစျပဳခဲ့သည္။

ထိုလူ၏ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္း၌ (ယံုၾကည္ေလာ့)အေျခခံသည္ကို သတိျပဳပါ။သခင္ေယရႈမွလြဲၿပီး အျခား မည္သည့္အရာမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႕မအားကိုးရပါ။ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္(ထာ၀ရဘုရား)ျဖစ္ၿပီး ဘုရားစကားေတာ္ ျပည့္စံုေစေသာ ေမရွိယ(ခရစ္ေတာ္)ျဖစ္ေၾကာင္း သူ ယံုၾကည္သည္။သူ၏ယံုၾကည္ျခင္းတြင္ သခင္ေယရႈသည္ အျပစ္အတြက္ ေသၿပီး ရွင္ျပန္ထေျမာက္ေၾကာင္းယံုၾကည္မႈရွိသည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎သည္ ေပါလုႏွင့္သိလတို႕၏ေဟာေျပာျခင္း သတင္းစကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္(ေရာမ၁၀း၉-၁၀ ႏွင့္ ၁ေကာ၁၅း၁-၄ ကိုၾကည့္ပါ)။

“ေျပာင္းလဲျခင္း”သည္ “လွည့္ျခင္း”ဟုတိုက္႐ိုက္ဆိုလိုသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ တစ္စံုတစ္ခုဆီသို႕လွည့္လာသည့္အခါ အျခားရာမွမရွိမျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ လွည့္ထြက္သြားသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ သခင္ေယရႈထံသို႕လွည့္လာေသာအခါ အျပစ္ကို ေရွာင္ရမည္။အျပစ္တရားစြန္႕ျခင္းကို သမၼာက်မ္းစာက “ေနာင္တရျခင္း” ဟုေခၚၿပီး သခင္ေယရႈထံသို႕လွည့္လာျခင္းကို “ယံု ၾကည္ျခင္း”ဟုေခၚသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေရာေႏွာေနသည္။ေနာင္တရျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ၁သက္၁း၉တြင္ေဖာ္ျပထားသည္- “သင္တို႕သည္…႐ုပ္တုဆင္းတုတို႕ကို ပစ္ပယ္၍၊ဘုရားသခင့္အထံေတာ္သို႕ ေျပာင္းလဲၾကသည္” ။ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲျခင္း၏အသီးအျဖစ္ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးသည္ ၎၏ယခင္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္မွားယြင္းေသာဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အရာအားလံုးကို ခ်န္ထားခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းဆိုလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းရန္၊ သင့္အေနျဖင့္ ေယရႈသည္ သင့္အျပစ္အတြက္ အေသခံ ၿပီး တစ္ဖန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။သင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းလို အပ္ေသာ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္သေဘာတူၿပီး သင့္ကိုကယ္တင္ရန္သခင္ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။အျပစ္တရားမွခရစ္ေတာ္ထံသို႕ သင္ျပန္လွည့္လာေသာအခါ သင့္ကိုကယ္တင္ၿပီး သင့္အား အသစ္ ေသာသတၱပါျဖစ္ေစမည့္သူ၊သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကို သင့္အားေပးရန္ ဘုရားသခင္ကတိေတာ္ရွိသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ၎၏စစ္မွန္ေသာအသြင္အျပင္ျဖင့္ ဘာသာေရးတစ္ခုမဟုတ္ပါ။သမၼာက်မ္းစာအရ ခရစ္ ယာန္ဘာသာဆိုသည္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚမွာ သခင္ေယရႈ၏ပူေဇာ္သကၠာကို ယံုၾကည္ကိုးစားသူတိုင္းအား ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းေပးသနားေတာ္မူျခင္းျဖစ္ သည္။ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းေသာသူတစ္ဦးသည္ ဘာသာေရးတစ္ခုမွ အျခားဘာသာေရးတစ္ခုသို႕ကူးေျပာင္း ျခင္းမဟုတ္ေပ။ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ဘုရားေပးေတာ္မူေသာဆုေက်းဇူးကိုလက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး အျပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ေသၿပီးေနာက္တြင္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ထာ၀ရအက်ိဳးေက်းဇူးရရွိျခင္းတည္းဟူေသာ ေယရႈခရစ္ ေတာ္ႏွင့္ပုဂိၢဳလ္ေရးဆက္ႏြယ္မႈအစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဆာင္းပါး၌ သင္ဖတ္ဖူးသည့္အရာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ သင္ကူးေျပာင္းလိုပါလား။အကယ္၍ ဟုတ္တယ္ ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံ သင္ဆုေတာင္းႏိုင္သည့္ ႐ိုးရွင္းေသာဆုေတာင္းခ်က္တစ္ခုရွိသည္။ဤဆုေတာင္းျခင္းကိုေျပာျခင္း သို႕မဟုတ္ အျခားဆုေတာင္းျခင္းသည္ သင့္ကို ကယ္တင္မည္မဟုတ္ပါ။ခရစ္ေတာ္အား ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္းမွသာ အျပစ္ တရားမွ သင့္ကိုကယ္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဤဆုေတာင္းခ်က္သည္ သင္၏ယံုၾကည္ျခင္းကိုေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္သင့္အတြက္ ဘုရားျပင္ဆင္ေပးေသာကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္ေတာ္အားေက်းဇူးတင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရာသခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျပစ္မွားၿပီး အျပစ္ဒဏ္ခံထိုက္ေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္သိပါသည္။သို႕ေသာ္၊ေယရႈခရစ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္အကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္လႊတ္မည္အေၾကာင္း အကၽြႏ္ုပ္ထိုက္တန္ေသာအျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူခဲ့ပါသည္။ကယ္ တင္ျခင္းအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို အကၽြႏ္ုပ္အားကိုးပါ၏။အံ့ၾသဘြယ္ေကာင္းေသာကိုယ္ေတာ္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးအတြက္ ကိုယ္ေတာ္အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။အာမင္။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

။ကၽြႏ္ုပ္သည္ မည္သို႕ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႕ေျပာင္းလဲမည္နည္း။
© Copyright Got Questions Ministries