အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?


ေမးခြန္း: အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?

အေျဖ:
အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သူတို႔သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကယ္တင္ ရွင္ကိုလိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိေသာအခါ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ လံုေလာက္ျပည့္စံုမႈ မရွိႏိူင္ေပ။ အျပစ္သားတစ္ေယာက္သည္ မိမိသည္အျပစ္သား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိ နားလည္၍ ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္ေၾကာင္း သိရိွမွသာလွ်င္ ထိုသူ၏ ဆုေတာင္းသံသည္ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ပထမယူဆခ်က္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကို သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၃း၁၀ “က်မ္းစာလာသည္ကား၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ” ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာက ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အျပစ္သားမွန္သမွ်တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရား လိုအပ္သည္။ (တိ၊ ၃း၅-၇)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ အျပစ္တရားေၾကာင့္ ထာ၀ရျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔ခံထိုက္ သည္ (မႆဲ၊ ၂၅း၄၆)။ အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ ေက်းဇူးေတာ္တရားခံစားရရွိရန္ ေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားစီရင္ျခင္းအတြက္ မဟုတ္ေပ။ အမ်က္ေဒါသခံစားရန္ အတြက္လည္း မဟုတ္ပဲ ဂ႐ုဏာေတာ္တရား ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္းအတြက္ျဖစ္သည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ဒုတိယယူဆခ်က္သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေသာသူမ်ား နွင့္ အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ အရာမ်ားသိရွိခဲ့ၿပီးေသာ ဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ လူပုဂၢိဳလ္သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္လူဇာတိကို ခံယူ၍လူသားတစ္ ဦးျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္ (ေယာဟန္၊ ၁း၁၊၁၄)။ သခင္ေယ႐ွဳက ဘုရားသခင္၏ သမၼာတရား အေၾကာင္းကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔အားသြန္သင္ခဲ့ၿပီး ျပည့္စံု၍အျပစ္ကင္းေသာ အသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ ခဲ့သည္ (ေယာဟန္၊ ၈း၄၆၊ ၂ေေကာ၊ ၅း၂၁)။ ထို႔ျပင္သူသည္ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္ စားအေသခံ၍ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးယူေဆာင္သြားခဲ့သည္ (ေရာမ၊ ၅း၈)။ အျပစ္တရား၊ ေသျခင္းတရားႏွင့္ ငရဲမီးတိုင္တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသက္ေသထူျခင္းအားျဖင့္ သခင္ ေယ႐ွဳသည္ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ (ေကာ၊ ၂း၁၅၊ ၁ေေကာ၊ အခန္းႀကီး၁၅)။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လွ်င္ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းျခင္းအခြင့္ရ၍ ေကာင္းကင္ဘံုထာ၀ရ အိမ္ေတာ္၌ စိုးစံပါလိမ့္မည္။ သခင္ေယရွဳသည္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စားအေသခံေၾကာင္းႏွင့္ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ကၽြႏူ္ပ္တို႔ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္သည္။ (ေရာမ၊ ၁၀း၉-၁၀)။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သာလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔သည္ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္။ ဧဖက္္၊ ၂း၈ က “ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူး ေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ရ၏၊ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရား သခင္သနားေတာ္မူရာ ျဖစ္သတည္း “ ဟုမိန္႔ဆိုထားပါသည္။

အျပစ္သား၏ဆုေတာင္းျခင္းသည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္အားရိုးသားစြာေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ ထူးဆန္းေသာ စကားလံုးတို႔ကို ေရြး၍ ျမြက္ဆိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေပးႏူိင္ေသာ သခင္ေယ႐ွဳ၏အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ယံုၾကည္မွသာကယ္တင္ျခင္း ရရွိႏူိင္သည္။ မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္သားျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိ၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိရွိပါကဘုရားသခင္ ထံသို႔ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ “ ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏူ္ပ္သည္ အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ကၽြႏူ္ပ္သိရိွပါ၏။ အျပစ္တရား၏အခကို ခံစားရန္ ကၽြႏူ္ပ္ထိုက္တန္ေၾကာင္း ကၽြႏူ္ပသိရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယရွဳခရစ္ ေတာ္ကို ကၽြႏူ္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏၊ သခင္ေယရွဳ၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက ကယ္တင္ျခင္းကိုစီမံေပးေၾကာင္း ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ပါ၏။ သခင္ေယရွဳကို ကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္၍ သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ ကၽြႏူ္ပ္၏ကယ္တင္ရွင္ အသက္သခင္အျဖစ္ ကၽြႏူ္ပ္ယံၾကည္ပါ ၏။ ကၽြႏူ္ပ္ကို ကယ္တင္၍အျပစ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ပါ၏ ! အာမင္ !

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
အျပစ္သား၏ ဆုေတာင္းျခင္းသည္ အဘယ္နည္း။?