ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာအစားအစာမ်ားကို စာရင္းျပဳ၍ေရြးခ်ယ္ေစျခင္းအား ျဖင့္ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကို စြဲေဆာင္ေစပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာလက္ဘၻက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ အန႔ံအရသာႏွင့္ ျပည့္ စံုေသာဟင္းမ်ိဳးတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေကာ္ဖီမ်ားအားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာကပ္ၾကသည္။ အိမ္မ်ား၊ကားမ်ား၀ယ္ယူုသည္အခ်ိန္၌ပင္ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္အမ်ားႀကီးထဲမွ တစ္္ခုကုိေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္ေသးငယ္ေသာရြာ၊ ကန္႔သတ္ေသာနယ္ေျမႏွင့္ တရားမ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာႏူိင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားမဟုတ္ေပ။ ဘုရားႀကီးတစ္ပါးကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ႏိူင္သည္။ ကၽြႏ္ူ္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာလိုခ်င္ ေသာအရာ၊ လိုအပ္ေသာအရာတို႔ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိူင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြအတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း? လြတ္လပ္စြာ အျပစ္ျပဳႏိုင္ေသာဘာသာတရား၊ စည္းကမ္းမရွိေသာဘာသာတရား ႏွင့္ လုပ္ရန္ႏွင့္ မလုပ္ရန္ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ ဘာသာတရားသည္အဘယ္နည္း? ကၽြန္ေတာ္ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္အတိုင္း ဘာသာတရားသည္ဤအရာမ်ားထက္ သာလြန္ရန္လိုအပ္သည္။ သာ၍ခ်ိဳၿမိန္ေသာ ဘာသာတရားမ်ိဳး ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္သလား?

ကၽြႏ္ူပ္တို႔ယံုၾကည္ႏိူင္ရန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေသာဘာသာတရား မ်ားစြာရွိသည္။ မူဟာမစ္(သို႔) ကြန္ျဖဴး ရွပ္(သို႔)ဗုဒၶ(သို႔)ခ်ဲလ္တိုက္(ဇ္)ရာဇဲလ္(သို႔)ေယာရွပ္စမစ္ တို႔ထက္သခင္ေယရွဳသည္ သာလြန္သည္ဟု မည္သူေျပာႏိုင္မည္နည္း။ လမ္းအားလံုးက ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔မပို႔ေဆာင္ႏိူင္မည္ေလာ။ ဘာသာတ ရားအားလံုးတို႔၏ အေျခခံသေဘာတရားသည္ တူညီသေလာ? လမ္းအားလံုးက အေမရိကႏိူင္ငံအင္ဒီး ယားနားသို႔ မပို႔ေဆာင္သည့္နည္းတူ ဘာသာတရားအားလံုးသည္လည္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ မပို႔ေဆာင္ႏိူင္ေပ။

သခင္ေယရွဳကသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ကိုယ္စား အခြင့္အာဏာရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္သူတစ္ဦးတည္းသာလွ်င္ ေသျခင္းတရားကိုေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ မူဟာမစ္၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္ တျခား ေသာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔သည္ သခ်ၤဳိင္းတြင္း၌သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္သခင္ေယရွဳ သည္ေရာမစစ္သားတို႔၏ ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္ေသာ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚ၌ အေသခံၿပီးေနာက္ သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ သူ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ဂရုစိုက္ ရေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေသျခင္းကိုေအာင္ေသာသူျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္၊ ေသျခင္းကိုေအာင္ျမင္ေသာသူ တို႔၏စကားကို နာခံသင့္ပါသည္။

သခင္ေယရွဳ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသက္ေသကို ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ေတြ႔ရသည္။ ပထ မအေနျဖင့္၊ လူေပါင္းအေယာက္ငါးရာေက်ာ္တို႔က ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကို သက္ေသထူခဲ့သည္ ၄င္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ထေျမာက္ျခင္းကို အမ်ားဆံုးသက္ေသထူေသာေနရာျဖစ္သည္။ လူအေယာက္ ငါးရာ၏ႏႈတ္ထြက္စကားကို မထီမဲ့ျမင္မျပဳႏိူင္ေပ။ သခ်ၤဳိင္းဂူလည္း ေဟာင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရွဳ၏ရန္သူတို႔က သခင္ေယရွဳသည္ အသက္မရွင္ပါဟု လံုး၀မေျပာႏိုင္ေတာ့ေပ။ သခ်ၤဳိင္း တြင္း၌ေသေနသည့္ခႏၶာကိုယ္ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ သခၤ်ဳိင္းဂူသည္ ေဟာင္းေလာင္းႀကီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သခင္ေယရွဳ၏ ခႏၶာကိုယ္ကို သူ၏တပည့္ေတာ္တို႔က ခိုးယူႏိူင္မည္ေလာ? မခိုးႏိုင္ေပ။ ထုိသို႔မေတြး ႏူိင္ရန္ သခင္ေယရွဳ၏သခၤ်ဳိင္းဂူသည္ စစ္သားတို႔ကေက်ာက္တံုးႀကီးျဖင့္ လံုၿခံဳစြာပိတ္ဆို႔ထားသည္။ သခင္ေယရွဳ၏အနီးကပ္ဆံုးဟု ထင္မွတ္ခဲ့ေသာတပည့္ေတာ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အေသခံခ်ိန္တြင္ အဖမ္းခံရမည္ကိုစိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။ တံငါသည္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ ေသာစစ္သားမ်ားျဖစ္ႏူိင္ရန္ သင္တန္းေပးျခင္းသည္ အက်ိဳးမရိွသည့္ပံုေပၚသည္။ အဓိကအခ်က္သည္ သခင္ေယရွဳ၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ထေျမာက္ျခင္းမရွိဟူ၍ လုံး၀မေျပာႏူိင္ေပ။

တဖန္ ေသျခင္းမာန္ကိုေအာင္ျမင္ေသာသူ၏ စကားကိုကၽြႏ္ူပ္တို႔နားေထာင္သင့္ပါသည္။သခင္ ေယရွဳကေသျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းသက္ေသထူခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူေျပာေသာစကားကို နားေထာင္ရန္လိုအပ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္က ကယ္တင္ျခင္းလမ္းခရီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ ပါသည္(ေယာဟန္၊ ၁၄း၆)။သခင္ေယရွဳသည္ လမ္းအမ်ားႀကီးထဲမွလမ္းတစ္ခုမဟုတ္ေပ။ သူသာလွ်င္ လမ္းခရီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္သခင္ေယရွဳက “၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသိုလာၾကေလာ့။ ငါသည္ခ်မ္းသာေပးမည္။” (ေယာ၊ ၁၁း၂၈)ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ ပ်က္ဆီးေနေသာဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ ခဲယဥး္လွသည္။ လူအမ်ားစုတို႔သည္ ေသြးယိုျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲက်င္းပ ျခင္းတို႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ မိတ္ေဆြသေဘာတူပါသလား? မည္သည့္ဘာသာတရားကို မိတ္ေဆြ သေဘာတူသနည္း။ အျပစ္တစ္ဖန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းလား? သို႔ ရိုးရိုးသာမန္ျဖစ္ေသာဘာသာတရား လား? အသက္ရွင္ေသာကယ္တင္ရွင္လား? ေသေနၾကေသာပေရာ္ဖက္မ်ားလား? အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္ႏြယ္မႈလား? (သို႔) အက်ိဳးမျပဳေသာဘာသာေရးအခမ္းအနားလား? သခင္ေယရွဳသည္ ဘာသာ ေရးအမ်ားအျပားမွ တစ္ခုအပါအ၀င္မဟုတ္ပဲ သူသာလွ်င္ေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္သည္။

မိတ္ေဆြသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရယူလိုပါက သခင္ေယရွဳသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ“ဘာသာ တရား“ ျဖစ္သည္ (၁၀း၄၃) ။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အက်ိဳးရွိရွိမိတ္သာဟာရဖြဲ႕လိုလွ်င္ သခင္ေယရွဳသာ လွ်င္စစ္မွန္ေသာ “ဘာသာတရား“ ျဖစ္သည္။ (ေယာ၊ ၁၀း၁၀) ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အိမ္ပိုင္ ဆိုင္လိုပါက သခင္ေယရွဳသာလွ်င္စစ္မွန္ေသာ “ဘာသာတရား“ျဖစ္သည္။(ေယာဟန္၊ ၃း၁၆) ။ မိတ္ ေဆြသည္သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္ပါ။ ေနာင္တရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ

မိတ္ေဆြ၏ အျပစ္လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္းအခြင့္ ရရွိရန္အတြက္သူ႔ကိုယံုၾကည္ပါ။ စိတ္ပ်က္ရလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။

ဘုရားသခင္ႏွင့္ “စစ္မွန္ေသာ ဆက္ႏြယ္ျခင္း“ကို မိတ္ေဆြလိုအပ္ပါက ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္း(သို႔)တျခားဆုေတာင္းျခင္းတုိ႔က မိတ္ေဆြကိုကယ္ တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈမေပးႏိုင္သည္ကို မွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကို အျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုး စားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ူပ္သည္ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရား အတြက္တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ူပ္သည္ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ူပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္သည္အျပစ္ဒုကၥ႐ိုက္ႏြံမွွ ရုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုကၽြႏူ္ပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားႏွင့္ ခႊင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏”!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏူ္ပ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာဘာသာတရားသည္ အဘယ္နည္း?