ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာ ေၾကာင္း မည္သို႕ရွိႏို္င္မည္နည္း?


ေမးခြန္း: ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာ ေၾကာင္း မည္သို႕ရွိႏို္င္မည္နည္း?

အေျဖ:
မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရအသက္ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိတ္ေဆြေသခ်ာစြာသိရွိပါသလား။ ထိုသို႔ေသခ်ာသိ႐ွိရန္ ဘုရားသခင္က အလိုေတာ္ရွိသည္။ သမၼာက်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသင္တို႔သည္ ထာ၀ရအသက္ကို ကိုယ္တိုင္ရသည္ဟု သိေစျခင္းငွာ ဤအရာမ်ားကိုသင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” (၁ေယာဟန္၊ ၅း၁၃)။ မိတ္ေဆြသည္ ယခုဘုရားသခင္၏ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္၌ ရပ္၍ဘုရားသခင္က “အဘယ့္ေၾကာင့္ ငါမင္းကိုေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔၀င္ခြင့္ျပဳရမည္နည္း”ဟုေမးျမန္းသည္ဆုိၾကပါစို႔။မိတ္ေဆြသည္ မည္ကဲ့သို႔ေျဖဆုိရ မည္နည္း။ မည္သုိ႔ျပန္ေျဖရမည္ကိုမသိဘဲ မိတ္ေဆြသည္ ေၾကာင္အမ္းအမ္းအေနအထားသို႔ေရာက္ႏိုင္ေပမည္။ မိတ္ေဆြသိရွိရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္ကိုခ်စ္၍ သူျပင္ဆင္ထားခဲ့ေသာ လမ္းကိုေလွ်ာက္ျခင္းအားျဖင့္ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ထာ၀ရကာလတြင္မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ၾကမည္ကိုသိရွိျခင္းျဖစ္ သည္။ ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက ဤသို႔ ေျပာထားပါသည္။ “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရ အသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီ သားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၃း၁၆)။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သိရွိရန္လိုအပ္ေသာ၊ မသိခဲ့ေသာျပသာနာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ေကာင္းကင္ႏို္င္ငံေတာ္ ကြာေ၀းေစပါ သည္။ ထိုျပသာနာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇာတိက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ႏွင့္ ဘုရားသခင္တို႔၏ မိတ္သာဟာရဖြဲ႔ျခင္းကို ပ်က္ျပားေစ သည္။ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ သဘာ၀အလိုအေလ်ာက္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ မိမိေရြးခ်ယ္မႈအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျပစ္ေက်းကၽြန္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ “အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါငး္တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ အေသေရပ်က္ၾကၿပီ”(ေရာမ၊ ၃း၂၃)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုမကယ္တင္ႏိုင္ေပ။” ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏သနားေတာ္မူ ရာျဖစ္သတည္း။ ကိုယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ် ၀ါႀကြားစရာအခြင့္မရွိ(ဧဖက္ ၂း၈-၉)။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေသျခင္းခံထိုက္ေသာသူမ်ား၊ ငရဲမီးအိုင္ထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းခံထိုက္ ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ အျပစ္၏အခကားေသျခင္းေပတည္း(ေရာမ ၆း၂၃)။

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္း၍ တရားလ်က္အျပစ္ရွိေသာသူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ သည္။ သို႕ေသာ္သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုခ်စ္၍ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရားကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယရႈက “ငါသည္ လမ္း ခရီးျဖစ္၏။ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔ မေရာက္ရ” (ေယာဟန္ ၁၄း၆)ဟုေျပာထားပါသည္။ ကားတိုင္ေတာ္ေပၚတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ “ခရစ္ေတာ္သည္ကိုယ္ခႏၶာအားျဖင့္ အေသသတ္ျခင္းကိုခံ၍ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ေရာက္ ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ငါတို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းငွာ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ မေျဖာင့္မတ္ေသာသူ တို႔အတြက္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ တခါခံေတာ္မူ၏” (၁ေပ ၃း၁၈)။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္း မစၥဳန္မာန္ကိုေအာင္ ၍ထေျမာက္ခဲ့သည္။ “ထိုသခင္ေယ႐ႈသည္ ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံျခင္းကိုခံေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္းထေျမာက္ေတာ္မူ၏” (ေရာမ၊ ၄း၂၅)။

ထို႔ေၾကာင့္ေမးထားေသာ ေမးခြန္းကိုျပန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ၄င္းသည္ “ကၽြႏ္ုပ္သည္ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာေၾကာင္းကို မည္သို႔သိရွိႏိုင္မည္နည္း။” အေျဖသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္လွ်င္ မိတ္ေဆြသည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိသည္ (တမန္၊ ၁၆း၃၁)။ ထိုသူကို လက္ခံ သမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပး ေတာ္မူ၏” (ေယာဟန္ ၁း၁၂)။ မိတ္ေဆြသည္ ထာ၀ရအသက္ကို အခမဲ့ေပးအပ္ေသာ ဆုေက်းဇူးအျဖစ္ ရယူႏိုင္သည္။ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာဆုေက်းဇူးေတာ္ကားငါတုိ႔သခင္ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပ တည္း” (ေရာမ ၆း၂၃)။ ယခုမိတ္ေဆြသည္ ႀကြယ္၀ေသာ အသက္တာႏွင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာအသက္တာျဖင့္ အသက္ရွင္ႏိုင္သည္။ ေယ႐ႈက “ငါမူကား သူတုိ႔သည္ အသက္လႊတ္႐ံုမွ်သာမက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း” (ေယာဟန၊္ ၁၀း၁၀) ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက “ငါသည္သြား၍ သင္တုိ႔ေနရာအရပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ တဖန္ျပန္လာ၍ ငါရွိရာအရပ္၌ သင္တို႔ရွိေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔ကို ငါထံသို႔ သိမ္းဆည္းမည္” ဟုကတိျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အတူထာ၀ရကာလအတြင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌စိုးစံၾကပါလိမ့္မည္။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ပိုင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလို၍ ဘုရားသခင္ထံမွ လႊတ္ၿငိမ္း ျခင္းအခြင့္ရယူလိုလွ်င္ ဤသို႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါဘဲ ဆုေတာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြကို မကယ္တင္ႏိုင္ေပ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏႊံထဲ မွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါ သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုုျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ အျပစ္အေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံထဲမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေသေသာအခါ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဘုန္းေတာ္၀င္စားလိမ့္မည္ဟု ေသခ်ာ ေၾကာင္း မည္သို႕ရွိႏို္င္မည္နည္း?