အလွန် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများ


သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း။?

ဘုရားသခင္ရွိသလား၊ ဘုရားသခင္ရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသအေထာက္အထား ရွိပါသလား၊၊?

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားျဖစ္သေလာ။ သခင္ေယ႐ႈက မိမိကုိယ္ကုိ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ဘူးပါသလား။?

ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာဘုရားျဖစ္ပါသေလာ။ ဘုရားသခင္သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သည္မည္သို႔သိရွိႏုိင္မည္နည္း။?

ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားသည္ အဘယ္နည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ မည္သည့္အရာႏွွင့္ တူသနည္း။?

သမၼက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကေတာ္အမွန္ျဖစ္ပါသ ေလာ့။?

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ အဘယ္နည္း။ ခရစ္ယာန္တို႔သည္ မည္သည့္အရာကုိ ယုံၾကည္ၾက သနည္း။?

ဘ၀၏ အဓိပါယ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။?

ဓမၼေဟာင္းထဲ၌ ရွိေသာ ပညတ္ေတာ္ကုိ ခရစ္ယာန္မ်ားက လုိက္နာရန္လုိအပ္သေလာ?

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိျဖစ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီၫြတ္သေလာ?

ကယ္တင္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိသေလာ (သုိ႔) ယုံၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း အားျဖင့္ ရရွိသေလာ?

သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မည္သူနည္း?

ကၽြႏု္ပ္၏ ဘ၀တြင္ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္သုိ႔ သိရွိႏုိင္မည္နည္း။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္းစာက မည္သုိ႔ ေျပာထားသနည္း?

ကၽြႏု္ပ္၏ ခရစ္ယာန္ဘ၀တြင္ အျပစ္တရားကို မည္သုိ႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း ရွိႏုိင္မည္နည္း?

ကၽြႏု္ပ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းမႀကံစည္ရမည္နည္း?


အလွန် အရေးကြီးသော မေးခွန်းများ

ဘယျလိုထှကျရှာရနျ ...

ဘုရားသခငျနှငျ့အတူထာဖွုနျဘုရားသခငျထံမှအပွစျလှှတျခွငျးလကျခံရရှိ