ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
။ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း။ ဤေမးခြန္းကို ေယာဟန္ ၃း၁-၂၁ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ အေရးႀကီးသည့္္အေၾကာင္းအရာအားျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဖာရိရွဲ၊ စိန္ဟဲဒရင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ (ယုဒလူတို႔တြင္အရာရွိ) နိေကာဒင္ထံ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္က မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၍ စကားေျပာခဲ့သည္။ ႏိုေကာဒင္သည္ ညဥ့္အခ်ိန္တြင္ သခင္ေယရႈထံလာခဲ့သည္။ နိေကာဒင္သည္ သခင္ေယရႈထံ ေမးခြန္းေမးျမန္းရန္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သခင္ေယရႈက နိေေကာဒင္အား ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။“ဒုတိယေမြးျခင္းကို မခံေသာသူမည္သည္ကား ဘုရား သခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို မျမင္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္။ နိေကာဒင္ကလည္း အသက္ႀကီးေသာသူသည္ ေမြးျခင္းကို အဘယ္သို႔ခံႏိုင္ပါမည္နည္း။ အမိ၀မ္းထဲသို႔တဖန္၀င္၍ ေမြးျခင္းကိုခံႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္၏။ ေယရႈကလည္း ေရႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္မေမြးေသာသူမည္သည္ကား ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔မ၀င္ရဟု ငါအမွန္အကန္ဆို၏။ ဇာတိပကတိေမြးေသာအရာသည္ ဇာတိပကတိျဖစ္၏။ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေမြးေသာအရာသည္၀ိညာဥ္ျဖစ္၏။ဒုတိယေမြးျခငး္ ကိုခံရမည္ဟု ငါေျပာသည္ကို အံ့ၾသျခင္းမရွိႏွင့္ ……….“ (ေယာဟန္၃း၃-၇)

“ဒုတိယေမြးဖြားျခင္း စကားစုသည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေမြးဖြားျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ နိေကာဒင္သည္ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္းခံရန္ေတာင့္တခဲ့သည္။ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေသာသူ၏ ႏွလံုးသားေျပာင္းလဲရန္လိုအပ္သည္။ အသစ္ေသာ ေမြးဖြားျခင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေမြးဖြားျခင္းသည္ ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အေပၚတြင္ ထာ၀ရအသက္ေပးအပ္ ျခင္းအမႈျဖစ္ေသာဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။တနည္းအားျဖင့္ယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ထာ၀ရအသက္ ေေပးအပ္ျခင္းအမႈျဖစ္သည္။ (၂ေကာ ၅း၁၇၊ တိတု ၃း၅၊ ၁ေပ၊ ၁း၃၊ ၁ေယာ၊ ၂း၂၉၊ ၃း၉၊ ၄း၇၊ ၅း၁-၄၊ ၁၈)။ ဒုတိယေမြးျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၏နာမေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုရရွိျခင္းကိုဆိုလိုသည္ဟု ေယာဟန္ ၁း၁၂၊၁၃ထဲတြင္ ၫႊန္ျပထားသည္။

“လူတစ္ေယာက္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္သနည္း” ဟူေသာအေတြးအေခၚဆန္ သည့္ ေမးခြန္းတစ္ခုထြက္ေပၚလာပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ဧဖက္ ၂း၁ ထဲတြင္ “ထိုဒုစရိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိ ေသာသင္တုိ႔ကိုပင္ ဘုရားသခင္သည္ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ“ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ေရာမၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားထံ“အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ ေတာ္၌ အသားေရပ်က္ၾကၿပီ”(ေရာမ၊၃း၂၃)ဟုတမန္ေတာ္ကဆိုထားပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္လူတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိတ္သဟာရဖြဲ႔ဲျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မည္သို႔ဒုတိယေမြးျခင္းခံရႏိုင္မည္နည္း။ ဧဖက္ ၂း၈-၉ ထဲတြင္ ”ယံုၾကည္ေသာအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အလိုအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း။ ကုိယ္ကုသိုလ္ေၾကာင့္ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းကို ေရာက္သည္မဟုတ္။ သို႔ျဖစ္၍ အဘယ္သူမွ်ႀကြား၀ါစရာအခြင့္မရွိ။” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံခဲ့ရလွ်င္ ဒုတိယေမြးျခင္းကို ခံျခင္း၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္ေသာေမြးဖြားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားသမီးျဖစ္ျခင္းအခြင့္ရရွိသည္။ ကားတိုင္ေတာ္ ေပၚတြင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အေသခံခ်ိန္တြင္ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုေပးဆပ္ေပးခဲ့ၿပီဟု ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း သည္၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ဒုတိယေမြးျခင္း ကိုဆိုလုိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏……..” (၂ေကာ၊ ၅း၁၇) (က))။

သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို အသက္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိတ္ေဆြသည္ ယံုၾကည္လက္ခံ ကိုးစားျခင္းမ႐ွိလွ်င္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ မိတ္ေဆြ၏ႏွလံုးသားထဲ၌ စကားေျပာသည္ဟု မိတ္ေဆြသည္ ခံယူႏုိင္မည္ေလာ? မိတ္ေဆြသည္ဒုတိယေမြးျခင္းခံရန္လိုအပ္သည္။ယေန႔မိတ္ေဆြသည္ ေနာင္တ ရ႐ွိရန္ ႏွင္႔အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရန္ဆုေတာင္းလိုသလား။ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာ သူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏။ ထိုသားတို႔မူကား လူမ်ိဳးႏွင့္ စပ္ဆိုင္၍ဖြားေသာသား မဟုတ္။ ေမထုန္သံ၀ါသအားျဖင့္ ဖြားေသာသားမဟုတ္။ လူအလိုအေလ်ာက္ဖြားေသာသားမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ ဖြားေတာ္မူေသာသားျဖစ္သတည္း (ေယာဟန္ ၁း၁၂-၁၃)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလို၍ ဒုတိယေမြးျခင္းကို လိုလွ်င္ ဤသုိ႔ဆုေတာင္းပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမပါပဲ ဆုေတာင္းျခင္းသို႔မဟုတ္ တျခားဆုေတာင္းျခင္းက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏိုင္ သည္ကိုမွတ္ထားပါ။ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကသာ မိတ္ေဆြကိုအျပစ္ႏြံထဲမွ ကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဤဆုေတာငး္ျခင္းသည္ မိတ္ေဆြက ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကိုေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေႀကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ႈကယူေဆာင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏ ကၽြႏု္ပ္သည္အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ့္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ အံ့ဖြယ္ေသာေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ၏! အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ဒုတိယေမြးျခင္းကိုခံေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?