ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
“ သခင္ေယရွဳကို ခရစ္ေတာ္အျဖစ္ယံုၾကည္သက္၀င္သူ (သို႔) သခင္ေယရွဳ၏သြန္သင္ ေသာတရားကို လိုက္ေလွ်ာက္ေသာသူ ” တို႔ကို ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္ဟု Webster’s Dictionary က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ မည္သို႔ေသာအရာျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္မွ အစ ျပဳရန္အလြန္သင့္ေတာ္သည္္။ သို႔မဟုတ္ တျခားေလာကီပိုင္းဆိုင္ရာ အနက္ဖြင့္သည္နည္းတူ ခရစ္ ယာန္ဟူေသာစကားလံုးကို သမၼာတရားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီပဲမွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပႏူိင္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ဟူေသာစကားလံုးကို ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေတြ႔ရွိႏူိင္သည္။ (တ၊ ၁၁း၂၆၊ ၂၆း၂၈၊ ၁ေပ၊ ၄း၁၆)။ သခင္ေယရွဳ၏ေနာက္လိုက္တပည့္ေတာ္တို႔၏ အက်င့္စရိုက္၊ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ အႏိၱအုတ္ၿမံဳ႕တြင္ သူတို႔ကို “ ခရစ္ယာန္မ်ား “ ဟုပထမအႀကိမ္ေခၚခဲ့ပါသည္ (တ၊ ၁၁း၂၆)။ မယံုၾကည္သူတို႔က ယံုၾကည္သူတို႔ကို ေနာက္ေျပာင္ ေသာသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္သည္ “ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္ ေသာအဖြဲ႕ ” သို႔ “ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္လိုက္သူမ်ား ” ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ Webster’s Dictionary ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ညီညႊတ္သည္။

အခ်ိန္ၾကာလာေသာအခါ “ ခရစ္ယာန္ ” ဟူေသာ စကားလံုး၏အေရးပါမႈကို ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာေျပာင္းလဲသူ၊ သခင္ေယရွဳေနာက္လိုက္သူတို႔ကို ခရစ္ယာန္ဟု ေခၚမည့္အစား ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းသူ (သို႔)အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္သူတို႔ကို ခရစ္ယာန္ဟု တခါတရံေခၚသည္။ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းမရွိေသာသူတို႔ကိုပင္လွ်င္ သူတို႔သည္ဘုရားေက်ာင္း သို႔တက္ေရာက္ျခင္း (သို႔) “ ခရစ္ယာန္ “ ႏိူင္ငံ၌ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားဟု ေခၚတတ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ျခင္း၊ တျခားသူတို႔ထက္ ႀကိဳးစား၍အေစခံျခင္း၊ လူ ႀကီးလူေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္း တို႔ကခရစ္ယာန္တစ္ဦး မျဖစ္ႏူိင္ေပ။ “ ကားဂိုေဒါင္သို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ကားမျဖစ္သည္႔နည္းတူ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕တက္ ေရာက္ျခင္းသည္လည္း ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမျဖစ္ႏူိင္ေပ ” ဟု ဧ၀ံကလိဆရာတစ္ပါးက ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ အသင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မွန္မွန္တက္ေရာက္ျခင္း၊ အသင္းေတာ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔က ခရစ္ယာန္တစ္ဦးမျဖစ္ႏူိင္ခဲ့ေပ။

ကၽြႏူ္ပ္တို႔ျပဳေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္က ဘုရားသခင္ကိုေက်နပ္မႈမေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို သမၼာ က်မ္းစာက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ တိတု၊ ၂း၁၅ က “ ငါတို႔က်င့္ေသာေျဖာင့္မွတ္ျခင္းအက်င့္အားျဖင့္ မဟုတ္ပဲ၊ မိမိသနားျခင္းဂရုဏာေတာ္ႏွင့္အညီ ဒုတိယေမြးျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာေဆးေၾကာျခင္း အားျဖင့္ ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ငါတို႔ကိုကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ” ထို႔ ေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဟူသည္ ဘုရားသခင္အားျဖင့္ ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းကို ခံေသာသူမ်ား (ေယာဟန္၊ ၃း၃၊ ေယာဟန္၊ ၃း၇ ၁ေပ၊ ၁း၂၃) ၊ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဧဖက္၊ ၂း၈ က “ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရ၏။ ကိုယ္အ လုိအေလ်ာက္ေရာက္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္သနားေတာ္မူရာျဖစ္သတည္း ” ဟု မိန္႔ဆိုထားပါ သည္။ စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္ဟူသည္ မိမိအျပစ္ကိုေနာင္တရ၍ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ဘာသာေရး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ား စာရင္းျပဳစုျခင္းမ်ိဳးသည္ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ေပ။

စစ္မွန္ေသာခရစ္ယာန္သည္ သခင္ေယရွဳခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူ၊ သူသည္ကားတိုင္ ေတာ္ေပၚတြင္ အေသခံ၍ေသျခင္းအေပၚေအာင္ျမင္ေၾကာင္းကို သက္ေသထူရန္သံုးရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ သူသည္ထေျမာက္ခဲ့သည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔သည္၊ ထာ၀ ရအသက္ရရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေယာဟန္၊ ၁း၁၂က “ ထိုသူကို လက္ခံသမွ် ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရေသာ အခြင့္ ကိုေပးေတာ္မူ၏ ”ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္သည္ ဘုရားသခင္၏သားသမီး၊ ဘု ရားသခင္၏ မိသားစု၀င္၊ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အသစ္ေသာအသက္တာေပးအပ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ဦး၏ အမွတ္အသားသည္ သူတစ္ပါးကိုခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏စကား ေတာ္ကိုနာခံျခင္းျဖစ္သည္။ ( ၁ေယာ၊ ၂း၄၊ ၁ေယာ၊ ၂း၁၀) ။

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ခရစ္ယာန္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?