ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ရွိေသာ က်မ္းစာပုဒ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ရွိေသာ က်မ္းစာပုဒ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမလမ္းသည္ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ က်မ္းပိုဒ္တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ သတင္းေကာင္းေ၀ငွေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ၄င္းနည္းဗ်ဴဟာသည္ လြယ္ကူေသာ္လည္းအဘယ္ ေၾကာင့္ကယ္တင္ျခင္းလိုအပ္သည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ ဘုရားသခင္ကမည္သို႔ စီမံေပးခဲ့ သည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္းမည္သို႔ရရွိမည္ကို၄င္း၊ ကယ္တင္ျခင္း၏ရလဒ္အေျဖသည္ မည္သို႔ေသာ အရာျဖစ္သည္ကို၄င္း၊ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပထားေသာ နည္းဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ပထမက်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၃း၁၃ ျဖစ္သည္။ “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုကၡရိိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ အသားေရပ်က္ၾကၿပီ။” ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အျပစ္ဒုကၡရိုက္ျပဳခဲ့ၾကၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျပဳခဲ့သမွ်ေသာ အရာအား လံုးတို႔က ဘုရားသခင္၏စိတ္ေတာ္ကုိ နာက်ည္းေစခဲ့သည္။ အျပစ္မရွိေသာသူ တစ္ေယာက္မွ်မရွိေပ။ ေရာမ၊ ၃း၁၀-၁၈ ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာထဲ၌ အျပစ္သည္မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ဒုတိယက်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ျဖစ္သည္။ ၄င္းက အျပစ္တရား၏ ကြင္းဆက္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကား ေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရာသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရွဳခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း။” ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ အျပစ္အတြက္ရရွိရမည့္ တရားစီရင္ျခင္းသည္ ေသျခင္းျဖစ္ သည္။ ခႏၶာကိုယ္ေသျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ထာ၀ရေသျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ တတိယေျမာက္က်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၆း၂၃ ၌ က်န္ေသးေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရွဳခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း“။ ေရာမ၊ ၅း၈ က “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔အားအ ဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ငါတို႔အားထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” ဟု မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ သခင္ ေယရွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ သခင္ေယရွဳ၏ အေသခံျခင္းသည္ ျပစ္ေၾကြးအားလံုး ေပးဆပ္ေၾကေအးသည္ဟု လက္ခံေၾကာင္းကို သခင္ေယရွဳ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက သက္ေသ ထူသည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ စတုတၳေျမာက္က်မ္းပိုဒ္သည္ ေရာမ၊ ၁၀း၉ ျဖစ္သည္။ “အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ သင္သည္သခင္ေယ႐ွဳကို ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစေတာ္မူၿပီဟု စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ယံုၾကည္လွ်င္၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ လိမ့္မည္။” သခင္ေယ႐ွဳသည္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူတို႔ကသူ႔ကို ယံုၾကည္ ရန္ႏွင့္ ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ျပစ္ေၾကြးေပးဆပ္ရန္ အေသခံခဲ့ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္ရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိပါလိမ့္မည္။ ေရာမ၊ ၁၀း၃၁ထဲတြင္ ဤသို႔မိန္႔ဆိုထားပါသည္။ “ကယ္ တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေစျခင္းငွာ ႏႈတ္ျဖင့္၀န္ခံရ၏။ “ကၽြႏူ္ပ္တို႔၏ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးေပးဆပ္ရန္ႏွင့္ ထာ၀ရေသျခင္းမွ ကယ္ႏႈတ္ရန္ သခင္ေယ႐ွဳအေသခံျခင္းျဖစ္သည္။ ကယ္တင္ျခင္းတရား၊ အျပစ္ လႊတ္ျခင္းတရားသည္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွင္အသက္သခင္အျဖစ္ လက္ခံယံု ၾကည္ေသာသူတို႔အတြက္ ျဖစ္သည္။

ေရာမလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိေစေသာ ေနာက္ဆံုးယူဆခ်က္သည္ ကယ္တင္ျခင္း တရား ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးျဖစ္သည္။ ေရာမ၊ ၅း၁ ထဲတြင္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ အံၾသဖြယ္ေကာင္း ေသာသတင္းကိုေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။“ထို႔ေၾကာင့္ငါတို႔သည္ယံုၾကည္ျခင္းရွိ၍ ေျဖာင့္မွတ္ရာသို႔ ေရာက္လွ်င္ ငါတို႔သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ခံစားၾက၏” သခင္ ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာမိတ္သာဟာရဖြဲ႕ျခင္း အခြင့္ရရွိ သည္။ ေရာမ၊ ၈း၁ က “ ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ေယ႐ွဳခရစ္၌တည္၍၊ ဇာတိ ပကတိအတိုင္းမက်င့္၊ ၀ိညာဥ္ပကတိအတိုင္း က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္ၾက၏။” သခင္ေယ႐ွဳသည္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္တို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းမွ လႊတ္ ေျမာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္၊ ေရာမ၊ ၈း၃၈-၃၉ ထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏ျမင့္ျမတ္ေသာ ကတိ ေတာ္ကိုေတြ႔ႏိူင္သည္။ “ အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္ တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာက္လာ လတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊ အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍ အဘယ္နိမိၼကအရာမွ်သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယ႐ွဳခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔ကိုမကြာေစႏူိင္ဟု ငါတို႔ သည္သေဘာက်လ်က္ရွိ၏။”

မိတ္ေဆြသည္ေရာမလမ္းအားျဖင့္ကယ္တင္ျခင္းရယူလိုပါသလား? ရယူလုိပါကမိတ္ေဆြသည္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းႏူိင္ရန္ ဆုေတာင္းခ်က္ေပးထားပါသည္။ ဤသို႔ဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ ေဆြက ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္ကို မွီခိုအားထားေၾကာင္း ဘုရားသခင္အား ေဖာ္ျပထားေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းစကားက မိတ္ေဆြကိုမကယ္တင္ႏူိင္ေပ။ ခရစ္ေတာ္ကုိယံုၾကည္မွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ “ ဘုရားသခင္၊ ကၽြႏ္ူပ္သည္ကိုယ္ေတာ္ ကိုျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းအျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ူပ္သည္ခံထိုက္ ေၾကာင္းကၽြႏူ္ပ္သိပါ၏။ ကၽြႏူ္ပ္ခံထိုက္ေသာ ျပစ္ေၾကြးအားလံုးကို သခင္ေယ႐ွဳခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္ သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ူပ္သည္ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏ္ူပ္ သည္အျပစ္ဒုကၡႏြံမွ ႐ုန္းထြက္၍ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုကၽြႏ္ူပ္ယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရဆုေက်းဇူးေတာ္ အတြက္ ကိုယ္ေတာ့္ကိုေက်းဇူးတင္ပါ၏ ! အာမင္ !

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ


English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ ေရာမၾသ၀ါဒစာထဲ၌ရွိေသာ က်မ္းစာပုဒ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း?