settings icon
share icon
မေးခွန်း

။ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားျခင္း-ကၽြႏ္ုပ္၏ထာ၀ရသြားမည့္ေနရာကို မည္သို႕အာမခံႏိုင္မည္နည္း။

အဖြေ


။ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ကၽြႏ္ုပ္တို႕ထာ၀ရကာလသို႕လွမ္းသြားမည့္ေန႕သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕စိတ္ထင္သည္ထက္ ေစေန ေပလိမ့္မည္။ထိုအခိုက္အတန္႕အတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ လူတိုင္းေကာင္းကင္မသြားေၾကာင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သိဖို႕လိုအပ္ ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ေကာင္းကင္သို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မည္သို႕ေသခ်ာသိႏိုင္မည္နည္း။လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႕က တမန္ေတာ္ေပါလုႏွင့္ေပတ႐ုတို႕သည္ ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိ လူအုပ္ႀကီးအား ေယရႈခရစ္၏ဧ၀ံေဂလိတ ရားကို ေဟာခဲ့ၾကသည္။ေပတ႐ုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ေခတ္လြန္ကမာၻတြင္ပင္ပဲ့တင္ထပ္ေစေသာ ေလးနက္ေသာစကားတစ္ခြန္း ေျပာခဲ့သည္- “ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတပါး ငါတို႕ကို ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစံုတခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတို႕တြင္ မေပၚမရွိ”ဟု ေပတ႐ုသည္ ထိုသူတို႕အား ႁမြက္ဆို၏(တမန္၄း၁၂)။

ႏိုင္ငံေရးအရ တမန္ေတာ္၄း၁၂ သည္ ယခုဆိုလွ်င္ မွန္ကန္မႈမရွိပါ။ ယေန႕ေခတ္တြင္ “လူတိုင္း ေကာင္းကင္သို႕ သြားသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သို႕မဟုတ္ “လမ္းအားလံုးသည္ ေကာင္းကင္သို႕ပို႕ေဆာင္သည္” ဟူသည္ လူသိမ်ားစကား ျဖစ္သည္။ေယရႈမရရွိဘဲ ေကာင္းကင္သြားမည္ဟု မိမိကိုယ္ကိုယူဆေသာသူအမ်ားအျပားရွိၾကသည္။သူတို႕သည္ ဘုန္းအသ ေရလိုခ်င္ၾကေသာ္လည္း လက္ဝါးကပ္တိုင္ဒုကၡကိုမူ မလိုခ်င္ၾက၊၎ကားတိုင္ေပၚမွာအေသခံေသာသူကို ပို၍မလိုခ်င္ၾကေပ။ လူမ်ားစြာသည္ ေယရႈကို ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းခရီးအျဖစ္လက္မခံခ်င္ၾကဘဲ အျခားလမ္းကိုရွာ ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၾကသည္။သို႕ေသာ္ အျခားလမ္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ဤသမၼာတရားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက္သည္ ငရဲ၌ထာ၀ရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေယရႈသတိေပးသည္။ကိုယ္ေတာ္က၊ “သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမူကား ထာ၀ရအ သက္ကိုရ၏။သားေတာ္ကို ပယ္ေသာသူမူကား အသက္ကို မေတြ႕ရ။ထိုသူ၏ အေပၚ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္တည္ေန သည္” ဟုမိန္႕ေတာ္မူသည္(ေယာဟန္၃း၃၆)။ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားရန္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ပို႕ေဆာင္ေသာလမ္းတစ္ခုတည္းသာ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ စိတ္သေဘာထား အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းသည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေစာဒကတက္ၾကလိမ့္မည္။သို႕ေသာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္၊ လူသားတို႕၏ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္မႈအရ၊ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ မည္သည့္နည္းလမ္းကိုမဆို ဘုရားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအရာသည္ ကိုယ္ေတာ္ အတြက္ အလြန္တရာစိတ္သေဘာထားႀကီးမႈျဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ အမ်က္ေတာ္ကိုထိုက္တန္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္မ်ားအတြက္အေသခံရန္ေစလႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းကို ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူသည္။ယင္းကို တစ္စံုတစ္ဦးက စိတ္ထားက်ဥ္းသည္ဟုျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႕မဟုတ္ စိတ္သေဘာထားႀကီးသည္ဟုျမင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ၎သည္ သမၼာတရားျဖစ္သည္။သတင္းေကာင္းမွာ သခင္ေယရႈအေသခံၿပီး တဖန္ထေျမာက္ျခင္းျဖစ္သည္၊ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားေသာသူတိုင္းသည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဤသတင္းေကာင္းကို လက္ခံၾကသည္။

ယေန႕လူမ်ားစြာသည္ ေနာင္တတရားလိုအပ္မႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားေစသည့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုစြဲကိုင္ထားၾကသည္။အ ျပစ္တရားအေၾကာင္း မည္သည့္အခါမွ်မေျပာဘဲ ဘ၀ေနထိုင္မႈပံုစံုကိုေျပာင္းလဲဖို႕ရန္မေတာင္းဆိုေသာ “ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ” (တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္မဆိုင္)ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္လိုၾကသည္။ “ကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္သည္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ငရဲသို႕ မည္ သည့္အခါမွ် ေစလႊတ္မည္မဟုတ္” ကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ား ထိုသူတို႕ဆိုႏိုင္ေပမည္။သို႕ေသာ္ သခင္ေယရႈသည္ ေကာင္းကင္ ဘံုအေၾကာင္းထက္ ငရဲအေၾကာင္းကို သာ၍ေျပာခဲ့ၿပီး၊ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ပို႕ေဆာင္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းခရီးကို ေပး ေသာကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ျပသခဲ့သည္၊ “ငါသည္ လမ္းခရီးျဖစ္၏။သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကို အမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႕မေရာက္ရ”(ေယာဟန္၁၄း၆)။

အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္၏ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ မည္သူ၀င္ေရာက္မည္နည္း။ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားမည္ ကို မည္သို႕အာမခံႏိုင္မည္နည္း။ထာ၀ရအသက္ရရွိေသာသူႏွင့္မရရွိေသာသူတို႕၏ ျခားနားခ်က္ကို သမၼာက်မ္းစာက ပိုင္းျခား ပါသည္၊ “သားေတာ္ကို ရေသာသူသည္ အသက္ကိုရ၏။ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ကို မရေသာသူမူကား အသက္ကိုမရ”

(ေယာဟန္၅း၁၂)။အားလံုးက ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူတိုင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ၾကသည္(ေယာဟန္၁း၁၂)။သခင္ေယရႈ၏ပူေဇာ္သကၠာကို မိမိတို႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ေပးဆပ္ျခင္းအျဖစ္လက္ခံၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားၾကသည္။ခရစ္ေတာ္ကို ျငင္းပယ္ေသာ သူသည္ မသြားရ။ “သားေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို မခံရ။မယံုၾကည္ေသာသူမူကား၊ ဘုရားသခင္၌ တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကို မယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ယခုပင္ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုခံရ၏။” (ေယာဟန္၃း၁၈)။

ေယရႈခရစ္ကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံေသာသူတို႕အတြက္ ေကာင္းကင္ဘံုသည္ အံ့မခန္းျဖစ္သကဲ့သို႕၊ သူ႕ကို ျငင္းပယ္ေသာသူတို႕အတြက္ ငရဲသည္ ပို၍စိတ္မသက္သာဖြယ္ျဖစ္မည္။သမၼာက်မ္းစာကို ထပ္ခါထပ္ခါမျမင္ဘဲ ေလးေလး နက္နက္ဖတ္လို႕မရပါ၊ မ်ဥ္းဆြဲထားသည္။ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားရန္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းခရီးမွာ ေယရႈခရစ္ျဖစ္သည္ဟု သမၼာက်မ္းစာက ေျပာထားသည္။သခင္ေယရႈ၏အမိန္႕ေတာ္ကိုလိုက္ေလွ်ာက္ပါ။ “က်ဥ္းေသာတံခါးကို၀င္ၾကေလာ့။ပ်က္စီး ျခင္းသို႕ေရာက္ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ က်ယ္၀န္းသည္ျဖစ္၍ ၀င္ေသာသူတို႕သည္ မ်ားၾက၏။အသက္ရွင္ျခင္းသို႕ ေရာက္ ေသာလမ္းႏွင့္တံခါးသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္ျဖစ္၍၊ ေတြ႕၀င္ေသာသူတို႕သည္ နည္းၾက၏။” (မႆဲ၇း၁၄)။

သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားသည့္တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ယံုၾကည္ ျခင္းရွိေသာသူတိုင္းအတြက္ ထိုေနရာေရာက္ရွိရန္ အာမခံခ်က္ရွိသည္။ေယရႈကို သင္ယံုၾကည္ပါသလား။

Englishထို့နောကျ မွနျမာဘာသာဖွငျ့ရေးထားသော စာမကြျနှာသို့ ပွနျလှညျ့ပ

။ေကာင္းကင္ဘံုသို႕သြားျခင္း-ကၽြႏ္ုပ္၏ထာ၀ရသြားမည့္ေနရာကို မည္သို႕အာမခံႏိုင္မည္နည္း။
© Copyright Got Questions Ministries