၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ အဘယ္နည္း?


ေမးခြန္း: ၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ အဘယ္နည္း?

အေျဖ:
၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ ေသာကယ္တင္ျခင္းတရားပိုင္းဆိုင္ရာသတင္းေကာင္းသက္ေသခံေ၀မွ်ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္ ေလးခုတုိ႔ကို ေ၀မွ်ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းသတင္းေကာင္းအတြက္ အေရးပါေသာအခ်က္အလက္တို႔ကို ေ၀မွ်ေပး ႏိုင္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုထဲမွ ပထမအခ်က္သည္ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို ခ်စ္၍မိတ္ေဆြ အတြက္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအႀကံအစည္တစ္ခုရွိသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ေယာဟန္၃း၁၆ထဲတြင္ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္လိုယံု ၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာ၀ရအသက္ကိုရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကိုစြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ေယာဟန္၁၀း၁၀ ထဲတြင္ သခင္ေယ႐ႈ၏ဤေလာကသုိ႔ႀကြလာျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၄င္းမွာ “သိုးတို႔သည္ အသက္လႊတ္႐ံုမွ်မက အထူးသျဖင့္ အသက္ႏွင့္ျပည့္စံုေစျခင္းငွာ ငါလာသတည္း” ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္၏ေမတၱာေတာ္မခံစားႏိုင္ရန္ မည္သည့္အရာကတားဆီးထားသနည္း။ ထာ၀ရအသက္မရရွိႏိုင္ရန္ မည္သည့္ အရာကတားဆီးပါသနည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုထဲမွ ဒုတိယေျမာက္အခ်က္သည္ လူသားအားလံုးသည္ အျပစ္ညစ္စြန္း ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ထားေသာ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေသာအႀကံအစည္ေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔မသိႏိုင္ေပ။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ေရာမ ၃း၂၃ ထဲတြင္ ေသခ်ာစြာေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ “အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ ေတာ္၌အသားေရပ်က္ၾကၿပီ၊း ေရာမ ၆း၂၃ ထဲတြင္ အျပစ္တရား၏ ကြင္းဆက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတို႔ကိုေဖာ္ျပထားပါ သည္။ “အျပစ္တရား၏ အခကားေသျခင္းေပတည္း။ ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူေသာ ဆုေက်းဇူးေတာ္ကား ငါတို႔သခင္ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ထာ၀ရအသက္ေပတည္း” လူဇာတိခံယူေသာ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူႏွင့္အတူမိတ္သ ဟာရဖြဲ႔ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လူသားအားလံုးတို႔သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ျပဳ၍ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ခြဲခြာခဲ့ရသည္။ ဘုရားသခင္ႀကံစည္ေတာ္ျဖစ္လာသူႏွင့္အတူ မိတ္သဟာရ ဖြဲ႔ျခင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးေစခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္နည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုမွ သံုးခုေျမာက္အခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိ အျပစ္မွ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရရွိရန္ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားေသာပုဂၢိဳလ္သည္သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္္္ျဖစ္ပါသည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းရရွိကာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ျခင္းအခြင့္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ ပါသည္။ ေရာမ ၅း၈ထဲတြင္ “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္ခ်စ္ေတာ္မူသည္ကို ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ ၁ေကာ၊ ၁၅း၃-၄ ထဲတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကိုသိကၽြမ္းျခင္းႏွင့္ယံုၾကည္ျခင္းလိုအပ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။” ခရစ္ေတာ္သည္က်မ္းစာလာသည့္အ တိုင္း ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္အေသခံေတာ္မူ၏။ သၿဂိဳလ္ၿပီးမွ က်မး္စာလာသည့္အတိုင္း သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏………..“ေယာဟန္၁၄း၆ထဲတြင္သခင္ေယ႐ႈသာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္းလမ္းသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လမ္းခရီးျဖစ္ေၾကာင္း သူကိုယ္တိုင္ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ “ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏။သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါကိုအမွီမျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။“ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးေတာ္ကို မည္သို႔ရရွိ ႏိုင္မည္နည္း။

၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုမွ ေလးခုေျမာက္အခ်က္သည္ “ဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆု ေက်းဇူးေတာ္ကို ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္ေတာ္တုိ႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္ရမည္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ “ေယာဟန္ ၁း၁၂ထဲတြင္ဤအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတါက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာ သူတည္း ဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူ၏” တမန္ေတာ္ ၁၆း၃၁ ထဲတြင္လည္း ဤအေၾကာင္းကို တိက်စြာေဖာ္ျပထားပါသည္။ “သခင္ေယ႐ႈခရစ္ကို ယံုၾကည္ေလာ့၊ ယံုၾကည္လွ်င္ သင္ႏွင့္သင္၏ အိမ္သူအိမ္သားတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္လိမ့္မည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္သာလွ်င္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ကယ္တင္ျခင္း သို႔ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္ (ဧဖက္ ၂း၈-၉)။

မိတ္ေဆြသည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို မိမိကယ္တင္ရွုင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံလိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ထံသို႔ ဤစကားလံုးတို႔ကိုရင္ဖြင့္၍ ႁမြြက္ဆိုပါ။ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိပဲ ဤစကားလံုးတို႔ကို ႁမြက္ဆိုျခင္းက ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ မေပးႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အလိုေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားမွသာ ကယ္တင္ျခင္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ဤဆုေတာင္းျခင္းသည္ မိတ္ေဆြကဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားေၾကာင္းကိုေဖၚျပျခင္းႏွင့္ သူျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ ျခင္းတရားအတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူးတင္စကားေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ျပစ္မွားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအျပစ္တရားအတြက္ တရားစီရင္ျခင္းျပစ္ဒဏ္ကို ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခံထိုက္ေၾကာင္းကၽြႏ္ုပ္သိပါ၏။ကၽြႏု္ပ္မထိုက္ေသာျပစ္ေႀကြးအားလံုးကိုသခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ယူေဆာင္သြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ လႊတ္ျခင္းအခြင့္ရပါ၏။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ႏြံမွ႐ုန္းထြက္၍ကယ္တင္ျခင္းရရွိရန္ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေသာ ေက်းဇူူးေတာ္တရားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းတရား၊ ထာ၀ရအသက္ဆုေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေက်းဇူတင္ပါ၏!အာမင္!

ဤေနရာတြင္မိတ္ေဆြဖတ္ခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာေၾက ာင့္ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲသလား? ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့လွ်င္“ယေန႔ခရစ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္လက္ခံခဲ့ပါၿပီ”ဟူေသာ စကားစုကို ႏွိပ္ပါ

English
ထို႔ေနာက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးထားေသာ စာမ်က္ႏွာသို႔ ျပန္လွည့္ပ
၀ိညာဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာဥပေဒသေလးခုတို႔သည္ အဘယ္နည္း?